AddLife

Ny segmentsfördelning för Hälsovårdssektorn på Stockholmsbörsens Huvudlista: Small Cap. Mid Cap och Large Cap

Fyra nya Hälsovårdsbolag till Large Cap

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Fyra från Mid Cap till Large Cap och två från Small Cap till Mid Cap. Ett bolag flyttades ner från Mid Cap till Small Cap. Förändringen brukar vara en viktig milstolpe för bolagen, men för aktiemarknaden har det egentligen inte så stor betydelse som många tycks tro.

Aktieanalyser

Kommentarer

Murgata introducerar Medicover på en minut

AddLife om AddLife

Introduktion till AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av drygt 30 operativa dotterbolag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning huvudsakligen i Norden.

Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. AddLife har en årsomsättning på drygt 2 miljarder SEK med ca 600 anställda.


Affärsmodell

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Vi kallar det småskalighet i stor skala.

Varje dotterbolag ansvarar för sina affärer

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 32 operativa dotterbolag. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Som exempel kan nämnas affärsskolan, AddLife Academy, samt de olika nätverk vi bygger i koncernen inom olika ansvarsområden.

Labtech och Medtech är våra två affärsområden. Inom dessa kombinerar dotterbolagen entreprenöriellt affärsmannaskap med individuellt ansvarstagande. Vår decentraliserade organisation och entreprenörskultur är en viktig konkurrensfördel för AddLife-koncernen och medför att vi blir mindre beroende av enskilda kunder och leverantörer. Varje dotterbolag har sin egen VD som ansvarar fullt ut för sina affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheten.

De grundläggande krav moderbolaget ställer är att dotterbolagen ska ha tillväxt, visa lönsamhet och bedriva hållbar utveckling. Moderbolaget styr dotterbolagen genom aktivt styrelsearbete för att uppnå koncernens finansiella mål avseende resultattillväxt och lönsamhet.


AddLifes tre övergripande strategier

Marknadsledande positioner

AddLifes dotterbolag ska vara marknadsledande, värdeskapande och bygga positioner i utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll inom Life Science. Verksamheter och affärsmodeller bygger på att vara en kvalificerad leverantör och rådgivare på en marknad med snabb teknisk utveckling. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer. Att vara marknadsledande är viktigt för att vi ska uppnå stabil resultattillväxt och uthållig lönsamhet. För AddLife är det inte detsamma som att vara störst mätt i omsättning – utan istället att ha en marknadsledande nischposition med hög lönsamhet.

Operativ rörlighet

Våra dotterbolag ska vara flexibla och snabbrörliga för att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter och agera i den snabba tekniska utvecklingen. Genom ett aktivt ägande och styrelsearbete arbetar vi för att förbättra lönsamheten, driva utvecklingsfrågor och därigenom skapa operativ rörlighet. Det handlar ofta om effektiviseringar eller om att förändra verksamheter för att skapa bättre förutsättningar för affärsidéerna och för att öka lönsamheten.

Förvärv

Tillväxt genom förvärv är viktigt för att uppnå AddLifes finansiella mål när det gäller långsiktig resultattillväxt. Vi letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka våra befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Vi förvärvar bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen tillför närvaro inom nya marknadssegment, kompletterande leverantörer eller egna produkter samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.


Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

 • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
 • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Labtech

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Våra 18 dotterbolag strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar och den senaste teknologin inom sina respektive nischområden.

Kunderna finns framförallt på sjukhusens laboratorier och inom forskning. Vi erbjuder instrument och utrustning kombinerat med reagenser för att exempelvis diagnostisera sjukdomar eller forska inom Life Science. Cirka 85 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 10 procent av produkterna är egna varumärken och 90 procent distribueras från ledande leverantörer till Norden.

Medtech

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

Dotterbolag är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. Fokus är på produktsegmenten operation, thorax, neuro, anestesi/IVA, förband, öron- näsa – hals, intensivvård, stomi samt hemsjukvård. Drygt 90 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 30 procent av produkterna är egna varumärken och 70 procent distribution i Norden av produkter från några av världens ledande tillverkare.

