HomeAktiemarknadAktieanalys av Hälsovårdssektorn

Aktieanalys av Hälsovårdssektorn

Murgata fokuserar på Hälsovårdssektorn

Murgata fokuserar på aktieanalys av bolag inom hälsovårdssektorn. Efter de senaste årens kraftiga tillströmning finns det cirka 200 svenska bolag som handlas på huvudlistan (NASDAQ Stockholm), First North och Spotlight (tidigare Aktietorget).

För investerare finns det gott om möjligheter att hitta investeringar som passar just deras preferenser. En del bolag är stora, stabila och relativt okänsliga för svängningar i konjunkturen. Andra har mycket hög risk, men med betydande potential om det går bra. En del bolag är förhållandevis enkla att förstå, medan andra till exempel förutsätter avancerade kunskaper om hur ett visst läkemedel är tänkt att verka.

Hälsovård eller Life Science?

En del benämner sektorn “Life science”, men vi anser att begreppet är missvisande eftersom de allra flesta bolagen inte ägnar sig åt det. Det är en benämning som tilltalar en del och avskräcker andra. Men i båda fallen kan det vara av fel anledning!

Hälsovårdssektorn är den vedertagna benämningen på börsen (Engelska: Healthcare eller Health Care). Sedan finns det åtskilliga sätt att dela in bolagen i undersektorer. Bland läkemedelsbolagen finns det en del som ägnar sig åt forskning i tidig fas. En del av dessa kan vara biotech-bolag, men det gäller inte alla. Det finns också läkemedelsbolag som redan är på marknaden och sådana som både säljer och utvecklar nya läkemedel.

Andra bolag ägnar sig åt medicinsk teknik (även kallat medicinteknik eller medtech), diagnostik eller det som populärt kallas eHälsa (eHealth). Dessutom har Sverige framstående bolag inom probiotika med produkter i gränslandet mellan läkemedel, hälsokost och livsmedel. Det har även kommit flera bolag inom vård och omsorg till börsen under de senaste åren.


Investerare behöver hjälp att förstå framtiden

Oavsett om investerarna är erfarna förvaltare med miljarder i förvaltat kapital eller om de är privatpersoner som letar intressanta bolag har de ett behov av information. De behöver förstå bolagen, konkurrenterna och marknaderna för att kunna bedöma bolagens framtida utveckling. För att fatta ett investeringsbeslut behöver de även bilda sig en åsikt om aktien.

Förvaltarna får kanske till och med för mycket information för de allra största bolagen, men väldigt begränsad information om dem som har något lägre börsvärde. När de prioriterar vilka bolag de ska lägga sin tid på blir det i praktiken ganska få i just hälsovårdssektorn. Barriären att sätta sig in andra än de allra största bolagen om det dessutom inte finns någon aktieanalys blir ofta alltför hög.

Privatpersoner har väldigt begränsad framåtblickande information. Ironiskt nog gäller det särskilt de allra största bolagen i sektorn, trots att en del har ett tvåsiffrigt antal analytiker. Bankernas analyser når nämligen bara förvaltarna som är deras betalande kunder. Då ska man vara medveten om att privatpersoner är i behov av minst lika bra information som förvaltarna, eftersom de generellt inte har samma bakgrund, erfarenhet, tid och intresse.


Bolagen ger begränsad framåtblickande information

Bolagen försöker ge relevant information till aktiemarknaden, men det viktigaste för investerarna är den framtida utvecklingen och vad det innebär för aktien. Det är just de aspekterna som bolagen varken kan eller vill vara tillräckligt detaljerade om.

Murgatas aktieanalyser hjälper investerare att förstå bolagen och aktierna bättre. När vi har kontakt med bolag påpekar vi gärna vad bolagen skulle kunna bli tydligare med till investerare. Det blir extra viktigt för Murgata att bilda sig en uppfattning om frågor som investerare behöver veta, men som bolag av någon anledning inte kan eller vill svara på.

Murgata hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra.

Kortare texter anpassade för just dig finns här: Bolag, förvaltare och privatpersoner.


Aktieanalytiker har en viktig roll

Aktieanalytiker får ofta kritik för att de inte alltid har rätt. Men partiska som vi är anser vi att de har en viktig roll att fylla! Utan att teoretisera alltför mycket, ska känd information snabbt inprisas i aktiekursen om marknaden är effektiv. En förutsättning är att analytiker och andra kan tolka informationen och dra välgrundade slutsatser. På det viset bidrar analytiker till att aktier blir någorlunda rimligt värderade på aktiemarknaden.

