Hälsovårdssektorn

Hälsovårdssektorn MurgataHälsovårdssektorn är en vedertagen benämning på sektorn på börsen. Under den finns det olika sätt att dela in hälsovårdsaktierna i undersektorer.

Bland läkemedelsbolagen finns det en del som ägnar sig åt forskning i tidig fas. En del av dessa är biotechbolag, men det gäller inte alla. Det finns också läkemedelsbolag som redan är på marknaden och sådana som både säljer och utvecklar nya läkemedel.

Inom sektorn finns det dock hälsovårdsbolag med helt annan verksamhet, till exempel medicinsk teknik (även kallat medicinteknik eller medtech), diagnostik eller det som populärt kallas eHälsa (eHealth). Dessutom har Sverige framstående bolag inom probiotika med produkter i gränslandet mellan läkemedel, hälsokost och livsmedel. Det har även kommit flera bolag inom vård och omsorg till börsen under de senaste åren.

Men “Life Science” låter väl häftigare?

En del benämner sektorn “Life Science”, men vi anser att begreppet är missvisande eftersom de allra flesta hälsovårdsbolagen inte ägnar sig åt just sådant.

Begreppet används ofta i branschen, men vi anser inte att begreppet bör användas som indelning på aktiemarknaden. Det låter väldigt avancerat och häftigt och därför attraheras vissa av begreppet medan andra avskräcks. I båda fallen anser vi att det är av fel anledning.

Eftersom Murgata ägnar sig åt aktier i hälsovårdssektorn undviker vi “Life Science” när vi talar om bolag och aktier i sektorn.

Murgatas Fokusbolag

Det finns nästan 900 bolag på de olika listorna i Sverige. Av dessa är nästan 200 bolag i hälsovårdssektorn. Murgata har valt ut 25 bolag som vi anser är särskilt intressanta att fokusera lite extra på och vi kallar dem “Fokusbolag”.

Det innebär inte att alla de ca 170 hälsovårdsbolagen som inte kom med på listan den här gången är dåliga. Till att börja med har vi valt bort alla bolag som inte är noterade på den “riktiga” börsen. För närvarande finns det 57 bolag på huvudlistan och av dessa har vi alltså valt ut 25 bolag.

Det finns flera intressanta kandidater på huvudlistan som ännu inte kommit med som Fokusbolag. Det finns även några hälsovårdsbolag på andra listor (First North och Spotlight) som i princip skulle kunna bli aktuella framöver.

Samtliga Murgatas fokusbolag har en “egen” sida på den här sajten där man kan läsa mer om dem. I många fall har vi även skrivit rapportkommentarer om bolagen. Här nere har vi delat in Fokusbolagen i olika delsektorer. Till spalten till höger (nedanför om du använder mobil) är de sorterade efter:

 1. Rapportdatum
 2. Bokstavsordning
 3. Lista/segment (large/mid/small)

Klicka på det blå bolagsnamnet så kommer du till bolagssidan.

Fokusbolag per delsektor

För att åskådliggöra likheter och skillnader mellan hälsovårdsbolag kan det vara pedagogiskt att dela in dem i olika delsektorer. Det kan göras på åtskilliga sätt. Flera bolag har verksamheter i fler än en kategori och bolagen inom en kategori kan också ha betydande olikheter. I vissa fall har bolag som utvecklar läkemedel hamnat i samma kategori som ett medtechbolag trots tydliga skillnader exempelvis regulatoriskt.

Klicka på de blå länkarna för att komma till respektive bolagssida. Där kan du läsa mer om bolagen.


