Home Tags 2Q22

Tag: 2Q22

Biogaia Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2022

Biogaias rapporterade försäljning lyfte med 42% till 288 (203) SEKm i Q2, vilket motsvarade 26% organisk tillväxt. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa växte, men båda segmenten rapporterade lägre bruttomarginal. Men trots att koncernens bruttomarginal minskade till 71.5 (74.3) procent förbättrades EBIT-marginalen till 35.4 (34.1) procent. Det generella intrycket är att den goda utvecklingen drivs av återhämtning efter pandemin, lyckade satsningar på bred marknadsföring, lanseringar, geografisk expansion och inte minst förvärvet av Nutraceutics i USA. Ökade kostnader möts av prishöjningar, men det finns en risk att inflation och konjunkturavmattning kan hålla tillbaka konsumtionsbenägenheten om läget förvärras.
C-RAD Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2022

Försäljningen i Q2 ökade till 62.7 (60.5) SEKm, vilket motsvarar en valutajusterad minskning på 2%. Orderingången växte däremot med 35% justerat för valuta till 105.6 (72.3) SEKm. Bruttomarginalen expanderade till 64.9 (62.6) procent, men högre kostnader sänkte EBIT-marginalen till 1.3 (9.8) procent. De högre kostnaderna berodde bland annat på en normalisering av marknadsaktiviteterna, valutaeffekter och engångskostnader. Det bör poängteras att C-RAD har en betydande kvartalsvariation som påverkar såväl ordrar, försäljning som resultat.
Getinge Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Getinge: Rapportkommentar Q2 2022

Getinges orderingång sjönk organiskt med 5.0% och försäljningen backade med 7.5%.  Medvind från valutor gjorde dock att både rapporterade ordrar och försäljning ökade. Försäljningen blev 6,670 (6,587) SEKm, men EBITA minskade till 956 (1,250) SEKm. Det innebär att EBITA-marginalen försämrades med hela 4.6 procentenheter till 14.3 (19.0) procent. Hela minskningen skedde redan på bruttomarginalnivå som bland annat tyngdes av utmaningar med försörjningskedjan, lägre volymer och ogynnsamma mixeffekter. Getinge guidar för oförändrad organisk försäljning för 2022 jämfört med 2021. Det innebär att andra halvåret behöver kompensera för den organiska nedgången under H1 som hamnade på -6.9%.
Vitrolife Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2022

Vitrolifes försäljning växte organiskt med 18% i lokala valutor under Q2. Förvärv och framför allt förvärvet av Igenomix lyfte den rapporterade tillväxten till 117%. Den rapporterade försäljningen summerades till 829 (382) SEKm i Q2. Bruttomarginalen försämrades till 56.8 (62.1) procent på grund av att förvärvet har lägre marginaler. EBITDA förbättrades till 273 (134) SEKm, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 32.9 (35.2) procent jämfört med målet på 30%. Vitrolife påverkas fortfarande i viss mån av pandemin, men den effekten avtar. Oro för privatekonomi skulle kunna utgöra en risk för avmattning av marknaden. Det är dock inget som drabbat bolaget än så länge.