Hälsovårdssektorn

Hälsovårdssektorn MurgataHälsovårdssektorn är en vedertagen benämning på sektorn på börsen. Under den finns det olika sätt att dela in hälsovårdsaktierna i undersektorer.

Bland läkemedelsbolagen finns det en del som ägnar sig åt forskning i tidig fas. En del av dessa är biotechbolag, men det gäller inte alla. Det finns också läkemedelsbolag som redan är på marknaden och sådana som både säljer och utvecklar nya läkemedel.

Inom sektorn finns det dock hälsovårdsbolag med helt annan verksamhet, till exempel medicinsk teknik (även kallat medicinteknik eller medtech), diagnostik eller det som populärt kallas eHälsa (eHealth). Dessutom har Sverige framstående bolag inom probiotika med produkter i gränslandet mellan läkemedel, hälsokost och livsmedel. Det har även kommit flera bolag inom vård och omsorg till börsen under de senaste åren.

Men “Life Science” låter väl häftigare?

En del benämner sektorn “Life Science”, men vi anser att begreppet är missvisande eftersom de allra flesta hälsovårdsbolagen inte ägnar sig åt just sådant.

Begreppet används ofta i branschen, men vi anser inte att begreppet bör användas som indelning på aktiemarknaden. Det låter väldigt avancerat och häftigt och därför attraheras vissa av begreppet medan andra avskräcks. I båda fallen anser vi att det är av fel anledning.

Eftersom Murgata ägnar sig åt aktier i hälsovårdssektorn undviker vi “Life Science” när vi talar om bolag och aktier i sektorn.

Murgatas Fokusbolag

Det finns över 1000 bolag på de olika listorna i Sverige. Av dessa är fler än 200 bolag i hälsovårdssektorn. Murgata har valt ut 25 bolag som vi anser är särskilt intressanta att fokusera lite extra på och vi kallar dem “Fokusbolag”.

Det innebär inte att alla de ca 170 hälsovårdsbolagen som inte kom med på listan den här gången är dåliga. Till att börja med har vi valt bort alla bolag som inte är noterade på den “riktiga” börsen. För närvarande finns det 57 bolag på huvudlistan och av dessa har vi alltså valt ut 25 bolag.

Det finns flera intressanta kandidater på huvudlistan som ännu inte kommit med som Fokusbolag. Det finns även några hälsovårdsbolag på andra listor (First North och Spotlight) som i princip skulle kunna bli aktuella framöver.

Samtliga Murgatas fokusbolag har en “egen” sida på den här sajten där man kan läsa mer om dem. I många fall har vi även skrivit rapportkommentarer om bolagen. Här nere har vi delat in Fokusbolagen i olika delsektorer. Till spalten till höger (nedanför om du använder mobil) är de sorterade efter:

 1. Bokstavsordning
 2. Lista/segment (large/mid/small)

Klicka på det blå bolagsnamnet så kommer du till bolagssidan.

Fokusbolag per delsektor

För att åskådliggöra likheter och skillnader mellan hälsovårdsbolag kan det vara pedagogiskt att dela in dem i olika delsektorer. Det kan göras på åtskilliga sätt. Flera bolag har verksamheter i fler än en kategori och bolagen inom en kategori kan också ha betydande olikheter. I vissa fall har bolag som utvecklar läkemedel hamnat i samma kategori som ett medtechbolag trots tydliga skillnader exempelvis regulatoriskt.

Klicka på de blå länkarna för att komma till respektive bolagssida. Där kan du läsa mer om bolagen.


Kontaktstillverkning

Elos Medtech tillverkar medtech-produkter för några av världen största inom bland annat dental och ortopedi. Recipharm tillverkar läkemedel. Det finns likheter i affärsmodellerna, men bolagen vänder sig till olika delsegment inom hälsovårdssektorn.
Bolag: Elos Medtech | Recipharm


Fertilitetsbehandling

Ofrivillig barnlöshet drabbar en stor andel av alla par, men många kan bli hjälpta av olika typer av fertilitetsbehandlingar. Vitrolife är ett av de ledande bolagen globalt inom området i världen och har med tiden kommit att få en allt komplettare portfölj av olika produkter och tekniker.
Bolag: Vitrolife


Strålterapi

Elekta tillverkar utrustning för strålterapi och olika typer av mjukvarulösningar. C-RAD erbjuder produkter för patientpositionering och Raysearch mjukvara för dosplanering.
Förenklat: Raysearch planerar hur strålningen ska levereras, Elekta ser till att den levereras och C-RAD ser till att patienten befinner sig på rätt plats. Läs mer om de enskilda bolagen för att få en mer detaljerad bild.
Bolag: Elekta | C-RAD | RaySearch