Kontaktstillverkning

Elos Medtech tillverkar medtech-produkter för några av världen största inom bland annat dental och ortopedi. Recipharm tillverkar läkemedel. Det finns likheter i affärsmodellerna, men bolagen vänder sig till olika delsegment inom hälsovårdssektorn.
Bolag: Elos Medtech | Recipharm


Fertilitetsbehandling

Ofrivillig barnlöshet drabbar en stor andel av alla par, men många kan bli hjälpta av olika typer av fertilitetsbehandlingar. Vitrolife är ett av de ledande bolagen globalt inom området i världen och har med tiden kommit att få en allt komplettare portfölj av olika produkter och tekniker.
Bolag: Vitrolife


Strålterapi

Elekta tillverkar utrustning för strålterapi och olika typer av mjukvarulösningar. C-RAD erbjuder produkter för patientpositionering och Raysearch mjukvara för dosplanering.
Förenklat: Raysearch planerar hur strålningen ska levereras, Elekta ser till att den levereras och C-RAD ser till att patienten befinner sig på rätt plats. Läs mer om de enskilda bolagen för att få en mer detaljerad bild.
Bolag: Elekta | C-RAD | RaySearch


Blodanalys

Boule Diagnostics har instrument som räknar celler i blodet, vilket är ett av världens vanligaste diagnostiska tester. När något avviker från det normala tittar man mer detaljerat på cellerna och det görs i instrumentet från Cellavision.
Bolag: Boule | Cellavision


Probiotika

De båda probiotikabolagen Biogaia och Probi har produkter innehållandes “goda” bakterier. Biogaias produkter innehåller Lactobacillus reuteri och Probi har produkter med Lactobacillus plantarum. I en bransch med varierande vetenskaplig nivå satsar de båda svenska bolagen en hel del på klinisk utveckling och på att dokumentera produkterna i studier.
Bolag: Biogaia | Probi


Transplantation

Xvivo Perfusion är sedan länge etablerad som marknadsledare med produkten Perfadex som används vid lungtransplantationer. Sedan ett antal år har bolaget även Steen Solution som används vid ett annat sätt att transplantera (“varm” istället för “kall”). Bolaget har även hårdvara som används inför transplantationer och det expanderar till transplantation av andra organ.
Hansa Biopharma har visat lovande kliniska resultat med imlifidase som klyver IgG-antikroppar. En tillämpning är att möjliggöra njurtransplantationer för patienter som har svårt att hitta organ som inte stöts bort. Det finns även potential inom flera autoimmuna sjukdomar.
De båda transplantationsbolagen har stora olikheter. Hansa utvecklar läkemedel medan Xvivo har medicintekniska produkter.
Bolag: Hansa Biopharma | Xvivo Perfusion


Vård och omsorg

Attendo fokuserar främst på äldreomsorg (äldreboenden och hemtjänst), medan den största delen av GHP är inriktat mot specialistvård inom några nischer. GHP har även nära samarbeten med försäkringsbolag i Sverige och driver sjukhus i Mellanöstern. Medicover utför sjukvård och erbjuder diagnostik i länder som Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och under senare år även i Indien.
Bolag: Attendo | GHP | Medicover


Instrument etc

Biotage har produkter som används vid analytisk kemi (exempelvis separation av molekyler) och organisk kemi (för att rena reaktionsblandningar). AddLife äger och förvärvar bolag verksamma inom de två affärsområdena Labtech och Medtech.
Bolag: AddLife | Biotage


Sjukvårdsprodukter och implantat

Getinge har produkter för akutsjukvård, operationssalar, sterilisation och life science-industrin. År 2017 avknoppades Arjo till ett självständigt bolag som erbjuder produkter inom exempelvis patienthantering, hygienprodukter och sjukvårdssängar till kunder inom långtidsvård och akutvård. Bactiguard minskar risken för infektioner genom sin infektionsförebyggande teknik som framför allt appliceras på urinkatetrar. Bonesupport har injicerbara bencement som med tiden bryts ned och ersätts av naturlig benvävnad. Några innehåller antibiotika som frisätts lokalt och förebygger infektion. Även Episurf är verksamt inom ortopedi och erbjuder individanpassade implantat där den främsta användningen idag är att ersätta skadat brosk i knäleden med en metallyta.
Bolag: Arjo | Bactiguard | Bonesupport | Episurf | Getinge


Opioidbehandling

Både Orexo och Camurus har produkter för behandling av opioidberoende. I USA talar man om en epidemi till följd av alltför generös förskrivning av smärtstillande läkemedel. Orexos produkt Zubsolv består av en tablett innehållandes buprenorfin/naloxon som placeras under tungan. Camurus motsvarande produkt är en vätska innehållandes buprenorfin som injiceras och bildar en gel under huden. Produkten heter Brixadi i USA och Buvidal i resten av världen (för närvarande knappt 10 länder). Båda bolagen har produkter inom andra områden.
Bolag: Orexo | Camurus


Medicinsk IT

Sectra har mjukvarusystem som hanterar de allt större mängderna diagnostiska bilder, men även andra aspekter av sjukhusens IT-infrastruktur. En mindre del av verksamheten är inom cybersäkerhet där bolaget har lång erfarenhet med säkra telefoner som nu övergår till bredare kommunikationslösningar samtidigt som bolaget expanderat till kritisk infrastruktur inom exempelvis energisektorn.
Flera av bolagen ovan ägnar sig också åt Medicinsk IT. Inom Strålterapi ägnar sig framför allt Raysearch, men även Elekta åt Medicinsk IT. Både Vitrolife (Fertilitetsbehandlinar) och Cellavision (Blodanalys) använder sig av bildanalys med hjälp av AI. GHP (Vård och omsorg) utvecklar digitala verktyg som förbättrar och effektiviserar patientkontakten.
Bolag: Sectra

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Senaste rapportkalendern

Rapportdatum

Mer detaljer finns här.

13 juli 2021
GHP
Xvivo Perfusion

15 juli 2021
AddLife
Arjo
Bactiguard
Bonesupport
Camurus
Hansa
Orexo
Vitrolife

16 juli 2021
Biotage
Elos Medtech
Episurf
Getinge
Probi

19 juli 2021
Boule

20 juli 2021
Cellavision

22 juli 2021
Attendo

23 juli 2021
Medicover

29 juli 2021
C-RAD

12 augusti 2021
Biogaia

25 augusti 2021
Raysearch
Elekta

3 september 2021
Sectra

Senaste rapportkalendern

Årsredovisning

Årsredovisningar

Utvalda artiklar om Hälsovårdssektorn

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa begränsningar för privata sjukvårdsförsäkringar. Frågan har aktualiserats av COVID-19, men det är en mer långtgående förändring som skulle kunna ha en betydande inverkan för företags möjlighet att ta sig an patienter från både den offentligt finansierade vården och den som finansieras av försäkringsbolag. Av börsbolagen är det framför allt GHP som skulle kunna hamna i kläm, men det finns samtidigt mycket som talar emot långtgående förändringar.

För många bolag är USA en väldigt attraktiv marknad på grund av sin storlek och betalningsvilja. Under lång tid var FDA ett tufft nålsöga att ta sig igenom innan bolagen kunde komma in på marknaden, men på senare år har de blivit betydligt medgörligare. Bolag som tidigare undvek USA bör kanske snarare söka sig dit?

Investering i läkemedelsutveckling är riskabel, men kan ge hög avkastning. Vi resonerar kring hur hög avkastning man som investerare ska “kräva” för att det ska vara värt att investera och varför bankernas rekommendationsstrukturer (“Köp” och “Sälj”) är olämpliga för den här typen av investeringar.

Läs gratis aktieanalyser, de senaste bolagskommentarerna och annat som är relevant för dig som är intresserad av bra bolag i hälsovårdssektorn. Prenumerera gärna på våra mailutskick. Det kostar inget och du kan när som helst säga upp prenumerationen, så det är väl bara att testa!

