Addlife Murgata

AddLife

AddLife: Rapportkommentar Q3 2018

AddLife växte organiskt med 4% i Q3 som vi betraktar som ett bra kvartal. Efter en period med relativt svag organisk tillväxt möter bolaget nu enklare jämförelsetal.

AddLife om AddLife

Introduktion till AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av drygt 30 operativa dotterbolag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning huvudsakligen i Norden.

Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. AddLife har en årsomsättning på drygt 2 miljarder SEK med ca 600 anställda.


Affärsmodell

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Vi kallar det småskalighet i stor skala.

Varje dotterbolag ansvarar för sina affärer

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 32 operativa dotterbolag. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Som exempel kan nämnas affärsskolan, AddLife Academy, samt de olika nätverk vi bygger i koncernen inom olika ansvarsområden.

Labtech och Medtech är våra två affärsområden. Inom dessa kombinerar dotterbolagen entreprenöriellt affärsmannaskap med individuellt ansvarstagande. Vår decentraliserade organisation och entreprenörskultur är en viktig konkurrensfördel för AddLife-koncernen och medför att vi blir mindre beroende av enskilda kunder och leverantörer. Varje dotterbolag har sin egen VD som ansvarar fullt ut för sina affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheten.

De grundläggande krav moderbolaget ställer är att dotterbolagen ska ha tillväxt, visa lönsamhet och bedriva hållbar utveckling. Moderbolaget styr dotterbolagen genom aktivt styrelsearbete för att uppnå koncernens finansiella mål avseende resultattillväxt och lönsamhet.


AddLifes tre övergripande strategier

Marknadsledande positioner

AddLifes dotterbolag ska vara marknadsledande, värdeskapande och bygga positioner i utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll inom Life Science. Verksamheter och affärsmodeller bygger på att vara en kvalificerad leverantör och rådgivare på en marknad med snabb teknisk utveckling. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer. Att vara marknadsledande är viktigt för att vi ska uppnå stabil resultattillväxt och uthållig lönsamhet. För AddLife är det inte detsamma som att vara störst mätt i omsättning – utan istället att ha en marknadsledande nischposition med hög lönsamhet.

Operativ rörlighet

Våra dotterbolag ska vara flexibla och snabbrörliga för att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter och agera i den snabba tekniska utvecklingen. Genom ett aktivt ägande och styrelsearbete arbetar vi för att förbättra lönsamheten, driva utvecklingsfrågor och därigenom skapa operativ rörlighet. Det handlar ofta om effektiviseringar eller om att förändra verksamheter för att skapa bättre förutsättningar för affärsidéerna och för att öka lönsamheten.

Förvärv

Tillväxt genom förvärv är viktigt för att uppnå AddLifes finansiella mål när det gäller långsiktig resultattillväxt. Vi letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka våra befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Vi förvärvar bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen tillför närvaro inom nya marknadssegment, kompletterande leverantörer eller egna produkter samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.


Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

 • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
 • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Labtech

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Våra 18 dotterbolag strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar och den senaste teknologin inom sina respektive nischområden.

Kunderna finns framförallt på sjukhusens laboratorier och inom forskning. Vi erbjuder instrument och utrustning kombinerat med reagenser för att exempelvis diagnostisera sjukdomar eller forska inom Life Science. Cirka 85 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 10 procent av produkterna är egna varumärken och 90 procent distribueras från ledande leverantörer till Norden.

Medtech

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

Dotterbolag är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. Fokus är på produktsegmenten operation, thorax, neuro, anestesi/IVA, förband, öron- näsa – hals, intensivvård, stomi samt hemsjukvård. Drygt 90 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 30 procent av produkterna är egna varumärken och 70 procent distribution i Norden av produkter från några av världens ledande tillverkare.

