Hälsovårdssektorn

Hälsovårdssektorn MurgataHälsovårdssektorn är en vedertagen benämning på sektorn på börsen. Under den finns det olika sätt att dela in hälsovårdsaktierna i undersektorer.

Bland läkemedelsbolagen finns det en del som ägnar sig åt forskning i tidig fas. En del av dessa är biotechbolag, men det gäller inte alla. Det finns också läkemedelsbolag som redan är på marknaden och sådana som både säljer och utvecklar nya läkemedel.

Inom sektorn finns det dock hälsovårdsbolag med helt annan verksamhet, till exempel medicinsk teknik (även kallat medicinteknik eller medtech), diagnostik eller det som populärt kallas eHälsa (eHealth). Dessutom har Sverige framstående bolag inom probiotika med produkter i gränslandet mellan läkemedel, hälsokost och livsmedel. Det har även kommit flera bolag inom vård och omsorg till börsen under de senaste åren.

Men “Life Science” låter väl häftigare?

En del benämner sektorn “Life Science”, men vi anser att begreppet är missvisande eftersom de allra flesta hälsovårdsbolagen inte ägnar sig åt just sådant.

Begreppet används ofta i branschen, men vi anser inte att begreppet bör användas som indelning på aktiemarknaden. Det låter väldigt avancerat och häftigt och därför attraheras vissa av begreppet medan andra avskräcks. I båda fallen anser vi att det är av fel anledning.

Eftersom Murgata ägnar sig åt aktier i hälsovårdssektorn undviker vi “Life Science” när vi talar om bolag och aktier i sektorn.

Murgatas Fokusbolag

Det finns nästan 900 bolag på de olika listorna i Sverige. Av dessa är nästan 200 bolag i hälsovårdssektorn. Murgata har valt ut 25 bolag som vi anser är särskilt intressanta att fokusera lite extra på och vi kallar dem “Fokusbolag”.

Det innebär inte att alla de ca 170 hälsovårdsbolagen som inte kom med på listan den här gången är dåliga. Till att börja med har vi valt bort alla bolag som inte är noterade på den “riktiga” börsen. För närvarande finns det 57 bolag på huvudlistan och av dessa har vi alltså valt ut 25 bolag.

Det finns flera intressanta kandidater på huvudlistan som ännu inte kommit med som Fokusbolag. Det finns även några hälsovårdsbolag på andra listor (First North och Spotlight) som i princip skulle kunna bli aktuella framöver.

Samtliga Murgatas fokusbolag har en “egen” sida på den här sajten där man kan läsa mer om dem. I många fall har vi även skrivit rapportkommentarer om bolagen. Här nere har vi delat in Fokusbolagen i olika delsektorer. Till spalten till höger (nedanför om du använder mobil) är de sorterade efter:

 1. Rapportdatum
 2. Bokstavsordning
 3. Lista/segment (large/mid/small)

Klicka på det blå bolagsnamnet så kommer du till bolagssidan.

Fokusbolag per delsektor

För att åskådliggöra likheter och skillnader mellan hälsovårdsbolag kan det vara pedagogiskt att dela in dem i olika delsektorer. Det kan göras på åtskilliga sätt. Flera bolag har verksamheter i fler än en kategori och bolagen inom en kategori kan också ha betydande olikheter. I vissa fall har bolag som utvecklar läkemedel hamnat i samma kategori som ett medtechbolag trots tydliga skillnader exempelvis regulatoriskt.

Klicka på de blå länkarna för att komma till respektive bolagssida. Där kan du läsa mer om bolagen.


Kontaktstillverkning

Elos Medtech tillverkar medtech-produkter för några av världen största inom bland annat dental och ortopedi. Recipharm tillverkar läkemedel. Det finns likheter i affärsmodellerna, men bolagen vänder sig till olika delsegment inom hälsovårdssektorn.
Bolag: Elos Medtech | Recipharm


Fertilitetsbehandling

Ofrivillig barnlöshet drabbar en stor andel av alla par, men många kan bli hjälpta av olika typer av fertilitetsbehandlingar. Vitrolife är ett av de ledande bolagen globalt inom området i världen och har med tiden kommit att få en allt komplettare portfölj av olika produkter och tekniker.
Bolag: Vitrolife


Strålterapi

Elekta tillverkar utrustning för strålterapi och olika typer av mjukvarulösningar. C-RAD erbjuder produkter för patientpositionering och Raysearch mjukvara för dosplanering.
Förenklat: Raysearch planerar hur strålningen ska levereras, Elekta ser till att den levereras och C-RAD ser till att patienten befinner sig på rätt plats. Läs mer om de enskilda bolagen för att få en mer detaljerad bild.
Bolag: Elekta | C-RAD | RaySearch


Blodanalys

Boule Diagnostics har instrument som räknar celler i blodet, vilket är ett av världens vanligaste diagnostiska tester. När något avviker från det normala tittar man mer detaljerat på cellerna och det görs i instrumentet från Cellavision.
Bolag: Boule | Cellavision


Probiotika

De båda probiotikabolagen Biogaia och Probi har produkter innehållandes “goda” bakterier. Biogaias produkter innehåller Lactobacillus reuteri och Probi har produkter med Lactobacillus plantarum. I en bransch med varierande vetenskaplig nivå satsar de båda svenska bolagen en hel del på klinisk utveckling och på att dokumentera produkterna i studier.
Bolag: Biogaia | Probi


Transplantation

Xvivo Perfusion är sedan länge etablerad som marknadsledare med produkten Perfadex som används vid lungtransplantationer. Sedan ett antal år har bolaget även Steen Solution som används vid ett annat sätt att transplantera (“varm” istället för “kall”). Bolaget har även hårdvara som används inför transplantationer och det expanderar till transplantation av andra organ.
Hansa Biopharma har visat lovande kliniska resultat med imlifidase som klyver IgG-antikroppar. En tillämpning är att möjliggöra njurtransplantationer för patienter som har svårt att hitta organ som inte stöts bort. Det finns även potential inom flera autoimmuna sjukdomar.
De båda transplantationsbolagen har stora olikheter. Hansa utvecklar läkemedel medan Xvivo har medicintekniska produkter.
Bolag: Hansa Biopharma | Xvivo Perfusion


Vård och omsorg

Attendo fokuserar främst på äldreomsorg (äldreboenden och hemtjänst), medan den största delen av GHP är inriktat mot specialistvård inom några nischer. GHP har även nära samarbeten med försäkringsbolag i Sverige och driver sjukhus i Mellanöstern. Medicover utför sjukvård och erbjuder diagnostik i länder som Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och under senare år även i Indien.
Bolag: Attendo | GHP | Medicover


Instrument etc

Biotage har produkter som används vid analytisk kemi (exempelvis separation av molekyler) och organisk kemi (för att rena reaktionsblandningar). AddLife äger och förvärvar bolag verksamma inom de två affärsområdena Labtech och Medtech.
Bolag: AddLife | Biotage


Sjukvårdsprodukter och implantat

Getinge har produkter för akutsjukvård, operationssalar, sterilisation och life science-industrin. År 2017 avknoppades Arjo till ett självständigt bolag som erbjuder produkter inom exempelvis patienthantering, hygienprodukter och sjukvårdssängar till kunder inom långtidsvård och akutvård. Bactiguard minskar risken för infektioner genom sin infektionsförebyggande teknik som framför allt appliceras på urinkatetrar. Bonesupport har injicerbara bencement som med tiden bryts ned och ersätts av naturlig benvävnad. Några innehåller antibiotika som frisätts lokalt och förebygger infektion. Även Episurf är verksamt inom ortopedi och erbjuder individanpassade implantat där den främsta användningen idag är att ersätta skadat brosk i knäleden med en metallyta.
Bolag: Arjo | Bactiguard | Bonesupport | Episurf | Getinge


