Ansvarsbegränsning

Handel med aktier och andra finansiella instrument är förenat med stora risker och kan medföra betydande förluster. Murgata Equity Research och dess anställda och medarbetare ansvarar inte för skada som uppstått i samband med sådan handel.

Murgatas uppgifter är baserade på ett stort antal faktorer och baserar sig på såväl objektiva som subjektiva förhållanden. En del av dessa härrör till händelser som har inträffat och en del är relaterade till förväntade händelser. Murgata strävar efter att använda tillförlitliga källor och uppgifter, men kan inte garantera riktigheten eller fullständigheten i dessa. Murgatas prognoser, värdering, åsikter om aktier och liknande bedömningar är osäkra och kan förändras. Materialet avser att spegla situationen vid publiceringstidpunkten. Murgata förbinder sig inte att publicera nytt material när förhållanden förändras.

Materialet är framtagen i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande. Det är inte avsett att utgöra underlag för investeringsrådgivning och tar inte hänsyn till enskilda investerares ekonomiska kunskaper, förhållanden och preferenser. Investerare som tar del av materialet uppmanas ta del av ytterligare material och konsultera en professionell finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Historisk utveckling utgör ingen garanti för eller indikation på framtida utveckling eller avkastning. Murgata frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av materialet.

MiFID II

Murgata strävar efter att uppfylla kriterierna för “mindre icke-monetär förmån” enligt definitionerna som tillämpas i MiFID II. Murgatas huvudsakliga affärsmodell är sponsrad aktieanalys, vilket innebär att Murgata genom kontrakt är knuten till och betald av emittenten för att ta fram sådant material på löpande basis. Materialet offentliggörs och är öppet tillgängligt utan kostnad eller krav på medlemskap på sajten Murgata.se och eventuellt genom andra kanaler.

Murgata publicerar även kommentarer om bolag som inte är har avtal med Murgata. I sådana fall är det Murgatas avsikt att de ska utgöra “material eller tjänster av mindre väsentlig art”. Det kan till exempel omfatta senaste resultatuppgifter från företag som endast utgör en kort sammanfattning av av informationen utan väsentliga belägg eller egen ingående analys. I de fallen offentliggör inte Murgata någon uppfattning kring exempelvis estimat, värdering eller vår syn på aktien.

Murgata försöker inte ens få betalt från investerare. Det är således gratis för alla att ta del av informationen och den offentliggörs samtidigt till hela marknaden. Vi anser att olika former av interaktion (mail, telefon och fysiska möten) med institutionella investerare är en viktig del av det analysarbete som alltså till sin helhet finansieras av bolag och inte investerare. Därmed betraktar Murgata sådana kontakter som en “mindre icke-monetär förmån”.

Personuppgiftshantering

Den som vill kan prenumerera på Murgatas E-mailutskick. För detta krävs att man anger en E-mailadress. Den som vill kan även ange förnamn och efternamn. Prenumerationen måste bekräftas i ett separat mail innan den börjar gälla. Prenumeranten kan när som helst avanmäla sig från utskicken enligt information som finns i utskicken och i det ursprungliga bekräftelsemailet. Vi säljer inte uppgifterna

Som så många andra sajter använder sig Murgata av cookies och google analytics för att följa upp trafiken på sajten. Syftet är främst att vi ska kunna anpassa struktur och innehåll på ett sätt besökare som underlättar för besökare. Data som samlas in av Google Analytics har anpassats efter GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. Det innebär bland annat att uppgifterna raderas automatiskt efter en viss tid.

Man kan inte vara medlem hos Murgata och vi har inga privata kunder. Därmed har vi inte heller någon anledning att försöka ta reda på vilka individer som besöker sajten, laddar ned våra analyser eller anmäler sig till våra utskick.

Tidpunkt för publicering

Om Murgata har Analysbevakning av ett bolag offentliggörs estimat, värdering, syn på aktien med mera antingen i en analys eller en kommentar som är tillgänglig för alla.

Om Murgata inte har Analysbevakning av ett bolag kommuniceras inte den typen av framåtblickande aspekter.

Murgata kommenterar normalt inte om eller när analyser och kommentarer kommer publiceras.

Handelsregler

Murgatas anställda, medarbetare och dess anhöriga får inte äga aktier i bolag som Murgata har Analysbevakning av. Aktier som ägs vid undertecknande av ett avtal om Analysbevakning måste avyttras minst en vecka innan första analysen publiceras.

När Murgata publicerat en kommentar eller analys av ett bolag har samtliga anställda, medarbetare och dess anhöriga handelsförbud publiceringsdagen och den följande handelsdagen. Handelsförbudet gäller från den tidpunkt beslut om publicering fattats.

Kontaktuppgifter

Murgata Equity Research AB
Box 45128, 104 30 Stockholm, Sweden

Web: murgata.se
Mail: info@murgata.se

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

  • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?