Läs mer på hemsidan: www.add.life

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ALIF B

Ledning
CEO: Kristina Willgård
CFO: Martin Almgren

Styrelse
Johan Sjö (ordf.)
Birgit Stattin Norinder
Håkan Roos
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård
Andreas Göthberg

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-06
1Q20: 2020-04-28
2Q20: 2020-07-17

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Fidelity (FMR) 10.0% 7.3%
Odin Fonder 9.7% 7.1%
Roosgruppen 8.8% 18.8%
SEB Fonder 8.7% 6.4%
Swedbank Robur 7.4% 5.4%
Lannebo Fonder 4.2% 3.1%
Capital Group 3.6% 2.7%
Sandrew Aktiebolag 2.5% 1.8%
Addlife AB 2.0% 1.5%
Tom Hedelius 1.8% 13.4%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: add.life
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • AddLife förvärvar Funksjonsutstyr AS 2019-12-02
  AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av 76 % av aktierna i det Norska bolaget Funksjonsutstyr AS. Bolaget är en leverantör av hygienprodukter och hjälpmedel inom hemvård med delvis egna designade produkter. Förvärvet innebär att vi stärker vår position på den Norska marknaden och är därmed ett utmärkt komplement till befintliga verksamheter inom hemvård […]
 • AddLife förvärvar EuroClone S.p.A. 2019-11-28
  AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det italienska bolaget EuroClone S.p.A till affärsområdet Labtech. Bolaget är en ledande leverantör av instrument och förbrukningsvaror inom Cell- och Molekylärbiologi i Italien och omsätter ca 27 MEUR. Förvärvet utgör ett insteg på den italienska marknaden inom ett segment där AddLife redan är etablerad […]
 • AddLifes dotterbolag Hepro vinner norsk stororder inom välfärdsteknologi 2019-11-25
  AddLifes norska dotterbolag Hepro har vunnit en större upphandling inom välfärdsteknologi till Oslo kommun. Orden, som är värd cirka 120 MNOK, omfattar högkvalitativ och effektiv tillsyn av hälso- och omsorgstjänster med särskild hänsyn till brukarens integritet. Den välfärdsteknologi Hepro kommer att leverera innefattar en digital plattform samt hjälpmedel i hemmen samt på sjuk- och äldreboenden. […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019 2019-11-07
  ”Tillväxten fortsätter”  1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 802 MSEK (578), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 34 procent. · EBITA ökade med 27 procent till 65 MSEK (51), motsvarande en EBITA-marginal om 8,1 procent (8,8). · Resultat efter skatt […]
 • AddLife förvärvar Lab-Vent Controls A/S och Koldt & Ryø El A/S 2019-08-13
  AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i de danska bolagen Lab-Vent Controls A/S och Koldt & Ryø El A/S. Bolagen är ledande på den danska marknaden inom ventilationslösningar för laboratorium och renrum. Förvärven utgör ett komplement till AddLife´s befintliga verksamhet på den danska marknaden inom affärsområdet Labtech. Bolagen har framgångsrikt etablerat […]
 • Analysguiden: Fortsatt stark tillväxt 2019-07-24
  Addlife levererade ett andra kvartal med fortsatt mycket stark tillväxt, drivet av förvärv. Den organiska tillväxten dämpades däremot något. Vår värdering bygger på att ledningen klarar att hålla en fortsatt hög förvärvstakt. Stark tillväxt Försäljningstillväxten för det första kvartalet var 36 procent, vilket visserligen var något långsammare än de 41 procent som levererades under det […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 2019-07-12
  ”Ett europeiskt AddLife!” 1 APRIL – 30 JUNI 2019 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 844 MSEK (622), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 32 procent. · EBITA ökade med 8 procent till 68 MSEK (63), motsvarande en EBITA-marginal om 8,1 procent (10,1). · Resultat efter […]
 • Aktierelaterat incitamentsprogram 2019-06-04
  Det av årsstämman 2019 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 35 ledningspersoner om maximalt 215 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 19,10 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till […]

Aktieanalyser

Kommentarer