Murgata fokuserar på hälsovårdssektorn!

Murgata inriktar sig på aktieanalys av bolag inom hälsovårdssektorn. Med de senaste årens kraftiga tillströmning finns det nästan 200 bolag som handlas på huvudlistan (NASDAQ Stockholm), First North och Aktietorget/Spotlight.

Bolagens riskprofiler sträcker sig från de mest riskabla på marknaden till sådana som är förhållandevis stabila och inte särskilt konjunkturkänsliga.

Investerare har olika förutsättningar och preferenser. Det är vår förhoppning att vi kan underlätta förståelsen av såväl bolag som aktie.

Kortare texter anpassade för just dig finns här: Bolag, förvaltare och privatpersoner.

Hälsovårdssektorn eller Life science-sektorn?

En del benämner sektorn “Life science”, men vi anser att begreppet är missvisande eftersom en stor del av bolagen inte ägnar sig åt det. Det är en term som tilltalar en del, men avskräcker andra. I båda fallen kan det vara av fel anledning!

Hälsovårdssektorn är den vedertagna benämningen på börsen. Sedan finns det åtskilliga sätt att dela in bolagen i undersektorer. Bland läkemedelsbolagen finns det en del som ägnar sig åt forskning i tidig fas. En del av dessa kan vara biotech-bolag, men det gäller inte alla. Det finns också läkemedelsbolag som redan är på marknaden och sådana som både säljer och utvecklar nya läkemedel.

Andra bolag ägnar sig åt medicinsk teknik (“medtech”), diagnostik eller det som populärt kallas eHälsa (eHealth). Dessutom har Sverige framstående bolag inom probiotika med produkter i gränslandet mellan läkemedel, hälsokost och livsmedel. Under de senaste åren har det även kommit ett flertal bolag inom vård och omsorg till börsen.

Aktieanalytiker fyller en viktig funktion

Det händer att aktieanalytiker får kritik för att de inte alltid har rätt, men vi anser (partiskt nog!) att de har en viktig roll. På en väl fungerande marknad ska det mesta som är känt vara inprisat och därmed bidrar analytiker till att aktier blir någorlunda rimligt värderade. Det innebär att det ofta är de osäkra och okända faktorerna som kommer påverka den framtida aktiekursutvecklingen.

Därmed kan det vara svårare att förutsäga aktiekursen för bolag som är väl genomlysta. Ironiskt nog kan alltså att goda insatser från analytikerkåren göra aktiekurser mer svårprognosticerade, vilket kan leda till att analytikerna oftare har fel. Underanalyserade bolag kan vara felprissatta under långa perioder. Det kan skapa möjligheter för dem som har tid och kunskap att analysera dem.

Aktieanalys handlar alltså inte enbart om att “ha rätt” i köp-/säljrekommendationer som allmänheten lätt får intrycket av när medierna kortfattat rapporterar om förändringar i riktkurser och rekommendationer. Några andra uppgifter är att hjälpa investerare att hitta och förstå intressanta bolag, att löpande diskutera olika aspekter kring såväl risker som möjligheter och inte minst att lägga rimliga prognoser och värdera aktien.

Förhoppningsvis leder det till att investerare får bättre avkastning än de annars skulle ha fått.

Ojämn fördelning av analysbevakning

Bankerna följer främst de stora bolagen och vissa bolag följs av fler än 20 analytiker. Marginalnyttan av varje ny analytiker som följer de bolagen är inte så stor för investerarna, men det är knappast aktuellt att lägga ned bevakningen. Det är mycket fokus på de större bolagen och eftersom de ofta utgör väsentliga delar av förvaltarnas portföljer speglar det även deras betalningsvilja.

Vi upplever att det finns en stor frustration bland förvaltare att så pass få bolag har ordentlig analysbevakning. Ett talande exempel är från EFN’s Börslunch från 28 mars 2017.

