Capio

Capio är avnoterat

Capio har blivit uppköpt av Ramsay Générale de Santé.

Sista dagen för handel på Nasdaq Stockholm var den 28 november 2018.

Du hittar andra intressanta bolag på vår bolagssida!

RSS Pressmeddelanden

 • Capio anställer ny Marketing and Communications Director 2019-10-22
  Capio bidrar till utvecklingen av den svenska och nordiska sjukvården och som del av vår satsning på ett starkt och sammanhållet digifysiskt vårderbjudande för våra patienter välkomnar vi Liza Manestam som ny Marketing and Communications Director i Capio. Capio ingår sedan november 2018 i den sammanslagna koncernen Ramsay Santé. Liza har lång erfarenhet inom marknadsföring […]
 • Capio välkomnar politiska initiativ för vårdmomsen 2019-09-05
  Den 4 september offentliggjordes en överenskommelse i budgetförhandlingarna mellan Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna rörande moms på tillfällig vårdpersonal. Överenskommelsen presenterades av Centerns partiledare Annie Lööf och Capio välkomnar de initiativ som tagits för att hantera den skadliga momsen som infördes den 1 juli i år. Capios uppfattning har sedan momspålagan beslutats av Skatteverket, […]
 • Capio och Generation Pep inleder samarbete för att lära ut hälsosamma vanor via BVC 2019-05-16
  Capio startar ett samarbete med Generation Pep med syfte att så tidigt som möjligt i livet ge barn de bästa förutsättningarna för att leva ett hälsosamt och aktivt liv. Capio Närsjukvård kommer att utveckla en öppen modell för hur man inom BVC kan lära ut bra och sunda mat- och rörelsevanor för att minska andelen […]
 • Capio utökar sitt digifysiska vårderbjudande i Sverige 2019-02-14
  Capio har träffat avtal om att förvärva vårdcentralen Tibra Medica med verksamhet i Kista i västra Stockholm. Verksamheten tillför ytterligare 7 000 listade patienter till Capios bas om totalt cirka 900 000 listade patienter i Sverige. Förvärvet förstärker Capios digifysiska nätverk av digitala vårdtjänster och fysiska besök i Stockholmsområdet. Vårdcentralen Tibra Medica är belägen i […]
 • Ramsay Générale de Santé och Capio offentliggör ny koncernledning för den sammanslagna koncernen 2019-02-11
  Sedan den 7 november 2018 är Ramsay Générale de Santé och Capio en och samma koncern. Med utgångspunkt i våra höga ambitioner inom medicinsk excellens och ett liknande förhållningssätt till att ständigt förbättra vårdkvaliteten, men med olika bakgrund, bygger vi nu en gemensam framtid, till nytta för alla. "De många möten jag haft i varje […]
 • Ny styrelse för Capio AB (publ) och ledningsförändringar 2018-12-04
  Vid den extra bolagsstämman i Capio AB (publ) som ägde rum i Göteborg idag valdes en ny styrelse. Från idag består styrelsen av följande ledamöter (samtliga nyvalda): Pascal Roché (styrelsens ordförande), Koncernchef för Ramsay Générale de Santé Arnaud Jeudy, CFO för Ramsay Générale de Santé Damien Michon, COO (operativ chef) för Ramsay Générale de Santé […]
 • Capios ansökan om avnotering godkänd 2018-11-14
  Capio AB (publ) (”Capio”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Capios aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel är den 28 november 2018. För information vänligen kontakta: Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs Telefon: 0761 11 34 14
 • Capio AB (publ) ansöker om avnotering 2018-11-09
  Till följd av att Ramsay Générale de Santé kontrollerar cirka 98,5 procent av aktierna i Capio och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för Capio, efter anmodan från Ramsay Générale de Santé, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Ramsay Générale de Santé S.A. (“Ramsay GdS”) förklarade […]
 • Extra bolagsstämma i Capio AB (publ) 2018-11-09
  På begäran av Ramsay Générale de Santé S.A. (”Ramsay GdS”), som efter fullföljandet av det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Capio AB (publ) (”Capio”) innehar cirka 98,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Capio, kallas aktieägarna i Capio till extra bolagsstämma tisdagen den 4 december 2018 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Östra Hamngatan […]
 • Capio får förlängt avtal att driva Capio S:t Görans sjukhus och tilldelas två avtal inom basgeriatrik i Stockholm 2018-11-08
  Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat att förlänga Capios avtal att driva Capio S:t Görans sjukhus från januari 2022 till januari 2026. Samtidigt beslutade SLL att ge Capio fortsatt förtroende att driva den basgeriatriska verksamheten vid Nacka sjukhus samt tilldelade Capio ett nytt avtal att driva den basgeriatriska verksamheten vid Löwenströmska sjukhuset. Den årliga omsättningen […]
 • Capio utser Marcus Nord till ny CFO för Capiokoncernen 2018-11-02
