Home Tags 4Q21

Tag: 4Q21

Raysearch Q4 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2021

Raysearch växte försäljningen med 22% i lokala valutor till 188 (160) SEKm och orderingången ökade med 44% till 345 (239) SEKm. Jämförelsekvartalet är mer negativt påverkat av pandemin och Q4 tenderar att vara säsongsmässigt starkt, vilket det inte var förra året. EBIT var negativt, men tyngdes av engångskostnader som bolaget inte vill specificera. Det viktigaste i rapporten var att mycket talar för att försäljningen är på väg att ta fart, samtidigt som bolaget guidar för oförändrade kostnader 2022 jämfört med 2021. Det bör kunna leda till betydande resultatförbättringar och det har vi väntat på under en längre tid.
Vitrolife Q4 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2021

Vitrolifes organiska tillväxt i Q4 var 4%, men förvärvet av Igenomix lyfte den rapporterade tillväxten till 35% trots att det bara konsoliderats under en av kvartalets tre månader. Den totala försäljningen i Q4 var 514 (382) SEKm. Marginalerna försvagades jämfört med Q4 förra året, bland annat på grund av förvärvet, utmaningar inom logistik och ogynnsam produktmix. Vi bedömer att en del effekter kommer avta närmaste kvartalen medan effekterna av förvärvet kommer bestå. Samtidigt transformeras Vitrolife till ett nytt bolag, vilket även tydliggörs med en ny organisation från och med årsskiftet. Sammantaget är det just nu en hel del rörliga komponenter för aktieägarna att ta in och det har varit en osäkerhet kring vilken inverkan förvärvet kommer ha i kvartalet, men även i det längre perspektivet.
Biotage Q4 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biotage: Rapportkommentar Q4 2021

Biotage ökade försäljningen med 14.5% till 341 (298) SEKm med hjälp av 10% organisk tillväxt plus ett förvärv som konsoliderades under drygt två månader i kvartalet. Alla fyra produktområdena och samtliga tre geografiska regioner växte i kvartalet och försäljningen kom in på en rekordnivå. Bruttomarginalen förbättrades jämfört med föregående år trots utmaningar inom försörjningskedjan och EBIT-marginalen var i stort sett oförändrad om man justerar för kostnaderna för förvärvet.  Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.55 (1.50) SEK/aktie, vilket är i linje med policyn om att dela ut 50% av resultatet efter skatt. Sammantaget anser vi att det var en bra rapport med bred tillväxt och optimistiska framtidsutsikter.
Biogaia Q4 2021: Rapportkommentar

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2021

Biogaias försäljning växte med 11% i lokala valutor till 206 (177) SEKm. EBIT på 53 (45) SEKm motsvarade en EBIT-marginal på 26 (24) procent. Dessutom var det engångskostnader på SEK 13m i kvartalet som vi inte justerat för. Styrelsen föreslår hela 14.92 (3.41) SEK per aktie i utdelning, men det inkluderar årets och de två föregående årens extrautdelning. Innan årsskiftet förvärvade Biogaia 80% av distributören i USA och resterande 20% ska förvärvas 2027 eller 2028. Vi är mycket positiva till det, dels av strategiska skäl och dels för att prislappen är attraktiv.
C-RAD Q4 2021: Rapportkommentar

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2021

Försäljningen i Q4 växte valutajusterat med 8% till 77 (74) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till rekordnivån 19.4 (13.3) procent. Jämförelsekvartalet inkluderade engångskostnader som vi inte har justerat för. Vi tycker att det är en intressant dynamik som vi tolkar som att det sker en gradvis sekventiell förbättring, men trots det är betraktar vi covid-effekten jämfört med föregående år som negativ. Början av 2020 var nämligen så negativt påverkat att ordrar och försäljning senarelades till Q4. På kostnadssidan fick bolaget statliga stöd förra året samtidigt som restriktioner innebar att kostnaderna var ovanligt låga. Ur det perspektivet är det imponerande att såväl försäljning som marginaler förbättrades i Q4 jämfört med föregående år.