De flesta hälsovårdsbolagen är underanalyserade

Ungefär hälften av alla svenska hälsovårdsbolag som finns noterade på huvudlistan, First North och Aktietorget/Spotlight följs inte av någon analytiker alls. Ska man kunna resonera i termer av att marknaden har förväntningar på ett visst bolag (“consensus”) bör man nog helst ha minst tre analytiker. Cirka 90 procent av bolagen följs av färre analytiker än så.

En hel del av analyserna som trots allt skrivs håller inte särskilt hög kvalitet. Det kan till exempel bero på att tiden läggs på större bolag, att analytikerna följer alltför många bolag eller att de saknar tillräckliga kunskaper och erfarenheter av aktiemarknaden och/eller hälsovårdssektorn.

Det råder en brist på erfarna analytiker inom hälsovårdssektorn. Erfarenhet är en viktig faktor för alla aktieanalytiker, men särskilt inom hälsovårdssektorn är det en fördel med lång och bred erfarenhet. Murgatas analytiker har över 10 års erfarenhet som aktieanalytiker och har jobbat i hälsovårdssektorn.

Nu betalar både bolag och investerare för aktieanalys

Börsnoterade bolag har ett ansvar för att såväl befintliga som potentiella aktieägare förstår bolagets verksamhet. Det räcker inte att skicka ut pressmeddelanden och kvartalsrapporter, för investerarna behöver skapa sig en bild av den framtida utvecklingen. Där är aktieanalys ett utmärkt hjälpmedel.

Tidigare har bolag hoppats på att aktieanalytiker ska ta upp bolaget till bevakning när det blir tillräckligt stort. Därmed har investerarna tidigare fått betala hela notan för aktieanalys. För små och medelstora bolag har flera banker övergått till att ta betalt av bolagen eftersom investerarnas betalningsvilja inte räcker för att finansiera verksamheten. Därmed är det tydligt att modellen där bolag betalar för analys är här för att stanna.

I en intervju av Nyhetsbyrån Direkt publicerad 4 juli 2018 säger Adam Kostyál, chef för europeiska noteringar vid Nasdaq:

“Man går mer och mer till en betald analystjänst, vilket jag inte tror är ett problem i sig, men utmaningen är att få börsbolagen att förstå att de ska investera i analys. Det kanske var något de fick gratis förut. En annan utmaning är att se till att analysleverantörerna är lika effektiva och trovärdiga som innan.”

Traditionell modell för aktieanalys

Den ursprungliga modellen för aktieanalys var att banker och fondkommissionärer skrev analys som distribuerades till deras kunder. Kunderna fördelade sedan sin aktiehandel baserat på bland annat baserat på aktieanalysen, men även kontakten med mäklarna, hur duktiga de var på exekvering (aktiehandel), vilka events de blev inbjudna till, vilka bolag de fick hjälp med att träffa osv.

I praktiken var detta ganska godtyckligt för många förvaltare. Nyttan och omfattningen av alla tjänsterna kunde ifrågasättas, men eftersom det ”bara” drabbade fondandelsägarna var de bromsande krafterna svaga. Därmed har det nyligen genomförts omfattande förändringar på det här området i Europa.

De nya reglerna: MiFID II

Den 3 januari 2018 infördes MiFID II som är ett omfattande regelverk som bland annat innebär att aktieanalys måste utvärderas och betalas separat. Det går alltså inte att ge bort den gratis i hopp om att förvaltarna ska betala på annat sätt. För att skapa ett fungerande system får inte analyser distribueras gratis till dem som inte är betalande kunder. Det får inte ens förekomma mailkorrespondens, telefonsamtal eller möten mellan analytiker och förvaltare som inte är kunder.

Det har medfört att förvaltarna väljer ut ett fåtal leverantörer som motparter och därmed får de inte tillgång till lika många analyser som tidigare. Myntets andra sida innebär att aktieanalyser får betydligt sämre spridning bland förvaltare. Många förvaltare är kunder hos de främsta bankerna/fondkommissionärerna och får fortfarande deras analyser. Förvaltarna är däremot inte kunder hos dem som ligger en bit under toppskiktet, så de analyserna får numera en väldigt begränsad spridning.