Blodanalys

Boule Diagnostics har instrument som räknar celler i blodet, vilket är ett av världens vanligaste diagnostiska tester. När något avviker från det normala tittar man mer detaljerat på cellerna och det görs i instrumentet från Cellavision.
Bolag: Boule | Cellavision


Probiotika

De båda probiotikabolagen Biogaia och Probi har produkter innehållandes “goda” bakterier. Biogaias produkter innehåller Lactobacillus reuteri och Probi har produkter med Lactobacillus plantarum. I en bransch med varierande vetenskaplig nivå satsar de båda svenska bolagen en hel del på klinisk utveckling och på att dokumentera produkterna i studier.
Bolag: Biogaia | Probi


Transplantation

Xvivo Perfusion är sedan länge etablerad som marknadsledare med produkten Perfadex som används vid lungtransplantationer. Sedan ett antal år har bolaget även Steen Solution som används vid ett annat sätt att transplantera (“varm” istället för “kall”). Bolaget har även hårdvara som används inför transplantationer och det expanderar till transplantation av andra organ.
Hansa Biopharma har visat lovande kliniska resultat med imlifidase som klyver IgG-antikroppar. En tillämpning är att möjliggöra njurtransplantationer för patienter som har svårt att hitta organ som inte stöts bort. Det finns även potential inom flera autoimmuna sjukdomar.
De båda transplantationsbolagen har stora olikheter. Hansa utvecklar läkemedel medan Xvivo har medicintekniska produkter.
Bolag: Hansa Biopharma | Xvivo Perfusion


Vård och omsorg

Attendo fokuserar främst på äldreomsorg (äldreboenden och hemtjänst), medan den största delen av GHP är inriktat mot specialistvård inom några nischer. GHP har även nära samarbeten med försäkringsbolag i Sverige och driver sjukhus i Mellanöstern. Medicover utför sjukvård och erbjuder diagnostik i länder som Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och under senare år även i Indien.
Bolag: Attendo | GHP | Medicover


Instrument etc

Biotage har produkter som används vid analytisk kemi (exempelvis separation av molekyler) och organisk kemi (för att rena reaktionsblandningar). AddLife äger och förvärvar bolag verksamma inom de två affärsområdena Labtech och Medtech.
Bolag: AddLife | Biotage


Sjukvårdsprodukter och implantat

Getinge har produkter för akutsjukvård, operationssalar, sterilisation och life science-industrin. År 2017 avknoppades Arjo till ett självständigt bolag som erbjuder produkter inom exempelvis patienthantering, hygienprodukter och sjukvårdssängar till kunder inom långtidsvård och akutvård. Bactiguard minskar risken för infektioner genom sin infektionsförebyggande teknik som framför allt appliceras på urinkatetrar. Bonesupport har injicerbara bencement som med tiden bryts ned och ersätts av naturlig benvävnad. Några innehåller antibiotika som frisätts lokalt och förebygger infektion. Även Episurf är verksamt inom ortopedi och erbjuder individanpassade implantat där den främsta användningen idag är att ersätta skadat brosk i knäleden med en metallyta.
Bolag: Arjo | Bactiguard | Bonesupport | Episurf | Getinge


Opioidbehandling

Både Orexo och Camurus har produkter för behandling av opioidberoende. I USA talar man om en epidemi till följd av alltför generös förskrivning av smärtstillande läkemedel. Orexos produkt Zubsolv består av en tablett innehållandes buprenorfin/naloxon som placeras under tungan. Camurus motsvarande produkt är en vätska innehållandes buprenorfin som injiceras och bildar en gel under huden. Produkten heter Brixadi i USA och Buvidal i resten av världen (för närvarande knappt 10 länder). Båda bolagen har produkter inom andra områden.
Bolag: Orexo | Camurus


Medicinsk IT

Sectra har mjukvarusystem som hanterar de allt större mängderna diagnostiska bilder, men även andra aspekter av sjukhusens IT-infrastruktur. En mindre del av verksamheten är inom cybersäkerhet där bolaget har lång erfarenhet med säkra telefoner som nu övergår till bredare kommunikationslösningar samtidigt som bolaget expanderat till kritisk infrastruktur inom exempelvis energisektorn.
Flera av bolagen ovan ägnar sig också åt Medicinsk IT. Inom Strålterapi ägnar sig framför allt Raysearch, men även Elekta åt Medicinsk IT. Både Vitrolife (Fertilitetsbehandlinar) och Cellavision (Blodanalys) använder sig av bildanalys med hjälp av AI. GHP (Vård och omsorg) utvecklar digitala verktyg som förbättrar och effektiviserar patientkontakten.
Bolag: Sectra

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Rapportdatum

I Murgatas rapportkalender hittar du rapporter, presentationer och rapportkommentarer för Murgatas Fokusbolag.

I början av rapportsäsongen kan du se datum och tider för rapportsläpp och telefonkonferenser.

Den uppdateras löpande under rapportperioden

Tips: Det är alltid samma länk, så spara den gärna som ett bokmärke.

Utvalda artiklar om Hälsovårdssektorn

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa begränsningar för privata sjukvårdsförsäkringar. Frågan har aktualiserats av COVID-19, men det är en mer långtgående förändring som skulle kunna ha en betydande inverkan för företags möjlighet att ta sig an patienter från både den offentligt finansierade vården och den som finansieras av försäkringsbolag. Av börsbolagen är det framför allt GHP som skulle kunna hamna i kläm, men det finns samtidigt mycket som talar emot långtgående förändringar.

För många bolag är USA en väldigt attraktiv marknad på grund av sin storlek och betalningsvilja. Under lång tid var FDA ett tufft nålsöga att ta sig igenom innan bolagen kunde komma in på marknaden, men på senare år har de blivit betydligt medgörligare. Bolag som tidigare undvek USA bör kanske snarare söka sig dit?

Investering i läkemedelsutveckling är riskabel, men kan ge hög avkastning. Vi resonerar kring hur hög avkastning man som investerare ska “kräva” för att det ska vara värt att investera och varför bankernas rekommendationsstrukturer (“Köp” och “Sälj”) är olämpliga för den här typen av investeringar.

Läs gratis aktieanalyser, de senaste bolagskommentarerna och annat som är relevant för dig som är intresserad av bra bolag i hälsovårdssektorn. Prenumerera gärna på våra mailutskick. Det kostar inget och du kan när som helst säga upp prenumerationen, så det är väl bara att testa!

