Addlife Murgata

AddLife

AddLife: Rapportkommentar Q3 2018

AddLife växte och expanderade marginaler i Q3 AddLife växte organiskt med 4% i Q3. Såväl förvärv som valutaeffekter hjälpte till att lyfta den rapporterade försäljningen...

AddLife om AddLife

Introduktion till AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av drygt 30 operativa dotterbolag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning huvudsakligen i Norden.

Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. AddLife har en årsomsättning på drygt 2 miljarder SEK med ca 600 anställda.


Affärsmodell

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Vi kallar det småskalighet i stor skala.

Varje dotterbolag ansvarar för sina affärer

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 32 operativa dotterbolag. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Som exempel kan nämnas affärsskolan, AddLife Academy, samt de olika nätverk vi bygger i koncernen inom olika ansvarsområden.

Labtech och Medtech är våra två affärsområden. Inom dessa kombinerar dotterbolagen entreprenöriellt affärsmannaskap med individuellt ansvarstagande. Vår decentraliserade organisation och entreprenörskultur är en viktig konkurrensfördel för AddLife-koncernen och medför att vi blir mindre beroende av enskilda kunder och leverantörer. Varje dotterbolag har sin egen VD som ansvarar fullt ut för sina affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheten.

De grundläggande krav moderbolaget ställer är att dotterbolagen ska ha tillväxt, visa lönsamhet och bedriva hållbar utveckling. Moderbolaget styr dotterbolagen genom aktivt styrelsearbete för att uppnå koncernens finansiella mål avseende resultattillväxt och lönsamhet.


AddLifes tre övergripande strategier

Marknadsledande positioner

AddLifes dotterbolag ska vara marknadsledande, värdeskapande och bygga positioner i utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll inom Life Science. Verksamheter och affärsmodeller bygger på att vara en kvalificerad leverantör och rådgivare på en marknad med snabb teknisk utveckling. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer. Att vara marknadsledande är viktigt för att vi ska uppnå stabil resultattillväxt och uthållig lönsamhet. För AddLife är det inte detsamma som att vara störst mätt i omsättning – utan istället att ha en marknadsledande nischposition med hög lönsamhet.

Operativ rörlighet

Våra dotterbolag ska vara flexibla och snabbrörliga för att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter och agera i den snabba tekniska utvecklingen. Genom ett aktivt ägande och styrelsearbete arbetar vi för att förbättra lönsamheten, driva utvecklingsfrågor och därigenom skapa operativ rörlighet. Det handlar ofta om effektiviseringar eller om att förändra verksamheter för att skapa bättre förutsättningar för affärsidéerna och för att öka lönsamheten.

Förvärv

Tillväxt genom förvärv är viktigt för att uppnå AddLifes finansiella mål när det gäller långsiktig resultattillväxt. Vi letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka våra befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Vi förvärvar bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen tillför närvaro inom nya marknadssegment, kompletterande leverantörer eller egna produkter samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.


Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

 • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
 • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Labtech

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Våra 18 dotterbolag strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar och den senaste teknologin inom sina respektive nischområden.

Kunderna finns framförallt på sjukhusens laboratorier och inom forskning. Vi erbjuder instrument och utrustning kombinerat med reagenser för att exempelvis diagnostisera sjukdomar eller forska inom Life Science. Cirka 85 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 10 procent av produkterna är egna varumärken och 90 procent distribueras från ledande leverantörer till Norden.

Medtech

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

Dotterbolag är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. Fokus är på produktsegmenten operation, thorax, neuro, anestesi/IVA, förband, öron- näsa – hals, intensivvård, stomi samt hemsjukvård. Drygt 90 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 30 procent av produkterna är egna varumärken och 70 procent distribution i Norden av produkter från några av världens ledande tillverkare.

Läs mer på hemsidan: www.add.life

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ALIF B

Ledning
CEO: Kristina Willgård
CFO: Martin Almgren

Styrelse
Johan Sjö (ordf.)
Birgit Stattin Norinder
Håkan Roos
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård
Andreas Göthberg

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-12

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Roosgruppen 13.8% 22.6%
SEB Fonder 10.3% 7.5%
Fidelity 10.0% 7.3%
Swedbank Robur 6.9% 5.1%
Lannebo Fonder 6.4% 4.7%
Odin Fonder 5.7% 4.2%
Livförsäkringsbolaget Skandia 4.5% 3.3%
Sandrew Aktiebolag 2.4% 1.8%
Skandia Fonder 2.4% 1.7%
La Financière de l’Echiquier 2.3% 1.7%

Källa: Holdings (171204)

Externa länkar

Hemsida: add.life
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Ändrat datum för offentliggörande av AddLifes bokslutskommuniké 2018 2018-11-26
  Med anledning av AddLifes förvärv av österrikiska Biomedica Medizinprodukte GmbH har styrelsen för AddLife beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén 2018 från den 5 februari 2019 till den 12 februari 2019. Bokslutskommunikén 2018 släpps den 12 februari 2019 kl. 08.00 och telefonkonferens hålls kl. 10.00. Stockholm den 26 november 2018 AddLife AB (publ) För ytterligare […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i AddLife AB (publ) 2018-11-26
  Aktieägarna i AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2018, kl. 11.00 i Näringslivets Hus lokaler på Storgatan 19, 114 51 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10.30. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB […]
 • AddLife offentliggör villkor i företrädesemission om cirka 500 MSEK 2018-11-26
  Styrelsen i AddLife AB (publ) (”AddLife”) har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 500 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma. · AddLifes styrelse beslutade idag, den 26 november 2018 att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma som kommer att hållas den 20 december 2018, genomföra en företrädesemission […]
 • AddLife förvärvar österrikiska Biomedica – internationell expansion på 13 nya marknader 2018-11-26
  Life Science-koncernen AddLife fortsätter sin tillväxtresa och tar nu ett betydande steg i sin internationalisering och tillväxt genom att förvärva österrikiska Biomedica Medizinprodukte GmbH (”Biomedica”). Biomedica är moderbolag i en koncern med en omsättning om cirka 65 MEUR som bedriver verksamhet i 13 länder i Europa och har cirka 280 medarbetare. Biomedica levererar, precis som […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 2018-11-07
  ”Tillväxten fortsätter” 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 578 MSEK (517). · EBITA ökade med 16 procent till 51 MSEK (44), motsvarande en EBITA-marginal om 8,8 procent (8,5). · Resultat efter skatt ökade med 9 procent och uppgick till 24 MSEK (22). · Kassaflödet från löpande […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 2018-07-13
  ”Fortsatt positiv utveckling” 1 APRIL - 30 JUNI 2018 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 622 MSEK (572). · EBITA ökade med 9 procent till 63 MSEK (57), motsvarande en EBITA-marginal om 10,1 procent (10,1). · Resultat efter skatt ökade med 19 procent och uppgick till 35 MSEK (29). · Kassaflödet från […]
 • AddLife förvärvar Väinö Korpinen Oy – ledande finsk leverantör av behovsanpassade badrumslösningar 2018-07-02
  AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i finska Väinö Korpinen Oy. Bolaget utvecklar och designar behovsanpassade badrumslösningar huvudsakligen avsedda för vård- och omsorgsboenden för såväl privat som offentlig miljö. Förvärvet blir ett positivt komplement till AddLifes övriga bolag inom hemvård i affärsområdet Medtech.   -    Med en växande och åldrande befolkning […]
 • Aktierelaterat incitamentsprogram 2018-06-15
  Det av årsstämman 2018 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 30 ledningspersoner om maximalt 170 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 15,30 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till […]

Aktieanalyser

Kommentarer