Boule Diagnostics

Boule Diagnostics: Kommentarer från Murgata Equity Research om Q1 2021

Boule: Rapportkommentar Q1 2021

Boule Diagnostics minskade valutajusterat med 6% till 100.6 (118.4) SEKm (-15% rapporterat). EBIT minskade till 6.8 (15.2) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 6.8 (12.9) procent. Även om bolaget inte är tillbaka på normala nivåer än finns det en generell sekventiell förbättring som vi tror kommer fortsätta samtidigt som jämförelsetalen blir allt enklare. Som för många andra bolag finns det utmaningar med logistik och komponenter, men vi tror inte att det kommer ha någon bestående effekt även om det skulle ha en viss påverkan i Q2.

Aktieanalyser

Kommentarer

Boule om Boule från årsredovisning

Introduktion till Boule

Boule är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Boule riktar sig mot sjukhus, kliniker, laboratorier och bolag inom bloddiagnostik till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner kronor och har cirka 170 anställda. Försäljningen sker via distributörer i fler än 100 länder samt i egen regi i Sverige och USA. Sedan 2011 är Boule noterat på Nasdaq Stockholm.

Boule som investering

Boule är ett globalt bolag specialiserat på decentraliserad diagnostik med en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt nio procent de senaste fem åren.

Värdeskapande

Boule erbjuder en bred portfölj av instrument, förbrukningsvaror och tillhörande tjänster världen över för högkvalitativ och säker blodanalys. Boule har en stor installerad bas av instrument som genererar stabil försäljning av förbrukningsvaror.

Konkurrensfördelar

Boules globala varumärken är förknippade med kvalitet och användarvänlighet. Tillsammans med lokala partners erbjuder Boule pålitlighet, service och en låg produktlivskostnad. Boules organisation och produkter är, till skillnad från många konkurrenters, specialiserade för decentraliserad, patientnära diagnostik.

Tillväxtmarknader

Boules starka positioner på tillväxtmarknader blir en allt viktigare tillgång i takt med att sjukvården fortsätter att utvecklas i dessa regioner.

Global marknad, attraktivt segment

Det decentraliserade, patientnära segmentet där Boule är verksamt har en årlig global tillväxt om cirka sju procent. Bolagets väletablerade distributionskanaler tillåter Boule att snabbt och effektivt möta lokal efterfrågan där den uppstår.

Finansiella mål

• En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent
• En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år
• En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis

Boule logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Jesper Söderqvist
CFO: Christina Rubenhag

Styrelse
Peter Ehrenheim (ordf.)
Thomas Eklund
Karin Dahllöf
Jon Risfelt
Charlotta Falvin

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-07-19
3Q21: 2021-11-09

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Svolder 12.4% 12.4%
Martin Gren (Grenspecialisten) 11.7% 11.7%
Thomas Eklund 10.1% 10.1%
Swedbank Robur Fonder 9.6% 9.6%
Tredje AP-fonden 8.4% 8.4%
Nordea Fonder 6.4% 6.4%
Länsförsäkringar Fonder 4.1% 4.1%
Keel Capital 3.9% 3.9%
Norges Bank 2.9% 2.9%
TIN Fonder 2.9% 2.9%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.boule.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 6 maj 2021 2021-05-06
  Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid årsstämman 2021 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,55 SEK per aktie ska utgå för 2020 och att resterande resultat ska balanseras i […]
 • Boule Diagnostics (publ) delårsrapport januari – mars 2021 2021-05-06
  Stegvis återhämtning och stark orderingång Kvartalet januari-mars 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 100,6 MSEK (118,4), motsvarande en minskning med 15,0 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 6,2 procent. · Antal sålda instrument uppgick till 931 (912) vilket är en ökning med 2,1 procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick […]
 • Boule Diagnostics presentation av delårsrapport Q1 2021 2021-05-03
  Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari–mars 2021 torsdagen den 6 maj 2021 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad. VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på […]
 • Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2020 2021-04-15
  Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 på www.boule.com (https://boule.com/sv/investerare/financiella-rapporter/). Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan och en tryckt version av denna kommer finnas tillgänglig för de aktieägare som så önskar i slutet av april. Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras på www.boule.com (https://boule.com/investor-relations-2/financial-reports/) vid ett senare datum, dock senast […]
 • KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB 2021-04-06
  Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och […]
 • Valberedningens förslag till styrelse samt revisor i Boule Diagnostics AB 2021-03-03
  Valberedningen i Boule föreslår årsstämman 2021 att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter inklusive styrelseordförande. Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Peter Ehrenheim till styrelsens ordförande samt omväljer Jon Risfelt, Thomas Eklund, Karin Dahllöf och Charlotta Falvin till styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman nyväljer Yvonne Mårtensson och Torben Jørgensen till styrelseledamöter. Yvonne Mårtensson Född: 1953 […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?