RSS Fokusbolag

 • Östra sjukhusets nya steriltekniska avdelning optimerar flödet för kirurgiska instrument 2021-09-21
  Tidigare i år öppnade en nybyggd sterilteknisk avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg. Ett samarbetsprojekt mellan fyra olika parter där Getinge står för helhetslösningen som hjälper till att optimera flödet av kirurgiska instrument och minska risken för vårdrelaterade infektioner. [image]   Redan 2008 togs beslutet att bygga nya steriltekniska avdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhusets samtliga sjukhus […]
 • BioGaia startar egen distribution i Storbritannien 2021-09-20
  Från och med november 2021 kommer BioGaia att sälja sina probiotiska produkter i egen regi på den brittiska marknaden. Beslutet är en del av bolagets övergripande strategi att öka B2C-försäljningen och försäljning via egen e-handelslösning. BioGaia kommer att lansera hela sin produktportfölj på den brittiska marknaden. BioGaias probiotiska produkter har funnits i begränsad omfattning på […]
 • Avstämningsdag för aktiesplit i Sectra AB fastställd 2021-09-17
  Linköping – 17 september, 2021 – Vid medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (https://sectra.com/) (STO: SECT B) årsstämma den 14 september 2021 beslutades om en uppdelning av aktier (så kallad split) innebärande att varje nuvarande aktie, oavsett serie, delas upp i fem aktier av samma serie (5:1). Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för uppdelningen och har beslutat att […]
 • Arjo tilldelas Innovative Technology-kontrakt av Vizient för den nyligen lanserade SEM-skannern 2021-09-15
  Arjo har erhållit ett så kallat Innovative Technology-kontrakt för den nya Provizio® SEM-skannern med Vizient Inc., den största medlemsdrivna inköpsorganisationen som arbetar med att förbättra vårdresultaten i USA. Detta kontrakt är ett ytterligare bevis på SEM-skannerns unika förmåga att tidigt upptäcka risken för trycksår, något som kan hjälpa vårdgivare att säkerställa rätt behandling och därmed […]
 • En länk i en lång kedja som leder till att rädda fler liv 2021-09-15
  Möt Cheng Xiang Yao från Suzhou, Kina, som är stolt över att vara en del av ett passionerat team som tillverkar Getinges autoklaver. Genom sitt arbete med lösningar för sterilgodshantering är han engagerad i kampen mot vårdrelaterade infektioner och att vara en länk i en lång kedja som leder till att rädda fler liv. [image] […]
 • Sectras årsstämma 2021 – beslut om uppdelning av aktier och inlösenprogram 2021-09-14
  Linköping – 14 september, 2021 – Årsstämman i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECTB) ägde rum den 14 september 2021. Stämman beslutade bland annat om uppdelning av aktier, så kallad aktiesplit, och att överföra 0,90 kronor per aktie (efter genomförd split) till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning […]
 • Medicovers valberedning inför årsstämman 2022 2021-09-14
  Medicover AB (publ) (“Medicover”) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022. Valberedningen, utsedd enligt principer för utseende av valberedningen antagna av årsstämman den 29 april 2021, består av: · Fredrik Stenmo, som representant för Celox Holding AB och familjen Christina af Jochnicks sammanlagda ägande · Hans Ramel, NG Invest Beta AB · Per Colleen, Fjärde AP-Fonden […]
 • Nu finns Aniocyn tillgänglig i butiker i Norden 2021-09-14
  Aniocyn, Bactiguards sårvårdsprodukt för husdjur, finns nu till försäljning på Arken Zoo, Vetzoo och i Musti Groups övriga butiker i Sverige, Norge och Finland. Produkten rengör och stödjer den naturliga sårläkningen genom att effektivt avlägsna både bakterier, virus och svamp, utan att irritera eller svida. Musti Group når ut till kunderna via butikskedjorna Musti ja […]
 • Arjo kommenterar regeringens budgetproposition: ”Nationell strategi behövs för kvaliteten inom hälso- och sjukvården” 2021-09-13
  Inför att regeringen överlämnar budgetpropositionen till riksdagen den 20 september, har flera förslag på reformer presenterats. Medicinteknikföretaget Arjo välkomnar satsningar på välfärden, men saknar en strategi för att svensk hälso- och sjukvård ska få högst kvalitet i världen. – Det är positivt att regeringen satsar på välfärden. Men för att lösa alla de brister som […]
 • Resultat från den första jämförande studien med knäimplantatet Episealer® accepterade för publicering 2021-09-10
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att ett manuskript med resultat från studien med titeln ”Patient specific resurfacing implant knee surgery in subjects with early osteoarthritis results in medial pivot and lateral femoral rollback during flexion: a retrospective pilot study”, av P. Moewis, R. Kaiser, A. Trepczynski, C. von Tycowicz, L. Krahl, A. Ilg, […]

