AddLife

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Aktieanalyser

Kommentarer

AddLife om AddLife

Introduktion till AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av drygt 30 operativa dotterbolag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning huvudsakligen i Norden.

Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. AddLife har en årsomsättning på drygt 2 miljarder SEK med ca 600 anställda.


Affärsmodell

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Vi kallar det småskalighet i stor skala.

Varje dotterbolag ansvarar för sina affärer

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 32 operativa dotterbolag. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Som exempel kan nämnas affärsskolan, AddLife Academy, samt de olika nätverk vi bygger i koncernen inom olika ansvarsområden.

Labtech och Medtech är våra två affärsområden. Inom dessa kombinerar dotterbolagen entreprenöriellt affärsmannaskap med individuellt ansvarstagande. Vår decentraliserade organisation och entreprenörskultur är en viktig konkurrensfördel för AddLife-koncernen och medför att vi blir mindre beroende av enskilda kunder och leverantörer. Varje dotterbolag har sin egen VD som ansvarar fullt ut för sina affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheten.

De grundläggande krav moderbolaget ställer är att dotterbolagen ska ha tillväxt, visa lönsamhet och bedriva hållbar utveckling. Moderbolaget styr dotterbolagen genom aktivt styrelsearbete för att uppnå koncernens finansiella mål avseende resultattillväxt och lönsamhet.


AddLifes tre övergripande strategier

Marknadsledande positioner

AddLifes dotterbolag ska vara marknadsledande, värdeskapande och bygga positioner i utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll inom Life Science. Verksamheter och affärsmodeller bygger på att vara en kvalificerad leverantör och rådgivare på en marknad med snabb teknisk utveckling. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer. Att vara marknadsledande är viktigt för att vi ska uppnå stabil resultattillväxt och uthållig lönsamhet. För AddLife är det inte detsamma som att vara störst mätt i omsättning – utan istället att ha en marknadsledande nischposition med hög lönsamhet.

Operativ rörlighet

Våra dotterbolag ska vara flexibla och snabbrörliga för att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter och agera i den snabba tekniska utvecklingen. Genom ett aktivt ägande och styrelsearbete arbetar vi för att förbättra lönsamheten, driva utvecklingsfrågor och därigenom skapa operativ rörlighet. Det handlar ofta om effektiviseringar eller om att förändra verksamheter för att skapa bättre förutsättningar för affärsidéerna och för att öka lönsamheten.

Förvärv

Tillväxt genom förvärv är viktigt för att uppnå AddLifes finansiella mål när det gäller långsiktig resultattillväxt. Vi letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka våra befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Vi förvärvar bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen tillför närvaro inom nya marknadssegment, kompletterande leverantörer eller egna produkter samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.


Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

 • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
 • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Labtech

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Våra 18 dotterbolag strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar och den senaste teknologin inom sina respektive nischområden.

Kunderna finns framförallt på sjukhusens laboratorier och inom forskning. Vi erbjuder instrument och utrustning kombinerat med reagenser för att exempelvis diagnostisera sjukdomar eller forska inom Life Science. Cirka 85 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 10 procent av produkterna är egna varumärken och 90 procent distribueras från ledande leverantörer till Norden.

Medtech

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

Dotterbolag är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. Fokus är på produktsegmenten operation, thorax, neuro, anestesi/IVA, förband, öron- näsa – hals, intensivvård, stomi samt hemsjukvård. Drygt 90 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 30 procent av produkterna är egna varumärken och 70 procent distribution i Norden av produkter från några av världens ledande tillverkare.

