AddLife

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Aktieanalyser

Kommentarer

AddLife om AddLife

Introduktion till AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av drygt 30 operativa dotterbolag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning huvudsakligen i Norden.

Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. AddLife har en årsomsättning på drygt 2 miljarder SEK med ca 600 anställda.


Affärsmodell

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Vi kallar det småskalighet i stor skala.

Varje dotterbolag ansvarar för sina affärer

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 32 operativa dotterbolag. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Som exempel kan nämnas affärsskolan, AddLife Academy, samt de olika nätverk vi bygger i koncernen inom olika ansvarsområden.

Labtech och Medtech är våra två affärsområden. Inom dessa kombinerar dotterbolagen entreprenöriellt affärsmannaskap med individuellt ansvarstagande. Vår decentraliserade organisation och entreprenörskultur är en viktig konkurrensfördel för AddLife-koncernen och medför att vi blir mindre beroende av enskilda kunder och leverantörer. Varje dotterbolag har sin egen VD som ansvarar fullt ut för sina affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheten.

De grundläggande krav moderbolaget ställer är att dotterbolagen ska ha tillväxt, visa lönsamhet och bedriva hållbar utveckling. Moderbolaget styr dotterbolagen genom aktivt styrelsearbete för att uppnå koncernens finansiella mål avseende resultattillväxt och lönsamhet.


AddLifes tre övergripande strategier

Marknadsledande positioner

AddLifes dotterbolag ska vara marknadsledande, värdeskapande och bygga positioner i utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll inom Life Science. Verksamheter och affärsmodeller bygger på att vara en kvalificerad leverantör och rådgivare på en marknad med snabb teknisk utveckling. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer. Att vara marknadsledande är viktigt för att vi ska uppnå stabil resultattillväxt och uthållig lönsamhet. För AddLife är det inte detsamma som att vara störst mätt i omsättning – utan istället att ha en marknadsledande nischposition med hög lönsamhet.

Operativ rörlighet

Våra dotterbolag ska vara flexibla och snabbrörliga för att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter och agera i den snabba tekniska utvecklingen. Genom ett aktivt ägande och styrelsearbete arbetar vi för att förbättra lönsamheten, driva utvecklingsfrågor och därigenom skapa operativ rörlighet. Det handlar ofta om effektiviseringar eller om att förändra verksamheter för att skapa bättre förutsättningar för affärsidéerna och för att öka lönsamheten.

Förvärv

Tillväxt genom förvärv är viktigt för att uppnå AddLifes finansiella mål när det gäller långsiktig resultattillväxt. Vi letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka våra befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Vi förvärvar bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen tillför närvaro inom nya marknadssegment, kompletterande leverantörer eller egna produkter samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.


Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

 • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
 • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Labtech

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Våra 18 dotterbolag strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar och den senaste teknologin inom sina respektive nischområden.

Kunderna finns framförallt på sjukhusens laboratorier och inom forskning. Vi erbjuder instrument och utrustning kombinerat med reagenser för att exempelvis diagnostisera sjukdomar eller forska inom Life Science. Cirka 85 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 10 procent av produkterna är egna varumärken och 90 procent distribueras från ledande leverantörer till Norden.

Medtech

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

Dotterbolag är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. Fokus är på produktsegmenten operation, thorax, neuro, anestesi/IVA, förband, öron- näsa – hals, intensivvård, stomi samt hemsjukvård. Drygt 90 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 30 procent av produkterna är egna varumärken och 70 procent distribution i Norden av produkter från några av världens ledande tillverkare.