När finansmedia rapporterar om riktkurser och rekommendationer kan man tro att det enbart handlar om timing av aktiekursen. Men det handlar minst lika mycket om att hjälpa investerare att hitta och förstå intressanta bolag och att löpande diskutera olika aspekter kring såväl risker som möjligheter. Samtidigt är det också en viktigt att lägga rimliga prognoser och värdera aktien. Sammantaget ger det pusselbitar till investerare som kan fatta bättre investeringsbeslut och förhoppningsvis få bättre avkastning än de annars skulle ha fått.

Genomlysning gör marknaden effektivare

När aktierna är väl genomlysta blir förväntningarna rimliga och det blir färre felprissättningar i marknaden. Därmed blir det också svårare att vara avsevärt bättre än marknaden. Goda insatser från analytiker gör alltså aktierna mer svårprognosticerade och därmed har de oftare fel. När man i svepande ordalag lyfter fram att “analytiker har fel” kan det alltså delvis bero på att de gjort sitt jobb. Men självklart går det alltid att bli bättre!

Övervärderade bolag skrämmer bort bra investerare

Är marknaden för positiv är det upplagt för besvikelser längre fram. Då kan “bra” och långsiktiga investerare avstå från att investera i bolaget eftersom det är alltför högt värderat.

Det finns många anledningar till att bolag kan vara övervärderade. Särskilt mindre bolag riskerar att drabbas av “haussningar” på lösa grunder i till exempel bloggar, poddar eller på sociala medier. Det är olagligt att göra det för att tjäna pengar genom att påverka kursen och sedan sälja. Men det är så klart vanligt att personerna väljer att lyfta fram bolag som de gillar och äger. Sådana aktörer kan ha en betydande kurspåverkan även om det ibland är på ganska lösa grunder.

Undervärderade bolag frustrerar ägarna

Om marknaden är för negativ påverkar det hela sentimentet kring bolaget. Därmed får inte bolagen rätt ägare och det blir dyrare att finansiera verksamheten för dem som har sådana behov. Undervärderade bolag kan locka till sig nya ägare samtidigt som det är frustrerande att äga aktier som marknaden inte förstår sig på. Därmed finns det en risk att de väljer att fokusera på andra bolag.

Det kan också ha en negativ inverkan på likviditeten i aktien. De som äger är inte villiga att sälja på de aktuella nivåerna samtidigt som nya ägare inte får upp ögonen för bolaget. En anledning kan vara att likviditeten är för dålig och/eller att börsvärdet är för lågt. Det i sin tur gör att man kan argumentera för att bolaget ska handlas till rabatt. Då hamnar bolaget lätt i en ond cirkel som kan ta tid att bryta.

Underanalyserade bolag “glöms bort”

Underanalyserade bolag (få eller inga analytiker) kan vara felprissatta under långa perioder. Det skapar möjligheter för dem som har tid och kunskap att analysera dem, men det ligger inte i bolagens intresse att marknaden har en felaktig uppfattning om dem.

Det vanligaste är dock att marknaden inte har någon stark uppfattning. Och framför allt att den inte är välgrundad. Det är inte särskilt konstigt med tanke på det stora antalet bolag, det begränsade antalet analytiker och den förhållandevis komplexa verksamheten hos många bolag i hälsovårdssektorn.


Aktieanalys i förändring efter de nya EU-reglerna MiFID II

Traditionell modell för aktieanalys

Den ursprungliga modellen för aktieanalys var att banker och fondkommissionärer skrev analys som distribuerades till deras institutionella kunder. De fördelade sedan sin aktiehandel baserad på aktieanalysen, men även kontakten med mäklarna, exekvering (aktiehandel), vilka events de blev inbjudna till, vilka bolag de fick träffa osv.

I praktiken var detta ganska godtyckligt för många förvaltare. Nyttan och omfattningen av alla tjänsterna kunde ifrågasättas, men eftersom det ”bara” drabbade fondandelsägarna var de bromsande krafterna svaga. Därmed har det nyligen genomförts omfattande förändringar på det här området i Europa.

De nya reglerna: MiFID II

Den 3 januari 2018 infördes MiFID II som är ett omfattande EU-regelverk som bland annat innebär att aktieanalys måste utvärderas och betalas separat. Det går alltså inte att ge bort den gratis i hopp om att förvaltarna ska betala på annat sätt. För att skapa ett fungerande system får inte analyser distribueras gratis till dem som inte är betalande kunder. Det får inte ens förekomma mailkorrespondens, telefonsamtal eller möten mellan analytiker och förvaltare som inte är kunder.