Lägre analyskostnader hos förvaltarna innebär att det inte längre är försvarbart att ha analysbevakning av mindre bolag eftersom förvaltarnas betalningsvilja är begränsad för bolag som inte utgör en betydande del av deras portföljer. Det medför sämre analystäckning för mindre och medelstora bolag.

Sponsrad aktieanalys

Det ligger i såväl bolagens som investerarnas intresse att aktieanalytiker följer bolagen. När betalningsviljan hos investerare är begränsad är det naturligt att bolag bekostar aktieanalyserna. Ett typiskt upplägg är att bolag betalar en fast avgift per månad eller kvartal. Dessutom tas ofta en startavgift ut för att täcka det omfattande initiala arbetet som krävs för att ta upp bolag till bevakning.

Murgata anser att begreppet ”sponsrad” aktieanalys beskriver upplägget på ett bra sätt eftersom de bekostar analysen, men de får inte lägga sig i innehållet. På samma sätt kan inte en sponsor till ett fotbollslag styra vilka spelare som ska tas ut till laget eller hur taktiken läggs upp. Men kärt barn har många namn och synonymer till ”sponsrad analys” är exempelvis uppdragsanalys och betalanalys.

Självklart finns det potentiella intressekonflikter med modellen, men Murgata understryker gentemot potentiella kunder att vi kommer skriva vad vi tycker. Värdet för investerare av analyser som försöker ha fel (genom att till exempel vara obefogat positiva till bolaget eller aktien) är begränsat och då blir värdet begränsat även för bolaget.

Murgata anser att intressekonflikterna för sponsrad analys är tydligare och mer transparenta än för många andra analyser. De traditionella analyserna kan exempelvis påverkas av att man vill ha starka rekommendationer och dramatiska förändringar för att stimulera till handel i aktien. Det kan finnas corporate finance-aktiviteter som antingen är genomförda (det finns en “corpskuld” som analysavdelningen förväntas betala av) eller som corp-avelningarna vill pitcha för (positiva analytiker underlättar). De kan också vilja ta med bolaget på en roadshow för att träffa investerare och många bolag väljer gärna någon av de mest positiva analytikerna för sådana aktiviteter.

Klicka här för att ladda ner ett exempel på analys!

Aktieanalys som hjälper bolag och investerare

Murgatas ambition är att skriva så bra analyser som möjligt. Det är faktiskt inte självklart för alla. Vi är även selektiva med vilka bolag vi intresserar oss för.

Vi strävar efter en kontinuerlig dialog med bra bolag och institutionella investerare som delar vårt intresse för bolagen.

Därmed hjälper vi bolag och investerare att hitta och förstå varandra. Analyser och kommentarer finns tillgängliga gratis på den här sajten och man behöver inte vara medlem eller prenumerant.

Vi har ingen dold agenda

Vår verksamhet sponsras av bolag som inser att det ligger i deras nuvarande och potentiella aktieägares intresse att vi tillhandahåller analysbevakning. Det finns potentiella intressekonflikter, men det ligger i Murgatas, bolagens och aktieägarnas intresse att analyserna inte påverkas av sådana. Liknande betalningsmodeller har funnits i Sverige i över 15 år och investerare välkomnar seriösa aktörer.

När vi förändrar vår syn på en aktie är det inte i för att driva handel som genererar courtage. Vi har inte heller någon corporate finance-agenda som riskerar att påverka vår objektivitet. Anställda och andra medarbetare vid Murgata har handelsrestriktioner som begränsar privat aktiehandel i bolagen som kommenteras. Bolag som Murgata har analysbevakning av får inte ägas alls.

Mer om vår hantering av intressekonflikter med mera finns beskrivet här.

Läs mer om Murgata ur ditt perspektiv!

Läs mer om oss och vad vi kan göra för just dig. Klicka på: