Hälsovårdssektorn

Hälsovårdssektorn MurgataHälsovårdssektorn är en vedertagen benämning på sektorn på börsen. Under den finns det olika sätt att dela in hälsovårdsaktierna i undersektorer.

Bland läkemedelsbolagen finns det en del som ägnar sig åt forskning i tidig fas. En del av dessa är biotechbolag, men det gäller inte alla. Det finns också läkemedelsbolag som redan är på marknaden och sådana som både säljer och utvecklar nya läkemedel.

Inom sektorn finns det dock hälsovårdsbolag med helt annan verksamhet, till exempel medicinsk teknik (även kallat medicinteknik eller medtech), diagnostik eller det som populärt kallas eHälsa (eHealth). Dessutom har Sverige framstående bolag inom probiotika med produkter i gränslandet mellan läkemedel, hälsokost och livsmedel. Det har även kommit flera bolag inom vård och omsorg till börsen under de senaste åren.

Men “Life Science” låter väl häftigare?

En del benämner sektorn “Life Science”, men vi anser att begreppet är missvisande eftersom de allra flesta hälsovårdsbolagen inte ägnar sig åt just sådant.

Begreppet används ofta i branschen, men vi anser inte att begreppet bör användas som indelning på aktiemarknaden. Det låter väldigt avancerat och häftigt och därför attraheras vissa av begreppet medan andra avskräcks. I båda fallen anser vi att det är av fel anledning.

Eftersom Murgata ägnar sig åt aktier i hälsovårdssektorn undviker vi “Life Science” när vi talar om bolag och aktier i sektorn.

Murgatas Fokusbolag

Det finns nästan 900 bolag på de olika listorna i Sverige. Av dessa är nästan 200 bolag i hälsovårdssektorn. Murgata har valt ut 25 bolag som vi anser är särskilt intressanta att fokusera lite extra på och vi kallar dem “Fokusbolag”.

Det innebär inte att alla de ca 170 hälsovårdsbolagen som inte kom med på listan den här gången är dåliga. Till att börja med har vi valt bort alla bolag som inte är noterade på den “riktiga” börsen. För närvarande finns det 57 bolag på huvudlistan och av dessa har vi alltså valt ut 25 bolag.

Det finns flera intressanta kandidater på huvudlistan som ännu inte kommit med som Fokusbolag. Det finns även några hälsovårdsbolag på andra listor (First North och Spotlight) som i princip skulle kunna bli aktuella framöver.

Samtliga Murgatas fokusbolag har en “egen” sida på den här sajten där man kan läsa mer om dem. I många fall har vi även skrivit rapportkommentarer om bolagen. Här nere har vi delat in Fokusbolagen i olika delsektorer. Till spalten till höger (nedanför om du använder mobil) är de sorterade efter:

 1. Rapportdatum
 2. Bokstavsordning
 3. Lista/segment (large/mid/small)

Klicka på det blå bolagsnamnet så kommer du till bolagssidan.

Fokusbolag per delsektor

För att åskådliggöra likheter och skillnader mellan hälsovårdsbolag kan det vara pedagogiskt att dela in dem i olika delsektorer. Det kan göras på åtskilliga sätt. Flera bolag har verksamheter i fler än en kategori och bolagen inom en kategori kan också ha betydande olikheter. I vissa fall har bolag som utvecklar läkemedel hamnat i samma kategori som ett medtechbolag trots tydliga skillnader exempelvis regulatoriskt.

Klicka på de blå länkarna för att komma till respektive bolagssida. Där kan du läsa mer om bolagen.