Opioidbehandling

Både Orexo och Camurus har produkter för behandling av opioidberoende. I USA talar man om en epidemi till följd av alltför generös förskrivning av smärtstillande läkemedel. Orexos produkt Zubsolv består av en tablett innehållandes buprenorfin/naloxon som placeras under tungan. Camurus motsvarande produkt är en vätska innehållandes buprenorfin som injiceras och bildar en gel under huden. Produkten heter Brixadi i USA och Buvidal i resten av världen (för närvarande knappt 10 länder). Båda bolagen har produkter inom andra områden.
Bolag: Orexo | Camurus


Medicinsk IT

Sectra har mjukvarusystem som hanterar de allt större mängderna diagnostiska bilder, men även andra aspekter av sjukhusens IT-infrastruktur. En mindre del av verksamheten är inom cybersäkerhet där bolaget har lång erfarenhet med säkra telefoner som nu övergår till bredare kommunikationslösningar samtidigt som bolaget expanderat till kritisk infrastruktur inom exempelvis energisektorn.
Flera av bolagen ovan ägnar sig också åt Medicinsk IT. Inom Strålterapi ägnar sig framför allt Raysearch, men även Elekta åt Medicinsk IT. Både Vitrolife (Fertilitetsbehandlinar) och Cellavision (Blodanalys) använder sig av bildanalys med hjälp av AI. GHP (Vård och omsorg) utvecklar digitala verktyg som förbättrar och effektiviserar patientkontakten.
Bolag: Sectra

Utvalda artiklar om Hälsovårdssektorn

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa begränsningar för privata sjukvårdsförsäkringar. Frågan har aktualiserats av COVID-19, men det är en mer långtgående förändring som skulle kunna ha en betydande inverkan för företags möjlighet att ta sig an patienter från både den offentligt finansierade vården och den som finansieras av försäkringsbolag. Av börsbolagen är det framför allt GHP som skulle kunna hamna i kläm, men det finns samtidigt mycket som talar emot långtgående förändringar.

För många bolag är USA en väldigt attraktiv marknad på grund av sin storlek och betalningsvilja. Under lång tid var FDA ett tufft nålsöga att ta sig igenom innan bolagen kunde komma in på marknaden, men på senare år har de blivit betydligt medgörligare. Bolag som tidigare undvek USA bör kanske snarare söka sig dit?

Investering i läkemedelsutveckling är riskabel, men kan ge hög avkastning. Vi resonerar kring hur hög avkastning man som investerare ska “kräva” för att det ska vara värt att investera och varför bankernas rekommendationsstrukturer (“Köp” och “Sälj”) är olämpliga för den här typen av investeringar.

Läs gratis aktieanalyser, de senaste bolagskommentarerna och annat som är relevant för dig som är intresserad av bra bolag i hälsovårds. Prenumerera om du vill ha intressant information gratis!