Tidigare fick förvaltarna betydligt fler analyser än de behövde och kunde hantera. Nu väljer de ut motparter som verkligen adderar värde för dem i förvaltningen, särskilt som även de tvingats pressa kostnader under flera år. Därmed fortsätter de vara kunder hos de främsta bankerna/fondkommissionärerna och får tillgång till deras analyser.

Myntets andra sida är att aktieanalyser får betydligt sämre spridning bland förvaltare än tidigare. Det gäller särskilt banker/fondkommissionärer som ligger strax under toppskiktet och deras analyser får en väldigt begränsad spridning.

Förvaltarna vill inte betala för analys av bolag som endast utgör en mindre andel av deras portföljer. Bolag de inte har i portföljerna måste vara stora och/eller väldigt intressanta för att de ska vilja betala för analys. Lägre analysintäkter från förvaltarna innebär att det inte längre är försvarbart att ha analysbevakning av mindre bolag.

Sammantaget blir analystäckningen av mindre och medelstora bolag allt sämre inom ramen för den “traditionella” analysmodellen.

Nu betalar både bolag och investerare för aktieanalys

Vi anser att börsnoterade bolag har ett ansvar för att såväl befintliga som potentiella aktieägare ska förstå verksamheten. Det räcker inte att skicka ut pressmeddelanden och kvartalsrapporter om hur det har gått. Investerare behöver hjälp med att att bilda sig en uppfattning om framtiden och om aktien. För det är aktieanalys ett viktigt hjälpmedel!

Tidigare har bolag hoppats på att aktieanalytiker ska ta upp bolaget till bevakning när det blir tillräckligt stort. För små och medelstora bolag har flera banker övergått till att ta betalt av bolagen eftersom investerarnas betalningsvilja inte räcker för att finansiera verksamheten. Därmed är det tydligt att modellen där bolag sponsrar analys är här för att stanna.

I en intervju av Nyhetsbyrån Direkt publicerad 4 juli 2018 säger Adam Kostyál, chef för europeiska noteringar vid Nasdaq:

“Man går mer och mer till en betald analystjänst, vilket jag inte tror är ett problem i sig, men utmaningen är att få börsbolagen att förstå att de ska investera i analys. Det kanske var något de fick gratis förut. En annan utmaning är att se till att analysleverantörerna är lika effektiva och trovärdiga som innan.”

När betalningsviljan hos investerare begränsas är det naturligt att bolagen bekostar aktieanalyserna. Ett typiskt upplägg är att bolag betalar en fast avgift per månad eller kvartal. Dessutom tas ofta en startavgift ut för att täcka det omfattande initiala arbetet som krävs för att ta upp bolag till bevakning.

Murgata anser att begreppet ”sponsrad” aktieanalys beskriver upplägget på ett bra sätt. Bolagen bekostar analysen, men de får inte lägga sig i innehållet (hos Murgata i alla fall). På samma sätt kan inte en sponsor till ett fotbollslag styra vilka spelare som ska tas ut till laget eller hur taktiken läggs upp. Men kärt barn har många namn och synonymer till ”sponsrad analys” är exempelvis uppdragsanalys och betalanalys och de engelska beteckningarna “sponsored research”, “commissioned research”, “corporate research” med flera.

Sponsrade analyser har funnits länge

Aktieanalyser som sponsrats av bolag har funnits i Sverige i drygt 20 år. Kvaliteten på såväl bolag som aktieanalyser har varierat. Det har varit en tyngdpunkt på mindre bolag där många varit i behov av regelbundna kapitalanskaffningar. Det är helt enkelt betydligt lönsammare att genomföra transaktioner än att tillhandahålla aktieanalys.

Analyserna har inte alltid hållit samma kvalitet som motsvarigheterna från “bankerna”. En förklaring är att firmorna har olika traditioner och inriktningar. En annan är att en stor del av analyserna skrivits av nyutexaminerade analytiker utan erfarenhet av bransch eller aktiemarknad.

Förvaltare har gärna kontakt med duktiga analytiker om bra bolag, men de är inte intresserade av dåliga analyser av tveksamma bolag med dolda corporate finance-incitament. Det gör att de är selektiva med vilka de har kontakt med.

Murgata vill skriva bra analyser av bra bolag för bra investerare.

Murgata har gärna kontakt med duktiga investerare och det är en anledning till att vi lägger stor vikt vid valet av bolag och strävar efter att ha genomarbetade analyser.