Kontaktstillverkning

Elos Medtech tillverkar medtech-produkter för några av världen största inom bland annat dental och ortopedi. Recipharm tillverkar läkemedel. Det finns likheter i affärsmodellerna, men bolagen vänder sig till olika delsegment inom hälsovårdssektorn.
Bolag: Elos Medtech | Recipharm


Fertilitetsbehandling

Ofrivillig barnlöshet drabbar en stor andel av alla par, men många kan bli hjälpta av olika typer av fertilitetsbehandlingar. Vitrolife är ett av de ledande bolagen globalt inom området i världen och har med tiden kommit att få en allt komplettare portfölj av olika produkter och tekniker.
Bolag: Vitrolife


Strålterapi

Elekta tillverkar utrustning för strålterapi och olika typer av mjukvarulösningar. C-RAD erbjuder produkter för patientpositionering och Raysearch mjukvara för dosplanering.
Förenklat: Raysearch planerar hur strålningen ska levereras, Elekta ser till att den levereras och C-RAD ser till att patienten befinner sig på rätt plats. Läs mer om de enskilda bolagen för att få en mer detaljerad bild.
Bolag: Elekta | C-RAD | RaySearch


Blodanalys

Boule Diagnostics har instrument som räknar celler i blodet, vilket är ett av världens vanligaste diagnostiska tester. När något avviker från det normala tittar man mer detaljerat på cellerna och det görs i instrumentet från Cellavision.
Bolag: Boule | Cellavision


Probiotika

De båda probiotikabolagen Biogaia och Probi har produkter innehållandes “goda” bakterier. Biogaias produkter innehåller Lactobacillus reuteri och Probi har produkter med Lactobacillus plantarum. I en bransch med varierande vetenskaplig nivå satsar de båda svenska bolagen en hel del på klinisk utveckling och på att dokumentera produkterna i studier.
Bolag: Biogaia | Probi


Transplantation

Xvivo Perfusion är sedan länge etablerad som marknadsledare med produkten Perfadex som används vid lungtransplantationer. Sedan ett antal år har bolaget även Steen Solution som används vid ett annat sätt att transplantera (“varm” istället för “kall”). Bolaget har även hårdvara som används inför transplantationer och det expanderar till transplantation av andra organ.
Hansa Biopharma har visat lovande kliniska resultat med imlifidase som klyver IgG-antikroppar. En tillämpning är att möjliggöra njurtransplantationer för patienter som har svårt att hitta organ som inte stöts bort. Det finns även potential inom flera autoimmuna sjukdomar.
De båda transplantationsbolagen har stora olikheter. Hansa utvecklar läkemedel medan Xvivo har medicintekniska produkter.
Bolag: Hansa Biopharma | Xvivo Perfusion


Vård och omsorg

Attendo fokuserar främst på äldreomsorg (äldreboenden och hemtjänst), medan den största delen av GHP är inriktat mot specialistvård inom några nischer. GHP har även nära samarbeten med försäkringsbolag i Sverige och driver sjukhus i Mellanöstern. Medicover utför sjukvård och erbjuder diagnostik i länder som Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och under senare år även i Indien.
Bolag: Attendo | GHP | Medicover


Instrument etc

Biotage har produkter som används vid analytisk kemi (exempelvis separation av molekyler) och organisk kemi (för att rena reaktionsblandningar). AddLife äger och förvärvar bolag verksamma inom de två affärsområdena Labtech och Medtech.
Bolag: AddLife | Biotage


Sjukvårdsprodukter och implantat

Getinge har produkter för akutsjukvård, operationssalar, sterilisation och life science-industrin. År 2017 avknoppades Arjo till ett självständigt bolag som erbjuder produkter inom exempelvis patienthantering, hygienprodukter och sjukvårdssängar till kunder inom långtidsvård och akutvård. Bactiguard minskar risken för infektioner genom sin infektionsförebyggande teknik som framför allt appliceras på urinkatetrar. Bonesupport har injicerbara bencement som med tiden bryts ned och ersätts av naturlig benvävnad. Några innehåller antibiotika som frisätts lokalt och förebygger infektion. Även Episurf är verksamt inom ortopedi och erbjuder individanpassade implantat där den främsta användningen idag är att ersätta skadat brosk i knäleden med en metallyta.
Bolag: Arjo | Bactiguard | Bonesupport | Episurf | Getinge


Opioidbehandling

Både Orexo och Camurus har produkter för behandling av opioidberoende. I USA talar man om en epidemi till följd av alltför generös förskrivning av smärtstillande läkemedel. Orexos produkt Zubsolv består av en tablett innehållandes buprenorfin/naloxon som placeras under tungan. Camurus motsvarande produkt är en vätska innehållandes buprenorfin som injiceras och bildar en gel under huden. Produkten heter Brixadi i USA och Buvidal i resten av världen (för närvarande knappt 10 länder). Båda bolagen har produkter inom andra områden.
Bolag: Orexo | Camurus


Medicinsk IT

Sectra har mjukvarusystem som hanterar de allt större mängderna diagnostiska bilder, men även andra aspekter av sjukhusens IT-infrastruktur. En mindre del av verksamheten är inom cybersäkerhet där bolaget har lång erfarenhet med säkra telefoner som nu övergår till bredare kommunikationslösningar samtidigt som bolaget expanderat till kritisk infrastruktur inom exempelvis energisektorn.
Flera av bolagen ovan ägnar sig också åt Medicinsk IT. Inom Strålterapi ägnar sig framför allt Raysearch, men även Elekta åt Medicinsk IT. Både Vitrolife (Fertilitetsbehandlinar) och Cellavision (Blodanalys) använder sig av bildanalys med hjälp av AI. GHP (Vård och omsorg) utvecklar digitala verktyg som förbättrar och effektiviserar patientkontakten.
Bolag: Sectra

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Rapportdatum

I Murgatas rapportkalender hittar du rapporter, presentationer och rapportkommentarer för Murgatas Fokusbolag.

I början av rapportsäsongen kan du se datum och tider för rapportsläpp och telefonkonferenser.

Den uppdateras löpande under rapportperioden

Tips: Det är alltid samma länk, så spara den gärna som ett bokmärke.

Utvalda artiklar om Hälsovårdssektorn

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa begränsningar för privata sjukvårdsförsäkringar. Frågan har aktualiserats av COVID-19, men det är en mer långtgående förändring som skulle kunna ha en betydande inverkan för företags möjlighet att ta sig an patienter från både den offentligt finansierade vården och den som finansieras av försäkringsbolag. Av börsbolagen är det framför allt GHP som skulle kunna hamna i kläm, men det finns samtidigt mycket som talar emot långtgående förändringar.

För många bolag är USA en väldigt attraktiv marknad på grund av sin storlek och betalningsvilja. Under lång tid var FDA ett tufft nålsöga att ta sig igenom innan bolagen kunde komma in på marknaden, men på senare år har de blivit betydligt medgörligare. Bolag som tidigare undvek USA bör kanske snarare söka sig dit?

Investering i läkemedelsutveckling är riskabel, men kan ge hög avkastning. Vi resonerar kring hur hög avkastning man som investerare ska “kräva” för att det ska vara värt att investera och varför bankernas rekommendationsstrukturer (“Köp” och “Sälj”) är olämpliga för den här typen av investeringar.

Läs gratis aktieanalyser, de senaste bolagskommentarerna och annat som är relevant för dig som är intresserad av bra bolag i hälsovårdssektorn. Prenumerera gärna på våra mailutskick. Det kostar inget och du kan när som helst säga upp prenumerationen, så det är väl bara att testa!

RSS Fokusbolag

 • Episurf Medical anställer Stephen Caswell som chef för Global Sales OUS 2021-12-03
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag anställningen av Stephen Caswell som försäljningschef, OUS. I denna roll kommer Stephen att definiera och genomföra den strategiska försäljningsstrategin för Episurfs marknader utanför USA och Kanada, i nära samarbete med bolagets direkta försäljningsorganisation och indirekta försäljningspartners för att accelerera tillväxten. Detta säkerställer att fler patienter i detta bortprioriterade […]
 • Elektas nya hållbarhetslänkade obligationer övertecknade 2021-12-03
  Elekta AB (publ) har framgångsrikt emitterat de första hållbarhetslänkade obligationerna i Sverige med ett rent socialt nyckeltal. Finansieringen om 1,5 miljarder kronor avser att bidra till att öka den globala tillgången till cancervård på eftersatta marknader. STOCKHOLM, 3 december, 2021 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade idag att bolaget har emitterat hållbarhetslänkade obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp […]
 • AddLife stärker sin position inom digital hälsa genom förvärv av Camanio 2021-12-01
  AddLife stärker sin position inom digital hälsa genom att idag förvärva Camanio AB (”Camanio”) till affärsområdet Medtech. Camanio är en svensk leverantör av digitala vård- och omsorgstjänster, fokuserade på individcentrerade smarta lösningar för vård i hemmet. Camanio rapporterade en omsättning på ca 13 MSEK år 2020 och har 18 anställda. Camanio utvecklar och driver en […]
 • Vitrolife genomför förändringar i bolagets ledning efter förvärvet av Igenomix 2021-12-01
  Den 30 november 2021 slutförde Vitrolife AB (publ) förvärvet av Igenomix, som ett led i detta genomförs förändringar i bolagets ledning som träder i kraft 1 januari 2022. Bolagets ledande befattningshavare kommer per den 1 januari 2022 att bestå av: Thomas Axelsson, President and Chief Executive Officer Group Functions: Francisco Jiménez, SVP Strategy & Corporate […]
 • Vitrolife slutför förvärvet av Igenomix och genomför en apportemission 2021-11-30
  Den 8 juli 2021 ingick Vitrolife AB (publ) (”Vitrolife”) avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Igenomix S.L. [1] (”Igenomix”) från EQT och andra aktieägare (”Transaktionen”). Villkoren för Transaktionen, inklusive myndighetsgodkännanden såsom konkurrensgodkännanden, har uppfyllts och förvärvet av Igenomix är följaktligen slutfört. Den extra bolagsstämman beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna apportemissionen […]
 • Antal aktier och röster i Medicover 2021-11-30
  Antalet aktier och röster i Medicover AB (publ) (“Medicover” eller “företaget”) har ändrats till följd av en emission av 1 200 000 C-aktier, att användas för företagets långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, och genom omvandlingar av totalt 33 745 A-aktier till B-aktier genomförda i november efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning. Idag, den sista […]
 • Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram 2021-11-30
  Styrelsen i Biotage AB (publ) (”Biotage”) har idag, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021, beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 243 252 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med incitamentsprogrammet 2021 som antogs av årsstämman den 28 april 2021. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, kommer att […]
 • Bioreaktor-odling som kan gynna cancerforskning och produktion av röda blodkroppar 2021-11-30
  Den senaste tidens fokus på vaccinutveckling visar tydligt hur viktiga bioreaktorer är inom den medicinska forskningen. Getinges Cristina Bernal-Martinez berättar hur bioreaktorer fungerar och hur de kan hjälpa forskare att ta fram nya cancerbehandlingar och odla röda blodkroppar. [image] – En bioreaktor har en idealisk steril miljö där celler kan odlas utan risk för korskontaminering. […]
 • Förändring av antalet utestående aktier i Sectra AB under november månad 2021-11-30
  Linköping – 30 november 2021 – Antalet utestående aktier i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) har under november månad minskat med 13 103 460 inlösenaktier av serie A och 179 524 010 inlösenaktier av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 192 627 470 den 30 november 2021. Förändringen […]
 • Nederländernas försvarsministerium och Sectra tecknar ramavtal om säker kommunikation 2021-11-30
  Linköping – 30 november, 2021 – Det nederländska försvarsministeriet har tecknat ett nytt ramavtal med det internationella cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). Avtalet omfattar det godkända mobilkrypteringssystemet Sectra Tiger/S (https://communications.sectra.com/product/mobile-communication-up-to-secret/) och dess infrastruktur. Lösningen gör det möjligt för användarna att utbyta säkerhetsklassad information upp till nivå SECRET. Nederländernas försvarsministerium har använt Sectras lösningar för […]