Läs mer på hemsidan: www.add.life

AddLife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ALIF B

Ledning
CEO: Kristina Willgård
CFO: Martin Almgren

Styrelse
Johan Sjö (ordf.)
Birgit Stattin Norinder
Håkan Roos
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård
Andreas Göthberg

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-03
1Q21: 2021-04-28
2Q21: 2021-07-15

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Fidelity (FMR) 10.0% 7.3%
Odin Fonder 9.7% 7.1%
Roosgruppen 8.8% 18.8%
SEB Fonder 8.7% 6.4%
Swedbank Robur 7.4% 5.4%
Lannebo Fonder 4.2% 3.1%
Capital Group 3.6% 2.7%
Sandrew Aktiebolag 2.5% 1.8%
Addlife AB 2.0% 1.5%
Tom Hedelius 1.8% 13.4%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: add.life
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • AddLife tillträder förvärvet av italienska SIAD Healthcare s.p.a. verksamhet inom avancerad kirurgi 2020-12-01
  AddLife tecknade den 18 september 2020 avtal om förvärv av SIAD Healthcare s.p.a. verksamhet inom produktområdet avancerad kirurgi, med omsättning cirka 8 mEUR. Förvärvet har nu godkänts av Italienska myndigheter och tillträde äger rum idag den 1 december 2020. SIAD Healthcare s.p.a. marknadsför och säljer produkter från ledande leverantörer inom avancerad kirurgi såsom Neurokirurgi, Ryggkirurgi, […]
 • Extra bolagsstämma i AddLife AB den 19 november 2020 2020-11-19
  Vid extra bolagsstämman i AddLife AB (”Bolaget”) den 19 november 2020 beslutades bland annat följande: Utdelning Utdelningen fastställdes till 0,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 23 november 2020. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 november 2020. Information om extra bolagsstämman Information om extra bolagsstämman […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 2020-10-21
  ”Ännu ett rekordkvartal!” 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 55 procent till 1 241 MSEK (802), varav organisk tillväxt uppgick till 48 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 12 procent. · EBITA ökade med 209 procent till 199 MSEK (65), motsvarande en EBITA-marginal om 16,1 procent (8,1). · Resultat […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma 2020 i AddLife AB (publ) 2020-10-20
  Aktieägarna i AddLife AB (publ) (”AddLife” eller ”Bolaget”) org. nr. 556995–8126, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2020 för beslut om vinstutdelning. Bolagsstämman kommer att äga rum kl 13.00 på Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30. Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades i enlighet […]
 • Styrelsen i AddLife AB (publ) föreslår vinstutdelning om 0,50 SEK per aktie 2020-10-20
  Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten som råder och de åtgärder som införts för att minska spridningen av covid-19 beslutade styrelsen i AddLife AB (publ), org. nr 556995-8126, (”AddLife”) den 6 april 2020 att av försiktighetsskäl dra tillbaka sitt förslag om utdelning om 0,80 SEK per aktie till årsstämman. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens […]
 • AddLife förvärvar Zafe Care Systems AB 2020-10-01
  AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget Zafe Care Systems AB. Bolaget är en väletablerad leverantör inom välfärdsteknologi på den svenska marknaden. Förvärvet stärker och kompletterar AddLifes befintliga erbjudande inom välfärdsteknologi i Norden. Zafe Care Systems AB implementerar välfärdsteknik i äldreomsorgens verksamheter Särskilt boende och Ordinärt boende, tillsammans med LSS […]
 • AddLife förvärvar DACH Medical Group som är verksamma inom avancerad kirurgi 2020-10-01
  AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i DACH Medical Group Holding AG (”DACH”). DACH är moderbolag i en koncern med en omsättning på ca 14 mEUR med verksamhet inom produktområdet avancerad kirurgi. Verksamheten bedrivs i Österrike, Schweiz och Tyskland inom ett segment där AddLife redan är etablerad som leverantör på den […]
 • AddLife förvärvar Ropox A/S – ledande dansk leverantör av behovsanpassade kök- och badrumslösningar 2020-10-01
  AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Ropox A/S. Bolaget utvecklar, designar och producerar hjälpmedel för äldre och personer med särskilda behov och omsätter cirka 65 MDKK. Förvärvet innebär ett insteg inom segmentet hemvård i Danmark och utgör ett utmärkt komplement till befintliga nordiska verksamheter inom hemvård i […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?