Bankernas inträde har validerat affärsmodellen

Sedan MiFID II infördes har även några banker infört sponsrad aktieanalys. Murgata välkomnar den utvecklingen eftersom det etablerar affärsmodellen ytterligare och tydliggör att bolagen behöver sponsra verksamheten för att bli analyserade.

Intressant nog har bankernas intåg i vissa fall inneburit att skillnaden mellan de “gamla” och de “nya” aktörerna suddats ut. Bankerna har definitivt sänkt ribban när det gäller vilka bolag de har bevakning av. I många fall har även de anställt juniora analytiker utan erfarenhet av hälsovårdssektorn eller aktiemarknaden för att hantera den sponsrade analysen.

Det som är avgörande för analysernas kvalitet är främst vilken analytiker som bevakar respektive bolag, inte vilken arbetsgivare analytikern har.

Kontakt mellan investerare och analytiker

Analytikerna på bankerna inte får ha kontakt med förvaltare som inte är betalande kunder till just den banken. Det gäller även dem som ägnar sig åt deras sponsrade analys. Förvaltare som inte är betalande kunder får inte hller deltaga i events och presentationer, även om det i vissa fall går att betala separat. Det senaste exemplet var en av storbankerna som tog ut en avgift på EUR 1,000 per person och dag för en konferens (januari 2019).

Murgata är tydliga med att inte ta betalt av några förvaltare och vi får därmed ha obehindrad kontakt med alla i enlighet med MiFID II. Vi ser det som en naturlig, kul och viktig del av analysarbetet. Teoretiskt får vi alltså ha kontakt med flera förvaltare än samtliga banker tillsammans. I praktiken fokuserar vi på förvaltare som vi anser bör vara intresserade av bolagen. Professionella investerare är välkomna att höra av sig oavsett om de är svenska förvaltare, en stor global förvaltare eller exempelvis ett utländskt “family office” eller en hedgefond med särskilt intresse av ett bolag vi följer.

Nya aktörer men högre priser

Lågprisalternativen på marknaden på väg bort och det har inneburit högre snittpriser för sponsrad analys. Vi tror att priserna kommer fortsätta höjas. Antalet duktiga analytiker begränsat och varje analytiker kan bara ha ett begränsat antal bolag under bevakning utan att kvaliteten blir lidande.

Bolagens kostnader för sponsrad analys är nästan försumbar jämfört med exempelvis corporate finance och andra kapitalmarknadsrelaterade aktiviteter. Avgiften för en mindre emission som tar några manveckor på corpen kan motsvara decennier av löpande analysbevakning. Den skillnaden kommer bli allt svårare att motivera för dem som erbjuder både analys och corporate finance.

Bolagen inser att det är bättre med bra analys till ett rimligt pris än att förknippas med billig analys som är dålig.

Såväl bolag som investerare är mer intresserade av vilken analytiker som står bakom analysen än vilken logga som står på framsidan av analysen. Särskilt när erfarna förvaltare diskuterar olika aspekter kring bolag och aktier med analytiker är det viktigt att båda har liknande senioritet och referensramar.

Murgatas transparens kring potentiella intressekonflikter

Självklart finns det potentiella intressekonflikter med modellen, men i kontakter med bolag som kan vara aktuella för analys understryker Murgata att vi kommer skriva vad vi tycker. Våra prognoser kommer till slut kunna jämföras med resultaten som bolagen rapporterar. När det gäller vår syn på aktien går det löpande att jämföra vår bedömning med aktiekursutvecklingen.

För investerare är det av begränsat värde när analytiker försöker ha fel (genom att till exempel vara obefogat positiva till bolaget eller aktien). Om analyserna inte har något större värde för investerare är det ju även av begränsat värde för bolaget. Vår tidshorisont är dock betydligt längre än aktuell aktiekurs eller närmaste kvartalsrapport.

Dolda intressekonflikter hos andra aktörer?

Murgata anser att intressekonflikterna för sponsrad analys är mindre än för “traditionell” analys eftersom de är mer transparenta. De traditionella analyserna kan exempelvis påverkas av att man vill ha starka rekommendationer och dramatiska förändringar för att stimulera till handel i aktien.

Det kan finnas corporate finance-aktiviteter som antingen är genomförda (analysavdelningen har en “corpskuld”) eller som corp-avelningarna vill pitcha för (positiva analytiker underlättar).

Det kan också vara väldigt lönsamt att ta med bolag på en roadshow till exempelvis London eller New York för att träffa investerare. Det är vanligt att bolag väljer att åka med någon av de mest positiva analytikerna för sådana aktiviteter. Eller att man i varje fall väljer bort de som har mest negativ syn på aktien.

