Getinge: Rapportkommentar Q4 2019

Getinge: Svagt Q4 med frågetecken

Getinge växte ordrar och försäljning med 1-2% justerat för positiva valutaeffekter. Särskilt Surgical Workflows har haft en tuff period och det ska bli intressant att följa den utvecklingen framöver. Högre bruttomarginaler lyfte den justerade EBITA-marginalen till 19.7 (17.9) procent trots ökade kostnader för kvalitetsarbete. För helåret 2019 kom både försäljning och orderingång in på 4% organisk tillväxt. Bolaget guidar för 2-4% försäljningstillväxt under 2020. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.50 (1.00) kronor per aktie.

Orderingången växte 0.9% i lokala valutor

De viktigaste tillväxtdrivarna för orderingången var Acute Care Therapies i Americas (6.9% tillväxt) och APAC (6.9% tillväxt) tillsammans med Surgical Workflows i EMEA (12.2% tillväxt).

Orderingången tyngdes mest av Surgical Workflows i Americas (-16.3%) och APAC (-10.8%) samt Acute Care Therapies in EMEA (-6.4%).

Källa: Getinge

Q4 är normalt ett säsongsmässigt starkt kvartal, men den effekten var inte lika påtaglig som under tidigare år. Särskilt med tanke på jämförelsekvartalet var lägre än föregående år kan det betraktas som ett förhållandevis enkelt.

Bolaget lyfter fram att ett par lågmarginalordrar från 2017 har kancellerats. Om man skulle få för sig att justera för dessa hade den organiska ordertillväxten varit 1.7% istället för 0.9%. Det har inte gjorts här.

Vad som är mer bekymmersamt är den negativa orderingången inom Surgical Workflows i både Americas och APAC. En del kan vara kvartalsvariationer och under telefonkonferensen nämndes att Q4 startade svagare än det slutade. Bolaget tycks vidta åtgärder för att förbättra situationen, så det är något som kommer blir intressant att följa under de kommande kvartalen.

Trots de kancellerade ordrarna var orderboken större vid årsskiftet än vid året innan, vilket är en positiv signal som talar för tillväxt.

Källa: Getinge

Försäljningen växte 1.8% i lokala valutor

De viktigaste tillväxtdrivarna för försäljningen var Acute Care Therapies i Americas (6.6% tillväxt) och APAC (8.3%) samt Life Science i EMEA (43.9%).

Samtliga geografiska regioner inom Surgical Workflows uppvisade negativ försäljningstillväxt i lokala valutor. Positiva valutaeffekter lyckade dock lyfta den rapporterade tillväxten över noll i både Americas och APAC.

Life Science i APAC minskade med 38.8% i Q4, men jämförelsekvartalet var exceptionellt starkt och det var snarare det än det här kvartalet som avvek från det normala mönstret.

Källa: Getinge

Getinge har ökat försäljningen jämfört med föregående års jämförelsekvartal under hela året. Även om man justerar för de positiva valutaeffekterna har bolaget uppvisat positiv organisk tillväxt.

Vi konstaterar att tillväxttakten avmattats något under de senaste kvartalen. Bolaget förväntar sig 2-4% organisk försäljningstillväxt under 2020. Som vanligt ska man inte övertolka enskilda kvartal och det rapporterade 1.8% tillväxt, men kurvan nedan måste vända uppåt för att leva upp till sina egna förväntningar.

Källa: Getinge

Bruttomarginalen lyfte EBITA-marginalen i Q4

Bruttomarginalen har hållit sig i närheten av 50% under en längre period.

I Q4 2019 expanderade marginalen till 50.6 (48.0) procent. Åtskilliga faktorer påverkar och många verkade i gynnsam riktning. Medvind från valutor, en gynnsam produktmix, en större andel från regioner med bra marginaler och skalfördelar av den högre försäljningsvolymen är exempel på faktorer som verkar i gynnsam riktning.

Bolaget optimerar sin produktionsstruktur och det är en faktor som förmodligen kan läggas till den listan när de är genomförda.

Källa: Getinge

EBITA-marginalen har större kvartalsvariationer än bruttomarginalen och försäljningen. Kvartalsvariationerna är olika kraftiga för de olika affärsområdena och särskilt Surgical Workflows har en stor skillnad mellan Q4 och Q1 (se nedan)

Den justerade EBITA-marginalen expanderade 1.8 procentenheter till 19.7 (17.9) procent, men bruttomarginalen expanderade alltså med 2.6 procentenheter. Högre kostnader för kvalitetsarbete och valutaeffekter förklarar en del av de högre kostnaderna.

I det stora hela har förändringarna jämfört med föregående år varit ganska odramatiska både när man betraktar nivåer och kvartalsvariationernas dynamik.