  Marcus Nord har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) för Capiokoncernen och efterträder Olof Bengtsson som har beslutat att lämna Capio efter nio år i bolaget. Marcus Nord tillträder sin nya befattning den 1 december 2018. Marcus Nord har varit i Capio sedan 2005 och innehar idag befattningen som vice CFO i Capiokoncernen. Innan dess […]
 • Capio AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018 2018-10-30
  Juli – september 2018 · Omsättning 3 816 MSEK (3 455). Organisk omsättningstillväxt 2,1% (2,2) och total omsättningstillväxt 10,4% (9,1) · EBITDA[1] 189 MSEK (168) och marginal 5,0% (4,9). EBITDA ökade med 12,5% · EBITA[1] 66 MSEK (53) och marginal 1,7% (1,5). EBITA ökade med 24,5%  · Rörelseresultat (EBIT) -39 MSEK (18) och marginal -1,0% […]
 • Capio publicerar Delårsrapport den 30 oktober 2018 2018-10-16
  Capio AB publicerar Delårsrapporten för januari-september 2018 tisdagen den 30 oktober cirka kl 08.00 svensk tid. 08.00 (cirka) Rapporten offentliggörs. Rapporten kommer att skickas som ett pressmeddelande och publiceras på Capios webbplats www.capio.com (http://www.capio.com/sv). Till följd av det pågående offentliga uppköpserbjudandet från Ramsay Générale de Santé publicerade Capio den 11 oktober 2018 det preliminära kvartalsresultatet för […]
 • Capio publicerar preliminärt kvartalsresultat för perioden juli-september 2018 2018-10-11
  Till följd av det pågående offentliga uppköpserbjudandet från Ramsay Générale de Santé publicerar Capio det preliminära kvartalsresultatet för perioden juli-september 2018 tidigare än det annonserade datumet för publicering av delårsrapporten som är den 30 oktober. Preliminärt kvartalsresultat för Capio-koncernen: ·  Fortsatt stark utveckling i Norden medan Frankrike förbättras på en svag marknad och Tyskland omstruktureras […]
 • Capios styrelse rekommenderar enhälligt Capios aktieägare att acceptera det höjda erbjudandet från Ramsay GdS och ställer in den extra bolagsstämman 2018-10-10
  Efter att Ramsay Générale de Santé (”Ramsay GdS”) den 13 juli 2018 offentliggjort ett uppköpserbjudande om 48,50 SEK per aktie (det ”Ursprungliga Erbjudandet”), offentliggjorde Ramsay GdS den 8 oktober 2018 ett höjt erbjudande om 58 SEK per aktie (det ”Höjda Erbjudandet”) till aktieägarna i Capio. Det Höjda Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 39 % […]
 • Capios styrelse utvärderar det höjda offentliga kontantbudet från Ramsay Genérale de Santé 2018-10-08
  Efter att Ramsay Génerale de Santé (Ramsay GDS) den 13 juli tillkännagav ett icke förankrat offentligt kontantbud om 48,50 SEK per aktie, vilket samma dag enhälligt avvisades av Capios styrelse, har Ramsay GDS idag offentliggjort ett höjt kontantbud om 58,00 SEK per aktie (det ”höjda budet”) till aktieägarna i Capio. Det höjda budet motsvarar en […]
 • Extra bolagsstämma i Capio AB (publ) 2018-09-25
  Aktieägarna i Capio AB kallas härmed till extra bolagsstämma med huvudsyfte att fatta beslut om den föreslagna avyttringen av Capio Santé SA torsdagen den 18 oktober 2018 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Östra Hamngatan 16, 403 14 Göteborg, kl. 16.00. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 15.30. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga […]
 • Capio offentliggör kallelse till extra bolagsstämma och information om användning av likviden från den föreslagna avyttringen av Capio Frankrike 2018-09-25
  Capio offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma att besluta om styrelsens förslag om godkännande av avyttringen av Capio Frankrike. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 18 oktober 2018, kl. 16.00. Vidare offentliggör Capio information om användning av försäljningslikviden från avyttringen av Capio Frankrike, under förutsättning av att den extra bolagsstämman godkänner transaktionen. Likviden från […]
 • Capio slutför förvärvet av den svenska sjukvårdskoncernen Legevisitten 2018-09-03
  Förvärvet av Legevisitten, som offentliggjordes den 11 juli 2018, har nu godkänts av de berörda landstingen och Konkurrensverket. Capio slutför därmed förvärvet per dagens datum och inkluderar Legevisitten i Capio-koncernen från den 1 september, 2018. Förvärvet ökar Capios kapacitet inom geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter i Stockholmsområdet och stärker Capios position inför införandet […]
 • Capio offentliggör föreslagen avyttring av Capio Frankrike till Vivalto Santé 2018-08-21
  Capio och Vivalto Santé (”Vivalto”) meddelar idag att de har ingått exklusivitetsåtagande avseende den föreslagna avyttringen av Capio Frankrike till Vivalto i avvaktan på färdigställ­ande av dokumentationen relaterad till avyttringen i enlighet med fransk marknadspraxis. Ersättningen för den föreslagna transaktionen utgörs av ett initialt rörelsevärde (EV) om 425 MEUR plus en tilläggsköpeskill­ing avhängig det finansiella […]

Analytiker

Björn Olander