Addlife Murgata

Kapitalmarknadsdag 18 februari 2019

AddLife kapitalmarknadsdag 2019

 

AddLife höll en kapitalmarknadsdag på Scandic Anglais i Stockholm den 18 februari 2019.

Klicka på bilden för att ladda hem presentationen i pdf-format. En inspelad version finns nedan.

AddLife

AddLife: Rapportkommentar Q3 2018

AddLife växte organiskt med 4% i Q3 som vi betraktar som ett bra kvartal. Efter en period med relativt svag organisk tillväxt möter bolaget nu enklare jämförelsetal.

AddLife om AddLife

Introduktion till AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av drygt 30 operativa dotterbolag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning huvudsakligen i Norden.

Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. AddLife har en årsomsättning på drygt 2 miljarder SEK med ca 600 anställda.


Affärsmodell

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Vi kallar det småskalighet i stor skala.

Varje dotterbolag ansvarar för sina affärer

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 32 operativa dotterbolag. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Som exempel kan nämnas affärsskolan, AddLife Academy, samt de olika nätverk vi bygger i koncernen inom olika ansvarsområden.

Labtech och Medtech är våra två affärsområden. Inom dessa kombinerar dotterbolagen entreprenöriellt affärsmannaskap med individuellt ansvarstagande. Vår decentraliserade organisation och entreprenörskultur är en viktig konkurrensfördel för AddLife-koncernen och medför att vi blir mindre beroende av enskilda kunder och leverantörer. Varje dotterbolag har sin egen VD som ansvarar fullt ut för sina affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheten.

De grundläggande krav moderbolaget ställer är att dotterbolagen ska ha tillväxt, visa lönsamhet och bedriva hållbar utveckling. Moderbolaget styr dotterbolagen genom aktivt styrelsearbete för att uppnå koncernens finansiella mål avseende resultattillväxt och lönsamhet.


AddLifes tre övergripande strategier

Marknadsledande positioner

AddLifes dotterbolag ska vara marknadsledande, värdeskapande och bygga positioner i utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll inom Life Science. Verksamheter och affärsmodeller bygger på att vara en kvalificerad leverantör och rådgivare på en marknad med snabb teknisk utveckling. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer. Att vara marknadsledande är viktigt för att vi ska uppnå stabil resultattillväxt och uthållig lönsamhet. För AddLife är det inte detsamma som att vara störst mätt i omsättning – utan istället att ha en marknadsledande nischposition med hög lönsamhet.

Operativ rörlighet

Våra dotterbolag ska vara flexibla och snabbrörliga för att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter och agera i den snabba tekniska utvecklingen. Genom ett aktivt ägande och styrelsearbete arbetar vi för att förbättra lönsamheten, driva utvecklingsfrågor och därigenom skapa operativ rörlighet. Det handlar ofta om effektiviseringar eller om att förändra verksamheter för att skapa bättre förutsättningar för affärsidéerna och för att öka lönsamheten.

Förvärv

Tillväxt genom förvärv är viktigt för att uppnå AddLifes finansiella mål när det gäller långsiktig resultattillväxt. Vi letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka våra befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Vi förvärvar bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen tillför närvaro inom nya marknadssegment, kompletterande leverantörer eller egna produkter samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.


Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

 • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
 • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Labtech

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Våra 18 dotterbolag strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar och den senaste teknologin inom sina respektive nischområden.

Kunderna finns framförallt på sjukhusens laboratorier och inom forskning. Vi erbjuder instrument och utrustning kombinerat med reagenser för att exempelvis diagnostisera sjukdomar eller forska inom Life Science. Cirka 85 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 10 procent av produkterna är egna varumärken och 90 procent distribueras från ledande leverantörer till Norden.

Medtech

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

Dotterbolag är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. Fokus är på produktsegmenten operation, thorax, neuro, anestesi/IVA, förband, öron- näsa – hals, intensivvård, stomi samt hemsjukvård. Drygt 90 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 30 procent av produkterna är egna varumärken och 70 procent distribution i Norden av produkter från några av världens ledande tillverkare.