Läs mer på hemsidan: www.add.life

AddLife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ALIF B

Ledning
CEO: Kristina Willgård
CFO: Martin Almgren

Styrelse
Johan Sjö (ordf.)
Håkan Roos
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Stefan Hedelius
Eva Elmstedt

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-22
4Q21: 2022-02-04

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Fidelity Investments (FMR) 10.0% 7.3%
SEB Fonder 9.5% 7.1%
ODIN Fonder 8.0% 6.0%
Swedbank Robur Fonder 7.2% 5.4%
Capital Group 5.8% 4.3%
Håkan Roos (RoosGruppen) 5.0% 15.6%
Handelsbanken Fonder 4.6% 3.5%
Säljarna av Vision Ophthalmology Group 4.5% 3.4%
Sandrew AB 2.3% 1.7%
AMF Pension & Fonder 1.8% 1.4%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: add.life
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • AddLife förvärvar Bio-Connect Group 2021-09-01
  AddLife fortsätter sin expansion i Europa genom att förvärva Bio-Connect Group (”Bio-Connect”) till affärsområdet Labtech. Bio-Connect är en distributör med verksamhet i Benelux inom Life Science och Diagnostik och omsätter ca 14 mEUR. Benelux är en attraktiv Life Science marknad i Europa där AddLife sedan lång tid har bedrivit verksamhet inom affärsområdet Medtech. Bio-Connect marknadsför […]
 • Analysguiden: Förvärv och fortsatt Covid-19 ökar omsättning 2021-08-02
  Addlife redovisade ett starkt andra kvartal med en omsättningsökning på 82 procent och ett EBITA-resultat som ökade med hela 83 procent, vilka främst var drivna av förvärv samt fortsatt efterfrågan på Covid-19 tester. Q2 drivet av förvärv och fortsatta Covid-19-tester För Q2 2021 ökade Addlife omsättningen med 82% till 2 276 MSEK jämfört med 1 248 […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 2021-07-15
  Stark tillväxt både organiskt och genom förvärv AddLifes delårsrapport för Q2 2021 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Delårsrapporten kan även laddas ner som pdf-version. Besök reports.add.life/delarsrapport-q2-2021   1 APRL – 30 juni 2021 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 82 procent till 2 276 MSEK (1 248), varav organisk […]
 • Aktierelaterat incitamentsprogram 2021-06-03
  Det av årsstämman 2021 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 50 ledningspersoner om maximalt 250 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 37 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till […]
 • Årsstämma i AddLife AB den 5 maj 2021 2021-05-05
  Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLife AB (”Bolaget”) den 5 maj 2021 beslutades bland annat följande: Utdelning Utdelningen fastställdes till 1,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 7 maj 2021. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 12 maj 2021. Fastställande av resultat- […]
 • Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB (publ) 2021-04-30
  AddLife ABs, org. nr 556995-8126, (”AddLife”) förvärv av Vision Ophthalmology Group GmbH (”VOG”) den 7 april 2021 respektive förvärv av Healthcare 21 Group (”HC21”) den 12 april 2021 finansierades till viss del genom nyemitterade B-aktier i AddLife (”apportemissionerna”). Till följd av apportemissionerna har antalet B-aktier i AddLife i april 2021 ökat med 7 951 958 […]
 • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021 2021-04-28
  Rekordkvartal med stark organisk tillväxt i Labtech AddLifes delårsrapport för Q1 2021 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Delårsrapporten kan även laddas ner som pdf-version. Besök reports.add.life/delarsrapport-q1-2021 1 JANUARI – 31 MARS 2021 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 65 procent till 1 736 MSEK (1 053), varav organisk tillväxt […]
 • AddLife förvärvar irländska Healthcare 21 Group som omsätter cirka 1 700 MSEK 2021-04-12
  AddLife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Healthcare 21 Group, HC21, en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. HC 21 omsätter cirka 171 MEUR och har runt 450 medarbetare. Initial köpeskilling uppgår till sammanlagt 240 MEUR varav 74 procent betalas kontant och 26 procent erläggs genom nyemitterade B-aktier. […]
 • AddLife expanderar i nytt segment genom förvärv av Vision Ophthalmology Group, som omsätter cirka 700 MSEK 2021-04-07
  AddLife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Vision Ophthalmology Group GmbH (VOG), en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien, och Polen. VOG omsätter cirka 70 MEUR och har 190 medarbetare. Initial köpeskilling uppgår till 165 MEUR, varav 50 procent betalas kontant och 50 procent erläggs genom […]
 • Kallelse till årsstämma i AddLife AB (publ) 2021-04-01
  Aktieägarna i AddLife AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556995-8126, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. ANMÄLAN OM […]

Läs mer om bolag, hälsovårdssektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?