RSS Life Science Sweden

 • Valnevas vaccinkandidat granskas löpande av EMA 2021-12-03
  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en löpande granskning av ännu ett vaccin mot covid-19. Denna gång är det Valnevas vaccinkandidat som kommer att granskas i en påskyndad process.
 • Den förfärliga godisförgiftningen 1858 – lade grunden för reglering av läkemedel 2021-12-03
  Det var marknadslördag i den nordengelska staden Bradford och som vanligt stod William Hardaker och sålde sina karameller till godissugna barn och vuxna. Ingen märkte att det var någonting som inte stod rätt till, och det var inte så konstigt. Arsenik saknar nämligen både smak och doft.
 • Sobi-affären spricker – nådde inte 90 procent av aktierna 2021-12-03
  Storaffären med det svenska läkemedelsbolaget Sobi spricker. De utländska budgivarna lyckades inte få in mer än 87,3 procent av aktierna, och drar nu tillbaka erbjudandet.
 • Att bygga vaccinfabrik i Afrika – i rekordfart 2021-12-03
  Mitt under pågående pandemi har svenska Keyplants fått sitt kanske mest angelägna – och svåra – uppdrag hittills: att på rekordtid bygga Afrikas första produktionsanläggning för covidvaccin. "Det är en utmaning", säger Åsa Gaasvik Phalén på Keyplants, en av talarna vid eventet New Horizons in Biologics & Bioprocessing.
 • Toxicology Knowledge Team rekryterar ny vd 2021-12-02
  Suzanne Iverson Hemberg tar över vd-tjänsten på TKT i Sverige med start den 1 mars 2022.

RSS Medtech Magazine

RSS Dagens Medicin

 • Kommun får plikta för väntan på boendeplats 2021-12-03
  Hammarö kommun åker på att betala över 200 000 kronor för att ha dröjt med att ordna fram en plats på ett särskilt boenden till en kvinna med Alzheimers sjukdom.
 • Två kvinnliga regiondirektörer toppar löneligan 2021-12-03
  De tre regiondirektörer som tjänar mest är högre betalda än statsministern och två av dem är kvinnor. De kvinnliga regiondirektörerna tjänar i genomsnitt mer än männen, visar en stor kartläggning som tidningen Dagens Samhälle har gjort.
 • Genanalyser rekommenderas vid bröstcancer 2021-12-03
  Det medicintekniska produktrådet vid Sveriges Kommuner och Regioner ger ett positivt utlåtande för två så kallade genexpressionstester som används för att skatta återfallsrisk vid bröstcancer.
 • Hårstrån ska avslöja stressen på iva 2021-12-03
  Forskare vid Linköpings universitet ska ta hårprover från personalen på en intensivvårdsavdelning för att mäta nivåerna av stresshormonet kortisol – som sparas i stråna – och därmed kartlägga stressnivån under pandemin.
 • ECDC: Hälften av alla fall blir omikron 2021-12-03
  Omikron kommer inom några månader att stå för över hälften av alla covid-19-fall i EU, varslar smittskyddsmyndigheten ECDC i ett uttalande.

RSS Biotechnology

 • PacBio Grants Equity Incentive Award to New Employee 2021-12-03
  MENLO PARK, Calif., Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PacBio (NASDAQ: PACB), a leading provider of high-quality, highly accurate sequencing platforms, today announced that the Compensation Committee of the Company’s Board of Directors granted non-qualified stock options covering an aggregate of 80,000 shares of PacBio common stock, and restricted stock units (“RSUs”) covering 40,000 shares […]
 • Longeveron Inc. Announces Closing of a $20.5 Million Private Placement 2021-12-03
  MIAMI, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN) ("Longeveron" or "Company"), a clinical stage biotechnology company developing cellular therapies for chronic aging-related and life-threatening conditions, today announced the closing of its previously announced private placement of common stock and warrants.
 • Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten 2021-12-03
  Mechelen, België; 3 december 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.
 • Galapagos increases share capital through subscription right exercises 2021-12-03
  Mechelen, Belgium; 3 December 2021, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces a share capital increase arising from subscription right exercises.
 • Valneva commente les données de l'essai COV-Boost 2021-12-03
  Saint Herblain (France), le 3 décembre 2021 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, commente aujourd'hui les données publiées dans le cadre de l'essai COV-Boost qui a étudié la réactogénicité et l'immunogénicité de sept vaccins contre la COVID-19, administrés dans différents dosages comme troisième dose, ou dose de rappel, […]