RSS Fokusbolag

 • Episealer®-publikation tillgänglig online 2020-10-27
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att en publikation med titeln “Successful Treatment of Femoral Chondral Lesions with a Novel Customized Metal Implant at Midterm Follow-Up”, från en svensk prospektiv multicenterstudie har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cartilage. Totalt ingår 30 Episealer®-patienter i studien och den genomsnittliga uppföljningstiden uppgår till 55 månader (patientrapporterade uppföljningspoäng vid […]
 • Getinge lanserar NICCI – den senaste innovationen inom avancerad hemodynamisk övervakning 2020-10-26
  NICCI är Getinges senaste innovation inom avancerad hemodynamisk övervakning, vilken tillhandahåller kontinuerlig och icke-invasiv information för att minska risken för allvarliga komplikationer för patienter med lågt blodtryck. [image] Blodtrycket är en av de viktigaste variabler som utvärderas vid näst intill varje kirurgiskt ingrepp, men nya forskningsrön [1] visar att fluktuationer i blodtrycket ibland missas på […]
 • Första Episealer®-operationen i Asien utförd 2020-10-26
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den första Episealer®-operationen i Asien har utförts vid en klinik i Hongkong. Operationen hade skjutits upp pga Covid-19, men har nu kunnat utföras. “Vi är glada över utfallet för den första Episealer®-operationen i Hongkong och Asien. De första operationerna i både Asien och USA har utförts under […]
 • Sectra tar viktigt steg för bättre cancervård – stödjer nu alla skannrar för storskalig digital patologi 2020-10-26
  Linköping – 26 oktober, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har nu stöd för ytterligare två filformat inom digital patologi. Därmed stödjer Sectra alla skannrar som används för klinisk drift och som är särskilt anpassade för att på kort tid producera stora volymer av digitala bilder. Att vårdgivare fritt kan välja den […]
 • RaySearch demonstrerar nya framsteg inom maskininlärning och stöd för brachyterapi vid ASTRO 2020 2020-10-23
  RaySearch demonstrerar sina senaste framsteg inom onkologisk programvara vid den årliga kongressen för American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 2020. Besökare till den virtuella kongressen kommer att kunna boka personliga online-demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®* och onkologiinformationssystemet RayCare®*. [image] RaySearch kommer att presentera nya och planerade förbättringar och funktioner i RayStation och RayCare. Bland höjdpunkterna i […]
 • Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2020 2020-10-23
  ”Jag är nöjd med vad vi uppnådde under det tredje kvartalet 2020. Först och främst såg vi en fortsatt ökning i användningen av Episealer®-teknologin, vilket bäst visar sig genom en rekordnivå om 88 godkända Episealer®-ordrar. Denna siffra representerar en ökning 57% jämfört med samma period föregående år, och 76% ökning jämfört med det andra kvartalet […]
 • Delårsredogörelse januari – september 2020 2020-10-23
  Tredje kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 132,0 (167,1) miljoner kronor, en minskning med 21 % (exklusive valutaeffekter -17 %). · Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 125,7 (161,9) miljoner kronor, en minskning med 22 % (exklusive valutaeffekter -18 %). · Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 101,9 (128,0) miljoner kronor, en minskning med 20 […]
 • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2020 – Positiv utveckling i Finland men Skandinavien påverkat av oro för pandemin 2020-10-23
  Attendo redovisar ett stabilt resultat för det tredje kvartalet 2020. Under kvartalet syns tydliga förbättringar i den finska verksamheten som en följd av åtgärdsprogrammet som inleddes 2019. Samtidigt är efterfrågan fortsatt dämpad i den skandinaviska verksamheten på grund av oro för Corona-pandemin. Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef ”Det åtgärdsprogram vi sjösatte i vår […]
 • Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2021 2020-10-22
  Årsstämman 2020 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2020 ska utses för att föreslå årsstämman 2021: a. förslag till ordförande vid årsstämman, b. förslag till styrelse, c. förslag till styrelseordförande, d. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt […]
 • Penser Access: Probi - Gräver Guld i USA 2020-10-22
  Under Q3´20 uppgick Probis nettoomsättning till en ny rekordnivå om 195 mkr (142 mkr). Justerat för en EO-post om 15 mkr, hänförlig till en lageruppbyggnad hos en kund, var nettoomsättningen 15% över vår förväntan. EBIT uppgick till 44,1 mkr (26,7 mkr), vilket var högre än vår förväntan om 23 mkr. Avvikelserna ligger i en något högre […]