Källa: Getinge

Tittar vi istället på EBITA som ju är produkten av försäljning och ovanstående marginaler ser man också förbättringen. Årstakten bottnade i Q3 2017 och den pekar i positiv riktning. Det är positivt att utvecklingen går i rätt riktning, även om förbättringen åtminstone än så länge inte är särskilt dramatisk.

Källa: Getinge

Affärsområden

Acute Care Therapies

Orderingången och försäljningen inom Acute Care Therapies ökade med 2.9% respektive 5.9% i Q4 2019. I båda fallen ser jämförelsekvartalen relativt enkla ut med tillväxt som bara var marginellt positiva. Som vanligt bör man inte övertolka kvartalen, men det ser onekligen ut som tillväxten i orderingången mattats av under året om man tittar valutajusterat (“organisk tillväxt”).

Källa: Getinge

Källa: Getinge

Lönsamhetsmässigt går både EBITA och EBITA-marginalen åt rätt håll, även om man bör vara medveten om att en del av den utvecklingen gynnats av valutafluktuationer.

Källa: Getinge

Life Science

Life Science är det minsta affärsområdet och det har dessutom en hög andel kapitalvaror. Det gör att såväl försäljning som orderingång brukar variera en hel del.

Den organiska tillväxten i orderingången var 2.3% i Q4, vilket är lågt i förhållande till de tidigare kvartalen och särskilt med tanke på att jämförelsekvartalet också var så pass svagt. Det minsta området APAC växte med 29.5%, medan Americas och EMEA backade organiskt med 4.3% respektive 3.0%. Bolaget skriver dock i rapporten att nedgången väntas vara temporär. De har troligen god visibilitet över det och ordrarna kanske redan kommit in i Q1.

Källa: Getinge

Försäljningen utvecklas dock starkt och nedgången i APAC på 38.8% beror framför allt på att det var ett mycket starkt jämförelsekvartal. Trots detta lyfte försäljningen med 13.9% justerat för positiva valutaeffekter.

Källa: Getinge

EBITA och EBITA-marginalen hade en tuff period under 2017 och 2018, men Q3 var betydligt bättre än jämförelsekvartalet. Året avslutades starkt även om man tar hänsyn till att det är ett säsongsmässigt starkt kvartal.

Källa: Getinge

Surgical Workflows

Surgical Workflows är det stora frågetecknet bland affärsområdena just nu.

Den organiska tillväxten i orderingång var negativ och uppgick till -2.4%. Den största regionen EMEA växte med 12.2%, men Americas och APAC backade med 16.3% respektive 10.8%. Det är tredje kvartalet i rad som affärsområdet har en negativ organisk ordertillväxt, även om det bara varit marginellt negativt.

Källa: Getinge

Försäljningen i samtliga regioner backade organiskt med 4.6-6.2%, vilket gav en sammantagen nedgång på 5.6%. En förklaring som bolaget har till det svaga kvartalet är att stora leveranser ägde rum i Q3. Det ser rimligt ut med tanke på att tillväxten var ovanligt stark i det kvartalet, men det är nog inte den enda förklaringen. Bolaget framhöll att svagheten i Q4 framför allt var början av kvartalet och att situationen förbättrades mot slutet.

Källa: Getinge

Surgical Workflows har betydande säsongsvariationer och såväl EBITA som EBITA-marginalen har varit bättre än i jämförelsekvartalet under Q3 och Q4. EBITA-marginalen i Q4 kom in på 11.9 (10.0) procent (1.9 procentenheter bättre), vilket framför allt berodde på en bruttomarginal som förbättrades 2.9 procentenheter till 39.8 (36.9) procent.

Under 2020 avser bolaget flytta produktion från Turkiet till Polen och från Frankrike till Växjö för att effektivisera verksamheten. Det är möjligt att det kommer bidra till högre bruttomarginaler längre fram, även om det även finns andra drivkrafter.

Källa: Getinge

Övrigt

Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.50 (1.00) SEK per aktie.

Det framkom inga väsentliga nyheter om förlikningsavtalet med FDA eller avtalet med den brasilianska konkurrensmyndigheten.

Förvärvet av Applikon Biotechnology slutfördes 3 januari 2020. Det hade såldes ingen inverkan på Q4. Getinge uppger att den årliga omsättningen uppgår till SEK 450m. Köpeskillingen var EUR 80m (SEK 840m) plus maximalt EUR 60m (SEK 630m) i tilläggsköpeskillingar fram till 2022.

Under telefonkonferensen fick bolaget frågor om skattesatsen som var ovanligt hög (34% för 2019). Det beror på en större andel av vinsterna hamnar i länder med hög skatt och den förändringen väntas bestå. Den betalda skatten väntas dock vara något lägre än den rapporterade.

Murgata har för närvarande inte analysbevakning av Getinge. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Getinge finns på bolagssidan.

Rapportkalendern med länkar till rapporter, presentationer och rapportkommentarer finns här.

Getinge var en av aktierna som dubblades 2019. Läs mer här.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.