Läs mer på hemsidan: www.add.life

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ALIF B

Ledning
CEO: Kristina Willgård
CFO: Martin Almgren

Styrelse
Johan Sjö (ordf.)
Birgit Stattin Norinder
Håkan Roos
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård
Andreas Göthberg

Rapportkalender

1Q19: 2019-05-09
2Q19: 2019-07-12

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Roosgruppen 13.8% 22.6%
SEB Fonder 10.3% 7.5%
Fidelity 10.0% 7.3%
Swedbank Robur 6.9% 5.1%
Lannebo Fonder 6.4% 4.7%
Odin Fonder 5.7% 4.2%
Livförsäkringsbolaget Skandia 4.5% 3.3%
Sandrew Aktiebolag 2.4% 1.8%
Skandia Fonder 2.4% 1.7%
La Financière de l’Echiquier 2.3% 1.7%

Källa: Holdings (171204)

Externa länkar

Hemsida: add.life
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • AddLifes årsredovisning för 2018 offentliggjord 2019-04-11
  AddLifes årsredovisning för 2018 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version. Besök www.add.life. Stockholm den 11 april 2019 AddLife AB (publ) För ytterligare information kontakta: Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45 AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa […]
 • Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB (publ) 2019-03-29
  Det totala antalet aktier och röster i AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, (”AddLife”) har under mars, till följd av att de återstående aktierna som emitterats i AddLifes företrädesemission har registrerats av Bolagsverket den 1 mars 2019, ökat med 1 637 A-aktier och 24 636 B-aktier, totalt 26 273 aktier och 41 006 röster. Per […]
 • Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB (publ) 2019-02-28
  Det totala antalet aktier och röster i AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, (”AddLife”) har under februari, till följd av att aktierna som emitterats i AddLifes företrädesemission har registrerats av Bolagsverket den 25 februari 2019, ökat med 142 901 A-aktier och 3 357 585 B-aktier, totalt 3 500 486 aktier och 4 786 595 röster. […]
 • AddLifes företrädesemission fulltecknad 2019-02-21
  AddLife AB:s (publ) (”AddLife” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har fulltecknats. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 15 februari 2019. Den slutliga sammanräkningen visar att 142 901 A-aktier och 3 357 585 B-aktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER […]
 • AddLife höll kapitalmarknadsdag i Stockholm 2019-02-18
  Under måndagen höll AddLife kapitalmarknadsdag. VD Kristina Willgård, affärsområdescheferna Peter Simonsbacka och Lars-Erik Rydell samt CFO Martin Almgren berättade om bolagets utveckling, strategi och förvärv under året som gått. På Scandic Anglais i Stockholm samlades analytiker, investerare och media för att lyssna till AddLifes utveckling på börsen. Bolaget redogjorde för fastlagd strategi, genomförda förvärv och […]
 • AddLife offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen 2019-02-12
  Tilläggsprospektet avseende företrädesemissionen i AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, (”AddLife”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på AddLifes hemsida, www.add.life, samt på Handelsbankens hemsida för investeringserbjudanden, www.handelsbanken.se/investeringserbjudanden. Tilläggsprospektet kommer även att, inom några dagar, finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. För att ta del av tilläggsprospektet vänligen besök www.add.life/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/foretradesemission-2019 eller […]
 • Välkommen till AddLifes kapitalmarknadsdag den 18 februari 2019 2019-02-12
  Härmed inbjudes analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag måndagen den 18 februari 2019 kl. 10.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Registrering från kl. 09.30. Mötet beräknas avslutas kring 12.00 då enklare lunchförtäring erbjuds. AddLifes VD Kristina Willgård kommer, tillsammans med ledningen att tala. Syftet med kapitalmarknadsdagen är främst att redogöra för bolagets utveckling, fortsatta strategi […]
 • Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018 2019-02-12
  ”Förvärvsintensivt kvartal” 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 685 MSEK (668). · EBITA uppgick till 74 MSEK (79), motsvarande en EBITA-marginal om 10,8 procent (11,7), inklusive förvärvskostnader om 6 MSEK. · Resultat efter skatt ökade med 9 procent och uppgick till 44 MSEK (40). · Resultat […]

Aktieanalyser

Kommentarer