Home Tags Blogg

Tag: Blogg

Q3 rapportsäsong hälsovårdssektorn

Rapportkalender för Q3 2022

Läs rapportkalendern för kvalitetsbolagen i hälsovårdssektorn! Kolla tider för rapportsläpp och telefonkonferenser. Läs förra kvartalets rapportkommentarer innan rapporterna släpps och läs de nya kommentarerna som kommer publiceras löpande under rapportsäsongen. Häng med i rapportfloden!
Raysearch Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2022

Raysearch växte med 56% till 211 (136) SEKm i Q3, vilket motsvarade 33% justerat för positiva valutaeffekter. Orderingången ökade med 71% och orderstocken uppgår nu till rekordhöga 1,715 (1,212) SEKm. EBIT vände upp till vinst på 12 (-27) SEKm, vilket motsvarade en EBIT-marginal på 5.7 (-19.5) procent. Det var trots att bruttomarginalen minskade markant till 86 (95) procent. Vi tror att det främst förklaras av en ovanligt hög andel hårdvara. Sammantaget ser Raysearch ut att ha lämnat de största utmaningarna relaterade till pandemin bakom sig och kostnadsbesparingsprogrammet börjar få effekt.
Biotage Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biotage: Rapportkommentar Q3 2022

Biotage växte med hela 31% i Q3 till 401 (305) SEKm, vilket motsvarade 12% organisk tillväxt. Den var bred och samtliga geografiska regionen växte starkt och alla produktområden utom det som har med vaccin-produktion växte också. Den justerade EBITA-marginalen kom in på 27.3 (23.9) procent. Biotage har haft ett starkt 2022 och såväl försäljning som marginaler är på ungefär samma nivåer som under årets tidigare kvartal. Därmed har inte den sekventiella utvecklingen ett lika starkt momentum, även om Q3 annars tenderar att vara säsongsmässigt svagt. Omvärlden är utmanande för många bolag i sektorn, men Biotage hanterar situationen väl och verkar inte särskilt oroade över den närmaste framtiden.
Vitrolife Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2022

Vitrolifes nästan fördubblade försäljningen till 798 (406) SEKm på grund av förvärvet av Igenomix som konsoliderats sedan 1 december förra året. Pro forma (inklusive förvärvet och exklusive covid-tester) var tillväxten i lokala valutor 5%. De rapporterade marginalerna försämrades jämfört med föregående år på grund av förvärvet. Tittar vi på pro forma förbättrades EBITDA-marginalen, medan bruttomarginalen var något lägre på grund av förändrad produktmix.
Cellavision Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2022

Cellavisions försäljning växte med 7% till 141 (132) SEKm i Q3. Det motsvarade en minskning med 3% justerat för positiva valutaeffekter. Även om Q3 är säsongsmässigt svagt är det ändå en påtaglig sekventiell nedgång. Samtidigt är det en generellt ökad aktivitet på marknaden förutom i Japan och Kina som tyngts av pandemin. Den rapporterade EBIT-marginalen kom in på 12.0 (25.7) procent, vilket förutom en nedskrivning även påverkas av ökade kostnader som slår på bruttomarginalen, men framför allt ökade FoU-kostnader. Det är i linje med tidigare kommunicerad strategi att satsa på att driva tillväxt och marginaler på sikt istället för att maximera vinst och marginal på kort sikt.
Rapportperiod och rapportsäsong Q2

Rapportkalender för Q2 2022

Läs rapportkalendern för kvalitetsbolagen i hälsovårdssektorn! Kolla tider för rapportsläpp och telefonkonferenser. Läs förra kvartalets rapportkommentarer innan rapporterna släpps och läs de nya kommentarerna som kommer publiceras löpande under rapportsäsongen. Häng med i rapportfloden!
Biogaia Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2022

Biogaias rapporterade försäljning lyfte med 42% till 288 (203) SEKm i Q2, vilket motsvarade 26% organisk tillväxt. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa växte, men båda segmenten rapporterade lägre bruttomarginal. Men trots att koncernens bruttomarginal minskade till 71.5 (74.3) procent förbättrades EBIT-marginalen till 35.4 (34.1) procent. Det generella intrycket är att den goda utvecklingen drivs av återhämtning efter pandemin, lyckade satsningar på bred marknadsföring, lanseringar, geografisk expansion och inte minst förvärvet av Nutraceutics i USA. Ökade kostnader möts av prishöjningar, men det finns en risk att inflation och konjunkturavmattning kan hålla tillbaka konsumtionsbenägenheten om läget förvärras.
C-RAD Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2022

Försäljningen i Q2 ökade till 62.7 (60.5) SEKm, vilket motsvarar en valutajusterad minskning på 2%. Orderingången växte däremot med 35% justerat för valuta till 105.6 (72.3) SEKm. Bruttomarginalen expanderade till 64.9 (62.6) procent, men högre kostnader sänkte EBIT-marginalen till 1.3 (9.8) procent. De högre kostnaderna berodde bland annat på en normalisering av marknadsaktiviteterna, valutaeffekter och engångskostnader. Det bör poängteras att C-RAD har en betydande kvartalsvariation som påverkar såväl ordrar, försäljning som resultat.
Getinge Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Getinge: Rapportkommentar Q2 2022

Getinges orderingång sjönk organiskt med 5.0% och försäljningen backade med 7.5%.  Medvind från valutor gjorde dock att både rapporterade ordrar och försäljning ökade. Försäljningen blev 6,670 (6,587) SEKm, men EBITA minskade till 956 (1,250) SEKm. Det innebär att EBITA-marginalen försämrades med hela 4.6 procentenheter till 14.3 (19.0) procent. Hela minskningen skedde redan på bruttomarginalnivå som bland annat tyngdes av utmaningar med försörjningskedjan, lägre volymer och ogynnsamma mixeffekter. Getinge guidar för oförändrad organisk försäljning för 2022 jämfört med 2021. Det innebär att andra halvåret behöver kompensera för den organiska nedgången under H1 som hamnade på -6.9%.
Vitrolife Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2022

Vitrolifes försäljning växte organiskt med 18% i lokala valutor under Q2. Förvärv och framför allt förvärvet av Igenomix lyfte den rapporterade tillväxten till 117%. Den rapporterade försäljningen summerades till 829 (382) SEKm i Q2. Bruttomarginalen försämrades till 56.8 (62.1) procent på grund av att förvärvet har lägre marginaler. EBITDA förbättrades till 273 (134) SEKm, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 32.9 (35.2) procent jämfört med målet på 30%. Vitrolife påverkas fortfarande i viss mån av pandemin, men den effekten avtar. Oro för privatekonomi skulle kunna utgöra en risk för avmattning av marknaden. Det är dock inget som drabbat bolaget än så länge.