Camurus logo Murgata

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Kapitalmarknadsdag

Den 11 december 2018 höll Camurus en kapitalmarknadsdag.

Se hela eller delar av den genom att klicka nedan!

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Per-Anders Abrahamsson
Marianne Dicander Alexandersson
Martin Jonsson
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Behshad Sheldon
Mark Never

Rapportkalender

2Q20: 2020-07-16
3Q20: 2020-11-05

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 46.3% 46.3%
Gladiator 8.2% 8.2%
Fjärde AP-fonden 6.3% 6.3%
Fredrik Tiberg 3.6% 3.6%
Avanza Pension 2.9% 2.9%
Erik Paulsson & bolag 2.3% 2.3%
Catella Fonder 2.1% 2.1%
Svenskt Näringsliv 1.4% 1.4%
Camurus Lipid Research Foundation 1.0% 1.0%
Nordnet Pension 0.8% 0.8%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Buvidal® mot opioidberoende ingår i högkostnadsskyddet 2020-05-14
  - Buvidal[®] ingår från den 15 maj 2020 i läkemedelsförmånerna (https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2020-05-19-buvidal-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html)[1] - Subventionen gäller Buvidal vecko- och månadsdepå för behandling av opioidberoende i patienter från 16 års ålder[2]   Lund — 14 maj 2020 — Efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) (https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2020-05-19-buvidal-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html) ingår Buvidal[®] (buprenorfin)
 • Beslut vid Camurus årsstämma 2020 2020-05-07
  Lund — 7 maj 2020 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2020 avhölls idag torsdagen den 7 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Val av styrelseledamöter och revisor Till styrelseledamöter omvaldes Martin Jonsson, Mark Never, Behshad Sheldon, Fredrik Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm och Per Olof Wallström. Till nya styrelseledamöter […]
 • Camurus delårsrapport januari-mars 2020 2020-05-07
  ”Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade under kvartalet med närmare 90 procent” Sammanfattning första kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 49,3 (18,5) MSEK, en ökning om 167% · Produktförsäljningen blev 48,6 (11,0) MSEK, en ökning om 343% · Produktförsäljningen ökade med 60% jämfört med föregående kvartal · Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade […]
 • Camurus årsredovisning för 2019 2020-04-08
  Lund — 8 april 2020 — Camurus AB meddelar idag att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.camurus.se. Ytterligare information Fredrik Tiberg, vd och koncernchef Tel.  046 286 46 92 fredrik.tiberg@camurus.com  Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer Tel. 070 776 17 37 ir@camurus.com   Om Camurus Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av […]
 • Kallelse till årsstämma 2020 i Camurus AB (publ) 2020-04-06
  Aktieägarna i Camurus AB (publ), org. nr. 556667-9105, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.45.  Rätt till deltagande Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:   •     dels är införd i den av Euroclear Sweden AB […]
 • Camurus meddelar stor efterfrågan på Buvidal® under första kvartalet 2020-04-02
  · Kraftig ökning av antalet patienter i behandling med Buvidal[®] för opioidberoende · Försäljning och intäkter för 2020 väntas i det övre intervallet av tidigare meddelad prognos Lund — 2 april 2020 — Camurus meddelar fortsatt stark försäljningsutveckling av Buvidal vecko- och månadsdepåer för behandling av opioidberoende. Bolagets försäljning och intäkter påverkas inte negativt av […]

Aktieanalyser

Kommentarer