Läs mer på hemsidan: www.add.life

AddLife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ALIF B

Ledning
CEO: Kristina Willgård
CFO: Martin Almgren

Styrelse
Johan Sjö (ordf.)
Håkan Roos
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Eva Elmstedt

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

2Q22: 2022-07-15
3Q22: 2022-10-27
4Q22: 2023-02-02

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
Fidelity Investments (FMR)10.0%7.3%
SEB Fonder9.5%7.1%
ODIN Fonder8.0%6.0%
Swedbank Robur Fonder7.2%5.4%
Capital Group5.8%4.3%
Håkan Roos (RoosGruppen)5.0%15.6%
Handelsbanken Fonder4.6%3.5%
Säljarna av Vision Ophthalmology Group4.5%3.4%
Sandrew AB2.3%1.7%
AMF Pension & Fonder1.8%1.4%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: add.life
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Aktierelaterat incitamentsprogram 2022-06-29
  Det av årsstämman 2022 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 40 ledningspersoner om maximalt 150 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 64,20 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till […]
 • Årsstämma i AddLife AB den 5 maj 2022 2022-05-05
  Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLife AB (”Bolaget”) den 5 maj 2022 beslutades bland annat följande: Utdelning Utdelningen fastställdes till 2,00 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 9 maj 2022. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 12 maj 2022. Fastställande av resultat- […]
 • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 2022-04-28
  Ett framgångsrikt kvartal! AddLifes delårsrapport för Q1 2022 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Delårsrapporten kan även laddas ner som pdf-version. Besök reports.add.life/delarsrapport-q1-2022  (https://reports.add.life/delarsrapport-q1-2022/start/) 1 JANUARI – 31 MARS 2022 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 2 579 MSEK (1 736), varav den förvärvade tillväxten uppgick till […]
 • Fredrik Dalborg utses till ny VD och koncernchef i AddLife 2022-04-21
  Styrelsen i AddLife AB (publ) har idag utsett Fredrik Dalborg till ny VD och koncernchef för AddLife. Fredrik Dalborg efterträder Kristina Willgård som tidigare meddelat sitt beslut att avgå senast under fjärde kvartalet 2022 då Fredrik Dalborg beräknas tillträda. Fredrik Dalborg är en mycket välmeriterad och affärsorienterad ledare med internationell erfarenhet djupt förankrad inom Life […]
 • AddLife förvärvar BioCat GmbH i Tyskland 2022-04-01
  AddLife fortsätter sin europeiska expansion och förvärvar BioCat GmbH (”BioCat”) till affärsområde Labtech. BioCat är en specialiserad distributör av produkter och tjänster för forskning inom Life Science och omsätter cirka 9 mEUR. Bolaget är etablerat i Tyskland men har också försäljning i Österrike och Schweiz, vilket ger AddLife möjlighet till ytterligare expansion inom dessa marknader. […]
 • AddLife förvärvar O’Flynn Medical som tilläggsförvärv till Healthcare 21 2022-04-01
  AddLife har idag förvärvat irländska O’Flynn Medical Ltd (”O’Flynn”). O’Flynn är en oberoende specialistdistributör som erbjuder försäljning och uthyrning av produkter samt tekniska tjänster till sjukhussektorn, privatkunder och vårdhem på Irland. Bolaget kommer att bli en del av Healthcare 21, som AddLife förvärvade till affärsområdet Medtech 2021. O’Flynn omsätter cirka 6,4 miljoner euro och har […]
 • AddLifes årsredovisning för 2021 offentliggjord 2022-04-01
  AddLifes årsredovisning för 2021 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida, besök reports.add.life/arsredovisning-2021/addlife-2021/. Årsredovisningen kan även laddas ner som pdf-version och finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).   Stockholm den 1 april 2022 AddLife AB (publ) AddLife AB, Box 3145, 103 62 Stockholm Tel +46 (0)8-420 038 30 www.add.life […]
 • Kallelse till årsstämma i AddLife AB (publ) 2022-03-30
  Aktieägarna i AddLife AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556995-8126, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 16:00 i World Trade Center, lokal New York, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.   ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden […]
 • AddLife donerar medicinsk utrustning till Ukraina 2022-03-04
  AddLife har idag donerat medicinsk utrustning för intensivvård till Ukraina till ett belopp av cirka 7 miljoner kronor. Donationen har gjorts i samarbete med Ukrainas ambassad i Stockholm och Ukrainas utrikesdepartement för att möta specificerade behov från dess hälsomyndighet. Produkterna transporteras för närvarande till gränsen mellan Polen och Ukraina. Initiativet är ett samarbete mellan AddLifes […]
 • AddLife slutför förvärvet av Telia Health Monitoring 2022-03-01
  AddLife har idag slutfört det tidigare annonserade förvärvet av Telia Health Monitoring som utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar såsom hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, diabetes och IBD. Verksamheten omsätter cirka 4 MSEK och dess sju anställda kommer att integreras in i Camanio AB, del av affärsområde Medtech. […]

Läs mer om bolag, hälsovårdssektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?