RSS Life Science Sweden

RSS Medtech Magazine

RSS Biotechnology

RSS Health Care

RSS Medical Supplies

RSS Health Care Providers

RSS Medical Equipment

 • BioSig Technologies, Inc. Appoints Medical Device Industry Leader to its Board of Directors 2021-09-21
  James J. Barry, Ph.D. will join as an Independent Director as Company expands clinical footprint with its signal processing technology for arrhythmia care James J. Barry, Ph.D. will join as an Independent Director as Company expands clinical footprint with its signal processing technology for arrhythmia care
 • Nemaura Medical to Present at the Benzinga Healthcare Small Cap Conference 2021-09-21
  Loughborough, England, Sept. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaura Medical, Inc. (NASDAQ: NMRD), a medical technology company focused on developing and commercializing non-invasive wearable diagnostic devices and supporting personalized lifestyle coaching programs, announces today that Chief Executive Officer Faz Chowdhury, Ph.D. will present at the Benzinga Healthcare Small Cap Conference, which is being held virtually […]
 • HTG Molecular Diagnostics to Present at the Cantor Fitzgerald Virtual Global Healthcare Conference 2021-09-21
  TUCSON, Ariz., Sept. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HTG Molecular Diagnostics, Inc. (Nasdaq: HTGM) (HTG), a life science company whose mission is to advance precision medicine, today announced that company management will present in a fireside chat in Cantor Fitzgerald’s Virtual Global Healthcare Conference, being held September 27th – 30th, 2021.
 • Inari Medical Appoints Pulmonologist Dr. Victor F. Tapson as VP of Medical Affairs 2021-09-21
  IRVINE, Calif., Sept. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inari Medical, Inc. (NASDAQ: NARI) (“Inari”) a medical device company focused on developing products to treat and transform the lives of patients suffering from venous diseases, today announced that the company has appointed Victor F. Tapson, M.D. as VP of Medical Affairs.
 • Hardy Diagnostics Presents: Detection of Carbapenemase Producing Organisms; Advancements and Barriers to the Clinical Laboratory 2021-09-21
  Free educational webinar hosted by Hardy Diagnostics offered with continuing education credits Free educational webinar hosted by Hardy Diagnostics offered with continuing education credits
 • Transactions in relation to share buyback program 2021-09-21
  Pursuant to the authorization granted by the Annual General Meeting of GN Store Nord on March 17, 2021, the Board of Directors initiated a share buyback program on May 6, 2021 (see company announcement no. 14). The share buyback program is implemented in accordance with article 5 of Regulation (EU) no. 596/2014 of April 16, […]
 • Femasys Inc. To Join the Russell Microcap® Index 2021-09-20
  ATLANTA, Sept. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Femasys Inc. (NASDAQ: FEMY) (“Femasys” or the “Company”), a biomedical company developing a suite of product candidates to transform women’s healthcare with minimally invasive, non-surgical, in-office technologies, announced that the Company has been added to the Russell Microcap® Index today when the U.S. market opened. The Russell Microcap Index is […]
 • Aurora Spine Corporation Announces Closing of C$6.5 Million Private Placement with Institutional Investors 2021-09-20
  CARLSBAD, Calif., Sept. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aurora Spine Corporation (“Aurora Spine” or the “Company”) (TSXV: ASG) (OTCQB: ASAPF), a designer and manufacturer of innovative medical devices that improve spinal surgery outcomes, today announced that it has closed its previously announced private placement of the Company’s common shares (or common share equivalents) (a “Common […]
 • Simulated Environment Concepts, Inc. Announces Acquisition of Nitro Holdings LLC 2021-09-20
  NASHVILLE, TN, Sept. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NewMediaWire – Simulated Environment Concepts, Inc. (OTC-PINK:SMEV) is proud to announce it has Acquired Nitro Holdings LLC to handle East Coast revenue producing opportunities. Details and terms of the acquisition will be announced at a later date.
 • electroCore Announces Peter Cuneo as Board Chairman  2021-09-20
  ROCKAWAY, NJ, Sept. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- electroCore, Inc. (Nasdaq: ECOR), a commercial-stage bioelectronic medicine company, today announced that the Board of Directors has appointed Peter Cuneo as Chairman of the Board of Directors effective October 1, 2021. Mr. Cuneo was appointed to the Board of Directors in April 2020. He succeeds Mike Atieh, […]

RSS Pharmaceuticals

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?