RSS Health Care

 • Yumanity Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) 2021-12-03
  BOSTON, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yumanity Therapeutics (NASDAQ: YMTX), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the discovery and development of innovative, disease-modifying therapies for neurodegenerative diseases, today announced the grant to 1 employee of non-statutory stock options for the purchase of up to an aggregate of 2,000 shares of Yumanity’s common stock. The […]
 • P3 Health Partners Closes Business Combination with Foresight Acquisition Corp. and Will Begin Trading on the Nasdaq 2021-12-03
  P3 Health Partners to Begin Trading December 6th on the Nasdaq Under Ticker Symbol “PIII” P3 Health Partners to Begin Trading December 6th on the Nasdaq Under Ticker Symbol “PIII”
 • PacBio Grants Equity Incentive Award to New Employee 2021-12-03
  MENLO PARK, Calif., Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PacBio (NASDAQ: PACB), a leading provider of high-quality, highly accurate sequencing platforms, today announced that the Compensation Committee of the Company’s Board of Directors granted non-qualified stock options covering an aggregate of 80,000 shares of PacBio common stock, and restricted stock units (“RSUs”) covering 40,000 shares […]
 • Assembly Biosciences Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) 2021-12-03
  SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assembly Biosciences, Inc. (Nasdaq: ASMB), a clinical-stage biotechnology company developing innovative therapeutics targeting hepatitis B virus (HBV), today announced grants of stock options to three new employees to purchase an aggregate of 21,000 shares of the Company’s common stock with an exercise price of $2.24 […]
 • Marizyme Inc. Announces Results of GOAL Study Presented at 7th Annual International Coronary Congress 2021-12-03
  JUPITER, FL, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NewMediaWire – Marizyme Inc. (MRZM), a biotechnology company engaged in the development and commercialization of products to prevent, treat and diagnose diseases of unmet clinical need announced today that results of the GOAL Study (Vienna Heart Center Floridsdorf/PI Dr. Winkler Bernhard) were presented by Dr. Maximillian […]

RSS Medical Supplies

RSS Health Care Providers

RSS Medical Equipment

RSS Pharmaceuticals

 • Assembly Biosciences Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) 2021-12-03
  SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assembly Biosciences, Inc. (Nasdaq: ASMB), a clinical-stage biotechnology company developing innovative therapeutics targeting hepatitis B virus (HBV), today announced grants of stock options to three new employees to purchase an aggregate of 21,000 shares of the Company’s common stock with an exercise price of $2.24 […]
 • Cronos Group Provides Bi-Weekly MCTO Status Update 2021-12-03
  TORONTO, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) (TSX: CRON) (“Cronos Group” or the “Company”) is providing a default status report in accordance with the alternative information guidelines set out in National Policy 12-203 – Management Cease Trade Orders (“NP 12-203”).
 • Healthy Extracts to Exhibit its Clinically Proven Formulations for Women’s Health at the Women’s Wellness Expo, December 4, 2021 2021-12-03
  LAS VEGAS, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Healthy Extracts Inc. (OTCQB: HYEX), a leading innovator of clinically proven plant-based products for heart and brain health, will showcase its proprietary, natural formulations that support women’s health at the Women’s Wellness Expo being held virtually on December 4, 2021.
 • Änderungen im Verwaltungsrat von Roche 2021-12-03
  Basel, 3 December 2021 – Wie Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) heute bekannt gab, hat der Verwaltungsrat der Roche Holding AG auf seiner Dezember-Sitzung erste Anträge an die Generalversammlung vom 15. März 2022 beschlossen.Paul Bulcke, seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrates, hat sich nach fast elfjähriger Zugehörigkeit entschieden, auf der Generalversammlung 2022 nicht mehr zur […]
 • Changes in the Board of Directors 2021-12-03
  Basel, 3 December 2021 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced that at its December meeting the Board of Directors of Roche Holding Ltd has approved first proposals to the Annual General Meeting (AGM) scheduled for 15 March 2022.

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?