RSS Life Science Sweden

RSS Medtech Magazine

RSS Dagens Medicin

RSS Biotechnology

 • Transactions in connection with and conclusion of share buyback program 2020-10-27
  Company announcement no. 42 - 20 27 October 2020
 • Aptose to Release Third Quarter Ended September 30, 2020 Financial Results and Hold Conference Call on November 10, 2020 2020-10-27
  SAN DIEGO and TORONTO, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptose Biosciences Inc. (Nasdaq: APTO; TSX: APS), a clinical-stage company developing highly differentiated therapeutics that target the underlying mechanisms of cancer, will release its financial results for the quarter ended September 30, 2020 on Tuesday, November 10, 2020, after the close of the market.
 • Vir Biotechnology to Provide Corporate Update and Report Third Quarter 2020 Financial Results on November 10, 2020 2020-10-27
  SAN FRANCISCO, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vir Biotechnology, Inc. (Nasdaq: VIR), a clinical-stage immunology company focused on treating and preventing serious infectious diseases, today announced that it will provide a corporate update and report financial results for the third quarter ended September 30, 2020 on Tuesday, November 10, 2020.
 • Opiant Pharmaceuticals to Report Third Quarter 2020 Financial Results and Host Conference Call and Webcast on November 12, 2020 2020-10-27
  SANTA MONICA, Calif., Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Opiant Pharmaceuticals, Inc. (“Opiant”) (NASDAQ: OPNT), a specialty pharmaceutical company developing medicines for addictions and drug overdose, today announced it will report its third quarter 2020 financial results after the financial markets close on Thursday November 12, 2020.  
 • Stabilization measures taken 2020-10-27
  Orphazyme A/SCompany announcement                                                                                       No. 68/2020                                                                                                           Company Registration No. 32266355
 • Tiziana Life Sciences Announces Timetable of Demerger of Accustem (for holders of Tiziana ADRs) 2020-10-27
  NEW YORK and LONDON, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tiziana Life Sciences plc (Nasdaq: TLSA / AIM: TILS) ("Tiziana" or the "Company"), a biotechnology company focused on innovative therapeutics for oncology, inflammation and infectious diseases, today announces that it is confirming the timetable for the Accustem Sciences Limited ("Accustem") demerger (the "Demerger") for holders […]
 • Galapagos R&D Roundtable onthult Toledo-programma   2020-10-27
  Mechelen, België; 27 oktober 2020, 16.15 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) onthult de Toledo target familie als een serie salt-inducible kinase remmers. Toledo laat een dubbel werkingsmechanisme zien dat gekenmerkt wordt door stimulatie van ontstekingsremmende cytokinen en remming van ontstekingsbevorderende cytokinen.  Vandaag presenteert Galapagos ook nieuwe preklinische data en resultaten bij gezonde […]
 • Galapagos’ R&D Roundtable showcases Toledo program 2020-10-27
  Mechelen, Belgium; 27 October 2020, 16.15 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) unveils the Toledo target family as a series of salt-inducible kinase inhibitors. Toledo exhibits a dual mode of action characterized by enhanced transcription of anti-inflammatory cytokines and inhibited transcription of pro-inflammatory cytokines. Today, Galapagos also presents new preclinical and healthy volunteer […]
 • Novavax Provides Phase 3 COVID-19 Vaccine Clinical Development Update 2020-10-27
  GAITHERSBURG, Md., Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), a late-stage biotechnology company developing next-generation vaccines for serious infectious diseases, announced updates on its Phase 3 clinical development program of NVX-CoV2373, its COVID-19 vaccine candidate. NVX‑CoV2373 is a stable, prefusion protein made using Novavax’ nanoparticle technology and includes Novavax’ proprietary Matrix‑M™ adjuvant. The […]
 • Akari Therapeutics to Present Phase II Data from Bullous Pemphigoid Trial at European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Virtual Congress October 29 2020-10-27
  NEW YORK and LONDON, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akari Therapeutics, Plc (Nasdaq: AKTX), a biopharmaceutical company focused on innovative therapeutics to treat orphan autoimmune and inflammatory diseases where the complement and/or leukotriene systems are implicated, today announces that it will be presenting a poster during the 29th European Academy of Dermatology and Venereology […]

RSS Health Care

RSS Medical Supplies

RSS Health Care Providers

RSS Medical Equipment

RSS Pharmaceuticals

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?