RSS Fokusbolag

 • Det nederländska försvarsministeriet beställer Sectras Tigerlösning för att dela säkerhetsklassificerad information 2022-05-19
  Linköping – 19 maj 2022 – Det nederländska försvarsministeriet har beställt ytterligare enheter av det godkända mobilkrypteringssystemet Sectra Tiger/S från det internationella cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). Lösningen gör det möjligt för användarna att på ett säkert och effektivt sätt överföra säkerhetsklassificerad information upp till och med säkerhetsnivå SECRET. Den nya ordern omfattar […]
 • MedAustron första kliniken i världen att använda RayCommand för att behandla patienter 2022-05-18
  RaySearch är stolta över att kunna meddela att behandlingskontrollsystemet RayCommand®* är i kliniskt bruk på den innovativa kliniken EBG MedAustron GmbH i Wiener Neustadt i Österrike. Genom denna milstolpe blir MedAustron också den första cancerkliniken där RayStation®*, RayCare®* och RayCommand används tillsammans för att behandla patienter. MedAustron är en banbrytande klinik inom jonbehandling och forskning, […]
 • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 2022-05-18
  FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2022) •    Orderingång 272,5 (145,1) MSEK •    Nettoomsättning 208,1 (162,1) MSEK •    Rörelseresultat 29,6 (12,3) MSEK •    Resultat efter skatt 19,3 (7,1) MSEK •    Resultat per aktie före/efter utspädning 0,56 (0,21) SEK •    Kassaflöde 35,3 (32,8) MSEK •    Orderstock 1 488,7 (1 207,1) MSEK vid slutet av perioden VÄSENTLIGA HÄNDELSER […]
 • Inbjudan till presentation av Sectras bokslutskommuniké 2021/2022 2022-05-17
  Linköping – 17 maj, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) bjuder in investerare, analytiker, och press till en presentation av bolagets bokslutskommuniké med vd Torbjörn Kronander och CFO Jessica Holmquist. Dessutom deltar Fredrik Gustavsson, CTO i Sectras verksamhet Imaging IT Solutions, för att berätta om övergången till att sälja mjukvara som tjänster […]
 • BioGaia startar egen distribution i Kanada 2022-05-17
  Från och med 2023 kommer BioGaia att sälja probiotika i egen regi i Kanada. Efter förvärvet av Nutraceutics i USA i slutet av 2021 är BioGaia’s ambition att nyttja operationella synergier och har därför kommit överens med sin nuvarande distributör, Ferring, om att säga upp avtalet. Beslutet är en del av bolagets övergripande strategi att […]
 • RaySearch publicerar preliminärt resultat för första kvartalet 2022 2022-05-13
  RaySearch Laboratories AB (publ) släpper preliminära siffror för första kvartalet 2022. Orderingången ökar med 88 percent till 273 (145) MSEK, nettoomsättningen ökar med 28 procent till 208 (162) MSEK och EBIT uppgår till 29 (12) MSEK. Den högre nettoomsättningen under kvartalet beror huvudsaklingen på att covid-19-pandemin håller på att ebba ut, vilket lett till markant […]
 • Getinges medarbetare volontärarbetar för en bättre framtid 2022-05-13
  Getinges medarbetare får två dagars betald ledighet per månad för volontärarbete. Ett erbjudande som har underlättat för medtechbolagets medarbetare världen över att bidra med konkreta insatser före, under eller efter katastrofer. [image] I sin strävan att bistå kunder, samhällen och familjer i samband med katastrofer erbjuder Getinge sina medarbetare betald ledighet vid utförande av volontärarbete. […]
 • Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard 2022-05-13
  Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare, Christian Kinch, Thomas von Koch och Jan Ståhlberg, att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av de tre huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga aktier i Bactiguard. Bolagets huvudägare har erbjudit ledande befattningshavare (inkluderande två styrelseledamöter) och nyckelpersoner i Bactiguard […]
 • Getinge når rekordleveranser av kärlgraft till kunder 2022-05-12
  Efter att ha ökat produktionen av polyestergraft och patcher för behandling av aneurysmala och ocklusiva sjukdomar når Getinge nu leveransrekord när det gäller dessa lösningar, som hjälper vårdpersonal runt om i världen att behandla hundratals patienter per dag. [image] Efterfrågan på Getinges högkvalitativa kärlgraft växer, och efter en investering på 3 miljoner euro år 2020 […]
 • Kent NHS i Storbritannien moderniserar patientdiagnostik med Sectra genom samarbete mellan flera sjukhus 2022-05-12
  Linköping – 12 maj, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) har tecknat ett kontrakt med Kent and Medway Medical Imaging Consoritum. Det nya avtalet kommer hjälpa konsortiet av vårdgivare att leverera snabbare diagnoser, förbättra kapaciteten samt ge patienter möjlighet att ta röntgenbilder på fler platser. Fördelar förväntas också av att de nu […]

RSS Life Science Sweden

 • Ett 100-tal läkemedel återkallas efter misstänkt forskningsfusk 2022-05-20
  Ett hundratal generiska läkemedel återkallas tillfälligt i EU på grund av misstänkt forskningsfusk, efter rekommendation av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. I Sverige berörs åtta läkemedel, bland dem statiner och vanliga smärtstillande.
 • WHO kallar till krismöte om apkoppor 2022-05-20
  Ett fall av apkoppor har upptäckts i Sverige och i andra länder i Europa stiger siffrorna. Enligt norska Dagbladet har elva nya fall av infektionen upptäckts i Storbritannien bara idag. 15 länder på fyra olika kontinenter har rapporterat fall under våren, uppger WHO.
 • Ingen efterfrågan på nya covidvaccinet – "Måste sannolikt kasseras" 2022-05-20
  Bara knappt sex tusen doser har hittills getts av covidvaccinet från Novavax i Sverige. Kvar i lager finns över 1,4 miljoner doser. "Det är sannolikt så att de måste kasseras. Det finns ingen efterfrågan, vare sig i Sverige eller globalt", säger Sveriges nationella vaccinsamordnare Richard Bergström till Life Science Sweden.
 • Calliditas läkemedel Kinpeygo får grönt ljus i EU 2022-05-20
  Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté rekommenderar att Calliditas Therapeutics läkemedel mot IgA-nefropati godkänns inom EU.
 • Få tar det nya covidvaccinet – men en region går helt emot strömmen 2022-05-20
  Nästan en och en halv miljon doser av Novavax vaccin mot covid-19 har levererats till Sverige. Men inte ens 6 000 har gått åt. En region sticker dock ut. I Region Jönköping har uppseendeväckande många fler tagit det proteinbaserade vaccinet.

RSS Medtech Magazine

RSS Dagens Medicin

RSS Biotechnology

RSS Health Care

RSS Medical Supplies

RSS Health Care Providers

RSS Medical Equipment

RSS Pharmaceuticals

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?