AddLife: Rapportkommentar Q3 2018

AddLife växte och expanderade marginaler i Q3

AddLife växte organiskt med 4% i Q3. Såväl förvärv som valutaeffekter hjälpte till att lyfta den rapporterade försäljningen med 12%. EBITA-marginalen förbättrades något till 8.8 (8.5) procent. Efter en period med relativt svag organisk tillväxt möter bolaget nu enklare jämförelsetal. Sammantaget betraktar vi Q3 som ett bra kvartal.

AddLife rapporterade 12% tillväxt till 578 (517) SEKm i Q3. Den organiska tillväxten uppgick till 4%, den förvärvade bidrog med 5% samtidigt som gynnsamma valutaeffekter lyfte försäljningen med ytterligare 5%. Q3 är ett säsongsmässigt svagt kvartal på grund av lägre aktivitet under sommaren.

Addlife omsättning Q3 2018
Källa: AddLife

Rapporterad EBITA förbättrades till 51 (44) SEKm, vilket motsvarade en expansion av EBITA-marginalen till 8.8 (8.5) procent. Sett över en lite längre period har EBITA nu kommit upp till SEK 250m i årstakt. EBITA-marginalen har legat nära 10% under de senaste två åren.

Addlife EBITA Q3 2018
Källa: AddLife

Den organiska tillväxten har återhämtat sig

Den organiska tillväxten är sedan två kvartal tillbaka på den positiva sidan av nollstrecket. Labtech och Medtech växte organiskt med 4% respektive 5%. Efter ett års relativt svag utveckling kommer jämförelsetalen bli enklare under de närmaste kvartalen.

Addlife organisk tillväxt Q3 2018
Källa: AddLife

Labtech

Labtech växte med 9% i Q3 varav 4% organiskt. EBITA-marginalen expanderade till 10.1 (8.6) procent.

Försäljningen till såväl diagnostiklaboratorier som forskning (industriell och akademisk) ökar. Finland har varit starkast, medan Danmark haft en något svagare period. Försäljningen av egna instrument uppges ha varit starkast på den kinesiska marknaden. Nyligen genomförda förändringar i försäljningsmodellen i USA har redan haft en positiv effekt på resultatet.

Addlife Labtech Q3 2018
Källa: AddLife

Medtech

Medtech växte med 16% i Q3, varav den organiska tillväxten bidrog med 5%. EBITA-marginalen försämrades till 7.8 (9.8) procent jämfört med samma period förra året.

Frågetecken kring hälsovårdsreformen i Finland har skapat osäkerhet för kunderna, men bolagets känsla är att marknaden stabiliserats. Samtliga marknader växte under kvartalet utom Danmark som var oförändrad jämfört med föregående år.

I början av Q3 förvärvades det finska bolaget Väinö Korpinen med en årlig försäljning på ca EUR 8m. Efter kvartalet har ett exklusivt distributörskontrakt tecknats mellan Bactiguard och AddLifes dotterbolag Mediplast. Det omfattar Sverige, Norge och Danmark.

Addlife Medtech Q3 2018
Källa: AddLife

Övrigt

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av AddLife. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om AddLife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.