Reglerna för aktieägande hos analytiker varierar också, även för andra som enbart erbjuder sponsrad analys. Särskilt problematiskt är det när chefer och kollegor äger aktier i bolagen som analyseras, för det kan skapa intressekonflikter i olika situationer. Därför får ingen på Murgata eller dess anhöriga äga aktier i bolag som Murgata har analysbevakning av.

En del potentiella intressekonflikter går att läsa sig till i analysernas Disclaimers (längst bak i liten textstorlek). Andra är helt enkelt dolda intressekonflikter som förhoppningsvis hanteras så gott det går.

Murgata bedriver ingen aktiehandel, tar inte betalt av investerare, erbjuder inte tjänster inom corporate finance (nyemissioner, börsintroduktioner etc) och tillåter inte aktieägande i bolag som analyseras.


Dagens aktieanalys i hälsovårdssektorn

Bankerna följer främst de stora bolagen och de största bolagen i hälsovårdssektorn följs av fler än 20 analytiker. Marginalnyttan av varje ny analytiker som följer de bolagen är inte så stor för investerarna, men det är knappast aktuellt att lägga ned bevakningen. Det är mycket fokus på de större bolagen och eftersom de ofta utgör väsentliga delar av förvaltarnas portföljer speglar det även deras betalningsvilja.

Vi upplever att det finns en stor frustration bland förvaltare att så pass få bolag har ordentlig analysbevakning. Ett talande exempel är från EFN’s Börslunch från 28 mars 2017.

De flesta hälsovårdsbolagen är underanalyserade

Ungefär hälften av alla svenska hälsovårdsbolag som finns noterade på huvudlistan, First North och Spotlight (Aktietorget) följs inte av någon analytiker alls. Ska man kunna resonera i termer av att marknaden har förväntningar på ett visst bolag (“consensus”) bör man nog helst ha minst tre analytiker. Cirka 90 procent av bolagen följs av färre analytiker än så.

En hel del av analyserna som trots allt skrivs håller inte särskilt hög kvalitet. Det kan till exempel bero på att tiden läggs på de större bolagen eller att analytikerna följer alltför många bolag och inte kan lägga så mycket tid på bolagen. Nyblivna analytiker saknar ofta tillräckliga kunskaper och erfarenheter av aktiemarknaden och/eller hälsovårdssektorn. Givetvis kan även analytiker som varit med ett tag har bristande kunskaper om åtminstone enskilda bolag.

Det råder en brist på erfarna analytiker inom hälsovårdssektorn. Erfarenhet är en viktig faktor för alla aktieanalytiker, men särskilt inom hälsovårdssektorn är det en fördel med lång och bred erfarenhet. Murgatas analytiker har över 10 års erfarenhet som aktieanalytiker och har även jobbat i hälsovårdssektorn (se mer här).


Murgatas aktieanalys hjälper både bolag och investerare!

Klicka här för att ladda ner ett exempel på analys!

Murgatas ambition är att skriva så bra analyser som möjligt. Det är faktiskt inte självklart för alla. Vi är även selektiva med vilka bolag vi intresserar oss för.

Vi är övertygade om att bra bolag inte vill synas tillsammans med skräpbolag. De vill inte heller vara publikmagneter för att locka privatpersoner att investera i skräpbolag. Vi vet också att bra investerare inte är intresserade av dåliga bolag. Ur Murgatas perspektiv är det dessutom mycket roligare att analysera kvalitetsbolag som duktiga investerare är intresserade av!

Vi strävar efter en kontinuerlig dialog med bra bolag och institutionella investerare som delar vårt intresse för bolagen. Därmed hjälper vi bolag och investerare att hitta och förstå varandra.

Alla analyser och kommentarer finns tillgängliga helt gratis på den här sajten. Man behöver inte vara medlem eller prenumerant och det finns inga betalväggar.


Läs mer om Murgata ur just ditt perspektiv!

Läs mer om oss och vad vi kan göra för just dig. Klicka på:

Du kan också läsa mer om vilka bolag Murgata fokuserar på (här!) eller se vilka analyser och kommentarer som skrivits (här!).

Mer detaljer kring MiFID II, hantering av intressekonflikter med mera finns här.

Är du förvaltare eller representerar ett bolag? Skicka ett mail till info@murgata.se om du har några funderingar, så kan vi ses eller höras!

Björn Olander
Aktieanalytiker, grundare och VD
Du kan läsa mer om mig och min bakgrund här.


Men se framför allt till att botanisera bland det som intresserar dig:

  • Du hittar de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?

Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
490FollowersFollow
4,742FollowersFollow
398SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick