Hälsovårdssektorn

Hälsovårdssektorn MurgataHälsovårdssektorn är en vedertagen benämning på sektorn på börsen. Under den finns det olika sätt att dela in hälsovårdsaktierna i undersektorer.

Bland läkemedelsbolagen finns det en del som ägnar sig åt forskning i tidig fas. En del av dessa är biotechbolag, men det gäller inte alla. Det finns också läkemedelsbolag som redan är på marknaden och sådana som både säljer och utvecklar nya läkemedel.

Inom sektorn finns det dock hälsovårdsbolag med helt annan verksamhet, till exempel medicinsk teknik (även kallat medicinteknik eller medtech), diagnostik eller det som populärt kallas eHälsa (eHealth). Dessutom har Sverige framstående bolag inom probiotika med produkter i gränslandet mellan läkemedel, hälsokost och livsmedel. Det har även kommit flera bolag inom vård och omsorg till börsen under de senaste åren.

Men “Life Science” låter väl häftigare?

En del benämner sektorn “Life Science”, men vi anser att begreppet är missvisande eftersom de allra flesta hälsovårdsbolagen inte ägnar sig åt just sådant.

Begreppet används ofta i branschen, men vi anser inte att begreppet bör användas som indelning på aktiemarknaden. Det låter väldigt avancerat och häftigt och därför attraheras vissa av begreppet medan andra avskräcks. I båda fallen anser vi att det är av fel anledning.

Eftersom Murgata ägnar sig åt aktier i hälsovårdssektorn undviker vi “Life Science” när vi talar om bolag och aktier i sektorn.

Murgatas Fokusbolag

Det finns över 1000 bolag på de olika listorna i Sverige. Av dessa är fler än 200 bolag i hälsovårdssektorn. Murgata har valt ut 25 bolag som vi anser är särskilt intressanta att fokusera lite extra på och vi kallar dem “Fokusbolag”.

Det innebär inte att alla de ca 170 hälsovårdsbolagen som inte kom med på listan den här gången är dåliga. Till att börja med har vi valt bort alla bolag som inte är noterade på den “riktiga” börsen. För närvarande finns det 57 bolag på huvudlistan och av dessa har vi alltså valt ut 25 bolag.

Det finns flera intressanta kandidater på huvudlistan som ännu inte kommit med som Fokusbolag. Det finns även några hälsovårdsbolag på andra listor (First North och Spotlight) som i princip skulle kunna bli aktuella framöver.

Samtliga Murgatas fokusbolag har en “egen” sida på den här sajten där man kan läsa mer om dem. I många fall har vi även skrivit rapportkommentarer om bolagen. Här nere har vi delat in Fokusbolagen i olika delsektorer. Till spalten till höger (nedanför om du använder mobil) är de sorterade efter:

 1. Bokstavsordning
 2. Lista/segment (large/mid/small)

Klicka på det blå bolagsnamnet så kommer du till bolagssidan.

Fokusbolag per delsektor

För att åskådliggöra likheter och skillnader mellan hälsovårdsbolag kan det vara pedagogiskt att dela in dem i olika delsektorer. Det kan göras på åtskilliga sätt. Flera bolag har verksamheter i fler än en kategori och bolagen inom en kategori kan också ha betydande olikheter. I vissa fall har bolag som utvecklar läkemedel hamnat i samma kategori som ett medtechbolag trots tydliga skillnader exempelvis regulatoriskt.

Klicka på de blå länkarna för att komma till respektive bolagssida. Där kan du läsa mer om bolagen.


Kontaktstillverkning

Elos Medtech tillverkar medtech-produkter för några av världen största inom bland annat dental och ortopedi. Recipharm tillverkar läkemedel. Det finns likheter i affärsmodellerna, men bolagen vänder sig till olika delsegment inom hälsovårdssektorn.
Bolag: Elos Medtech | Recipharm


Fertilitetsbehandling

Ofrivillig barnlöshet drabbar en stor andel av alla par, men många kan bli hjälpta av olika typer av fertilitetsbehandlingar. Vitrolife är ett av de ledande bolagen globalt inom området i världen och har med tiden kommit att få en allt komplettare portfölj av olika produkter och tekniker.
Bolag: Vitrolife


Strålterapi

Elekta tillverkar utrustning för strålterapi och olika typer av mjukvarulösningar. C-RAD erbjuder produkter för patientpositionering och Raysearch mjukvara för dosplanering.
Förenklat: Raysearch planerar hur strålningen ska levereras, Elekta ser till att den levereras och C-RAD ser till att patienten befinner sig på rätt plats. Läs mer om de enskilda bolagen för att få en mer detaljerad bild.
Bolag: Elekta | C-RAD | RaySearch


Blodanalys

Boule Diagnostics har instrument som räknar celler i blodet, vilket är ett av världens vanligaste diagnostiska tester. När något avviker från det normala tittar man mer detaljerat på cellerna och det görs i instrumentet från Cellavision.
Bolag: Boule | Cellavision


Probiotika

De båda probiotikabolagen Biogaia och Probi har produkter innehållandes “goda” bakterier. Biogaias produkter innehåller Lactobacillus reuteri och Probi har produkter med Lactobacillus plantarum. I en bransch med varierande vetenskaplig nivå satsar de båda svenska bolagen en hel del på klinisk utveckling och på att dokumentera produkterna i studier.
Bolag: Biogaia | Probi


Transplantation

Xvivo Perfusion är sedan länge etablerad som marknadsledare med produkten Perfadex som används vid lungtransplantationer. Sedan ett antal år har bolaget även Steen Solution som används vid ett annat sätt att transplantera (“varm” istället för “kall”). Bolaget har även hårdvara som används inför transplantationer och det expanderar till transplantation av andra organ.
Hansa Biopharma har visat lovande kliniska resultat med imlifidase som klyver IgG-antikroppar. En tillämpning är att möjliggöra njurtransplantationer för patienter som har svårt att hitta organ som inte stöts bort. Det finns även potential inom flera autoimmuna sjukdomar.
De båda transplantationsbolagen har stora olikheter. Hansa utvecklar läkemedel medan Xvivo har medicintekniska produkter.
Bolag: Hansa Biopharma | Xvivo Perfusion


Vård och omsorg

Attendo fokuserar främst på äldreomsorg (äldreboenden och hemtjänst), medan den största delen av GHP är inriktat mot specialistvård inom några nischer. GHP har även nära samarbeten med försäkringsbolag i Sverige och driver sjukhus i Mellanöstern. Medicover utför sjukvård och erbjuder diagnostik i länder som Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och under senare år även i Indien.
Bolag: Attendo | GHP | Medicover


Instrument etc

Biotage har produkter som används vid analytisk kemi (exempelvis separation av molekyler) och organisk kemi (för att rena reaktionsblandningar). AddLife äger och förvärvar bolag verksamma inom de två affärsområdena Labtech och Medtech.
Bolag: AddLife | Biotage


Sjukvårdsprodukter och implantat

Getinge har produkter för akutsjukvård, operationssalar, sterilisation och life science-industrin. År 2017 avknoppades Arjo till ett självständigt bolag som erbjuder produkter inom exempelvis patienthantering, hygienprodukter och sjukvårdssängar till kunder inom långtidsvård och akutvård. Bactiguard minskar risken för infektioner genom sin infektionsförebyggande teknik som framför allt appliceras på urinkatetrar. Bonesupport har injicerbara bencement som med tiden bryts ned och ersätts av naturlig benvävnad. Några innehåller antibiotika som frisätts lokalt och förebygger infektion. Även Episurf är verksamt inom ortopedi och erbjuder individanpassade implantat där den främsta användningen idag är att ersätta skadat brosk i knäleden med en metallyta.
Bolag: Arjo | Bactiguard | Bonesupport | Episurf | Getinge


Opioidbehandling

Både Orexo och Camurus har produkter för behandling av opioidberoende. I USA talar man om en epidemi till följd av alltför generös förskrivning av smärtstillande läkemedel. Orexos produkt Zubsolv består av en tablett innehållandes buprenorfin/naloxon som placeras under tungan. Camurus motsvarande produkt är en vätska innehållandes buprenorfin som injiceras och bildar en gel under huden. Produkten heter Brixadi i USA och Buvidal i resten av världen (för närvarande knappt 10 länder). Båda bolagen har produkter inom andra områden.
Bolag: Orexo | Camurus


Medicinsk IT

Sectra har mjukvarusystem som hanterar de allt större mängderna diagnostiska bilder, men även andra aspekter av sjukhusens IT-infrastruktur. En mindre del av verksamheten är inom cybersäkerhet där bolaget har lång erfarenhet med säkra telefoner som nu övergår till bredare kommunikationslösningar samtidigt som bolaget expanderat till kritisk infrastruktur inom exempelvis energisektorn.
Flera av bolagen ovan ägnar sig också åt Medicinsk IT. Inom Strålterapi ägnar sig framför allt Raysearch, men även Elekta åt Medicinsk IT. Både Vitrolife (Fertilitetsbehandlinar) och Cellavision (Blodanalys) använder sig av bildanalys med hjälp av AI. GHP (Vård och omsorg) utvecklar digitala verktyg som förbättrar och effektiviserar patientkontakten.
Bolag: Sectra

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Rapportdatum

I Murgatas rapportkalender hittar du rapporter, presentationer och rapportkommentarer för Murgatas Fokusbolag.

I början av rapportsäsongen kan du se datum och tider för rapportsläpp och telefonkonferenser.

Den uppdateras löpande under rapportperioden

Tips: Det är alltid samma länk, så spara den gärna som ett bokmärke.

Utvalda artiklar om Hälsovårdssektorn

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa begränsningar för privata sjukvårdsförsäkringar. Frågan har aktualiserats av COVID-19, men det är en mer långtgående förändring som skulle kunna ha en betydande inverkan för företags möjlighet att ta sig an patienter från både den offentligt finansierade vården och den som finansieras av försäkringsbolag. Av börsbolagen är det framför allt GHP som skulle kunna hamna i kläm, men det finns samtidigt mycket som talar emot långtgående förändringar.

För många bolag är USA en väldigt attraktiv marknad på grund av sin storlek och betalningsvilja. Under lång tid var FDA ett tufft nålsöga att ta sig igenom innan bolagen kunde komma in på marknaden, men på senare år har de blivit betydligt medgörligare. Bolag som tidigare undvek USA bör kanske snarare söka sig dit?

Investering i läkemedelsutveckling är riskabel, men kan ge hög avkastning. Vi resonerar kring hur hög avkastning man som investerare ska “kräva” för att det ska vara värt att investera och varför bankernas rekommendationsstrukturer (“Köp” och “Sälj”) är olämpliga för den här typen av investeringar.

Läs gratis aktieanalyser, de senaste bolagskommentarerna och annat som är relevant för dig som är intresserad av bra bolag i hälsovårdssektorn. Prenumerera gärna på våra mailutskick. Det kostar inget och du kan när som helst säga upp prenumerationen, så det är väl bara att testa!

RSS Fokusbolag

 • Sectra lanserar nästa generations molnbaserade portal för bättre kliniskt lärande inom medicinsk utbildning 2022-08-16
  Linköping – 16 augusti, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) lanserar nästa generation av sin molnbaserade undervisningsplattform Sectra Education Portal. Den kommer förbättra studenternas lärande utanför klassrummet genom betydande förbättringar i användbarhet och funktionalitet. I linje med Sectras företagsövergripande molnstrategi kommer utbildningsportalen att underlätta för de hundratals lärosäten som använder plattformen för […]
 • Resultat från studie med Episealer® Knäimplantat accepterade för presentation på svensk ortopedkongress 2022-08-15
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att en vetenskaplig sammanfattning med titeln ”Kliniska resultat efter behandling med ett patientanpassat minimetallimplantat för fokala broskskador i knät”, har accepterats för en podiumpresentation på Svensk Ortopedisk Förenings årskongress, som kommer att äga rum i Malmö, Sverige, den 29 augusti – 2 september 2022. Presentationen kommer att hållas […]
 • Kallelse till årsstämma i Sectra AB (publ) 2022-08-08
  Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 september 2022 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. De aktieägare som närvarar vid årsstämman är efter stämman välkomna att besöka Sectras kontor på Teknikringen 20 i Linköping där bolaget bjuder på enklare förtäring och visar sina produkter för […]
 • CFO Annette Colin lämnar Boule av familjeskäl 2022-08-04
  Annette Colin har idag informerat att hon lämnar posten som CFO för Boule Diagnostics på grund av familjeskäl. Annette kommer fortsätta i sin roll under sin uppsägningstid om sex månader för att säkerställa en ordnad övergångsperiod till dess att en ny CFO tillträder. Processen med att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående. ”Det är […]
 • Inbjudan till presentation av RaySearchs delårsrapport för andra kvartalet 2022 2022-08-01
  Analytiker, investerare och media bjuds in till presentation av RaySearchs delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 25 augusti 2022 kl 10.00. Rapporten publiceras den 25 augusti 2022 kl 07.45 och kommer tillsammans med presentationsbilder att finnas tillgänglig på raysearchlabs.com (https://www.raysearchlabs.com/). Johan Löf, grundare och vd, samt Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, kommer att presentera bolagets utveckling i en […]
 • Getinges lösningar hjälper tyskt sjukhus till 40-procentig tidsbesparing 2022-07-28
  Sedan SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach i Tyskland installerade Getinges lösningar för sterilgodshantering har sjukhuset sparat både tid och pengar och samtidigt ökat säkerheten för såväl patienter som medarbetare. Tiden för rekonditionering av en batch med avancerade instrument för ryggradskirurgi har minskat med 40 procent till under en timme. [image] Varje år rekonditioneras cirka 33 000 artiklar från […]
 • Amerikanska Cooper University Health Care väljer Sectras IT-lösning som prenumeration 2022-07-26
  Linköping – 26 juli, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) kommer leverera sin helhetslösning för medicinsk bildhantering till Cooper University Health Care i USA. De kommer att använda modulerna för radiologi och mammografi samt bildarkivet Sectra VNA för att granska och lagra organisationens samtliga radiologibilder, inklusive kardiologi. Med en sammanhållen bildhantering kommer […]
 • BioGaia AB Delårsredogörelse - januari – juni 2022 2022-07-22
  Andra KVARTALET 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 288,1 (203,1) miljoner kronor, en ökning med 85,0 miljoner kronor, 42 % (exklusive valutaeffekter 33 %) varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 13,6 miljoner kronor (7 %). Den organiska tillväxten var 26 %. · Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 232,7 (161,1) miljoner kronor, en […]
 • Delårsrapport april–juni 2022 2022-07-22
  Andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 362,2 MEUR (348,9 MEUR), en ökning med 3,8 procent, organisk tillväxt var -5,0 procent. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,2 MEUR (46,2 MEUR), rörelsemarginalen var 4,2 procent (13,3 procent). · Nettoresultatet uppgick till 2,9 MEUR (33,5 MEUR), en vinstmarginal på 0,8 procent (9,6 procent). · EBITDA uppgick till 53,0 MEUR (71,8 MEUR), en minskning med 26,1 procent. EBITDA-marginalen var 14,6 procent (20,6 procent). · EBITDAaL uppgick […]
 • 50 år med Servo-ventilatorer – möt en av pionjärerna 2022-07-21
  Servo-ventilatorn föddes för drygt 50 år sedan och är ett tydligt exempel på hur mänsklig nyfikenhet och envishet kan bana väg för livräddande innovationer. Möt professor emeritus Björn Jonson, en av pionjärerna som utvecklade världens första flödeskontrollerade ventilator i Sverige i slutet av 1960-talet. [image] ”Servo-ventilatorn kunde förverkligas tack vare mitt samarbete med visionära mentorer, […]

RSS Life Science Sweden

 • Karolinska vill bli Sveriges första kö-fria universitetssjukhus 2022-08-16
  För att uppnå målet med att bli ett kö-fritt sjukhus har Caroline Hällsjö Sander tillträtt den nyinrättade tjänsten som produktionsdirektör för att förbättra koordineringen mellan sjukhusets olika avdelningar. Hon har under 2021 varit ansvarig för att korta operationsköerna efter pandemin.
 • Newly discovered gene variant linked to protection against abdominal obesity 2022-08-16
  American researchers believe they have identified a rare gene mutation that protects against abdominal obesity and metabolic syndrome. The ambition is that the discovery will lead to new treatments that can help reduce the risk of type 2 diabetes and coronary artery disease.
 • Amorphous materials take centre stage when Orexo develops new formulations 2022-08-16
  Swift resolution but with maintained stability. Orexo’s new drug delivery platform tackles the problem of amorphous materials. “Our technology has the positive properties of the material, and it also cracks some of the problems,” says the company’s Research and Development Manager Robert Rönn.
 • EQT lägger bud på Karo Pharma 2022-08-16
  Karo Intressenter, som kontrolleras av riskkapitalbolaget EQT, har offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma idag, tisdag. Erbjudandet gäller förvärv av aktier i Karo Pharma för 60 kronor per aktie. Sedan tidigare har Karo Intressenter drygt 86 procent av aktierna i företag
 • Camilla Waltersson Grönvall (M): "Alla barn med cancer ska ha rätt till precisionsmedicin" 2022-08-16
  Moderaterna efterlyser en statlig satsning på att snabbt införa nya effektiva läkemedelsbehandlingar. Det säger partiets socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall i vår intervjuserie inför riksdagsvalet den 11 september.

RSS Medtech Magazine

 • Hon ska kapa köerna till Karolinska 2022-08-16
  För att uppnå målet med att bli ett kö-fritt universitetssjukhus har Caroline Hällsjö Sander tillträtt den nyinrättade tjänsten som produktionsdirektör för att förbättra koordineringen mellan sjukhusets olika avdelningar. Hon har under 2021 varit ansvarig för att korta operationsköerna efter pandemin.
 • Pharmiva tar in 16,5 miljoner kronor 2022-08-16
  Femtech-bolaget Pharmiva har beslutat ta in cirka 16,5 miljoner kronor inför en internationell kommersialisering.
 • EQT lägger bud på Karo Pharma 2022-08-16
  Karo Intressenter, som kontrolleras av riskkapitalbolaget EQT, har offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma idag, tisdag. Erbjudandet gäller förvärv av aktier i Karo Pharma för 60 kronor per aktie. Sedan tidigare har Karo Intressenter drygt 86 procent av aktierna i företag
 • Gel av spindeltrådsprotein ska reparera mänsklig vävnad 2022-08-15
  Spindeltrådens märkliga egenskaper kommer till användning när svenska forskare undersöker nya, potentiella metoder för bland annat regenerativ medicin och läkemedelsformulering.
 • Så ska nya Centralsjukhuset i Karlstad se ut 2022-08-15
  Region Värmland gör sin största sjukhusinvestering någonsin när Centralsjukhuset i Karlstad står inför en om- och tillbyggnation.

RSS Dagens Medicin

RSS Biotechnology

RSS Health Care

 • BioSyent Schedules Q2 and H1 2022 Earnings Release for August 23, 2022 2022-08-16
  MISSISSAUGA, Ontario, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioSyent Inc. (“BioSyent”, “the Company”, TSX Venture: RX) will be reporting its financial results for the three and six months ended June 30, 2022 on Tuesday, August 23, 2022 after market hours. A presentation on the Company’s second quarter and first half 2022 results by René Goehrum, […]
 • Option Care Health Announces Secondary Offering of 11,000,000 Shares of Common Stock 2022-08-16
  BANNOCKBURN, Ill., Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Option Care Health, Inc. (“Option Care Health” or the “Company”) (NASDAQ: OPCH) announced today that an affiliate of Walgreens Boots Alliance, Inc. (the “Selling Stockholder”) has agreed to sell 11,000,000 shares of the Company’s common stock in an underwritten secondary offering. The Company will not receive any proceeds […]
 • Pennant Acquires California Hospice and Home Health Provider 2022-08-16
  EAGLE, Idaho, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Pennant Group, Inc. (NASDAQ: PNTG), the parent company of the Pennant group of affiliated home health, hospice, home care and senior living companies, today announced that it has acquired the assets of Ardent Hospice and Palliative Care, which provides hospice and home health services in the […]
 • Myovant Sciences Announces New Employment Inducement Grants Under NYSE Rule 303A.08 2022-08-16
  BASEL, Switzerland, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myovant Sciences (NYSE: MYOV), a biopharmaceutical company that aspires to redefine care for women and for men through purpose-driven science, empowering medicines, and transformative advocacy, today announced that it approved equity awards for 11 new employees with a grant date of August 15, 2022 pursuant to Myovant’s 2020 Inducement Plan. The […]
 • OPKO Health Announces Leadership Changes for BioReference Laboratories 2022-08-16
  MIAMI, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OPKO Health, Inc. (NASDAQ: OPK), a multinational biopharmaceutical and diagnostics company, today announced that Jon R. Cohen, M.D., is retiring from his role as Executive Chairman and Chief Executive Officer of BioReference Laboratories and Senior Vice President and a Director of OPKO. He will remain as an employed […]

RSS Medical Supplies

RSS Health Care Providers

RSS Medical Equipment

RSS Pharmaceuticals

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?