Home Tags Cellavision

Tag: Cellavision

Cellavision Q4 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2022

Cellavisions försäljning minskade med 7% till 152 (164) SEKm i Q4. Det motsvarade en minskning med 17% justerat för positiva valutaeffekter. EMEA rapporterade en försäljning på ungefär samma nivå som i Q4 föregående år. Försäljningen i Americas minskade med 9% trots kraftigt positiva valutaeffekter eftersom marknaden är avvaktande på grund av det osäkra ekonomiska läget. I APAC föll försäljningen med 21%, vilket delvis förklaras av nedstängningar på grund av covid på viktiga marknader. Bruttomarginalen påverkas negativt av högre inköpspriser, samtidigt som prisjusteringarna kom först vid årsskiftet. EBIT-marginalen påverkades negativt av satsningar på FoU. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2.25 (2.00) kronor per aktie.
Cellavision Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2022

Cellavisions försäljning växte med 7% till 141 (132) SEKm i Q3. Det motsvarade en minskning med 3% justerat för positiva valutaeffekter. Även om Q3 är säsongsmässigt svagt är det ändå en påtaglig sekventiell nedgång. Samtidigt är det en generellt ökad aktivitet på marknaden förutom i Japan och Kina som tyngts av pandemin. Den rapporterade EBIT-marginalen kom in på 12.0 (25.7) procent, vilket förutom en nedskrivning även påverkas av ökade kostnader som slår på bruttomarginalen, men framför allt ökade FoU-kostnader. Det är i linje med tidigare kommunicerad strategi att satsa på att driva tillväxt och marginaler på sikt istället för att maximera vinst och marginal på kort sikt.
Cellavision Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2022

Cellavisions försäljning växte med 21% till 162 (134) SEKm i Q1, vilket motsvarar 15% justerat för valutaeffekter. Tillväxten drivs helt och hållet av Americas där försäljningen nästan fördubblades jämfört med föregående år. I de andra regionerna, EMEA och APAC, minskade däremot försäljningen. Det kan förklaras med kvartalsfluktuationer, starkt jämförelsekvartal i EMEA och negativ påverkan i Kina på grund av pandemin. EBIT kom in på 50 (38) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 26 (23) procent.
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.
Cellavision Q3 2021: Rapportkommentar

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2021

Cellavisions försäljning växte med 52% i Q3 justerat för valutaeffekter. Den höga tillväxten beror på ett exceptionellt svagt jämförelsekvartal på grund av pandemin. Tittar vi på försäljningen är Americas är fortfarande negativt påverkat av pandemin, medan APAC och EMEA är tillbaka på ungefär samma nivåer som innan. EBIT förbättrades till 34 (17) SEKm. Alla regioner är i olika utsträckning påverkade rent operationellt av olika restriktioner, men det sker en gradvis förbättring och normalisering. Bolaget har parerat komponentbristen väl och säkrar upp alternativa leverantörer.
Cellavision Q2 2021: Rapportkommentar

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2021

Cellavisions försäljning växte med 15% i Q2, vilket justerat för negativa valutaeffekter motsvarade 23% organisk tillväxt. EBIT förbättrades till 39 (28) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 29 (24) procent. I Kina kommer bolagets lansering av DC-1 försenas på grund av bakslag i ett test och dessutom har bolaget sagt upp avtalet med en av distributörerna på grund av att de kommer ha konkurrerande verksamhet. På många marknader hämmas bolaget fortfarande av pandemi och restriktioner, men återhämtningen pågår och det mesta går åt rätt håll.
Cellavision Q3 2020: Rapportkommentar

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2020

Cellavisions försäljning minskade med 8% till 88.0 (95.6) SEKm i Q3, men justerat för valutaeffekter och förvärv var nedgången 24% jämfört med med föregående år. Pandemin har påverkat såväl försäljningsprocesser som installationer. EBIT-marginalen försämrades till 18.9 (22.9) procent, men förvärvet av RAL i Q4 förra året påverkar jämförbarheten. Vi förväntar oss att tillväxten återkommer under de närmaste kvartalen när restriktionerna från pandemin minskar, DC-1 lanseras på de viktigaste marknaderna och produkterna från RAL börjar säljas i fler länder.
Cellavision Q2 2020

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2020

Cellavision rapporterade 5% tillväxt i Q2, men justerar vi för valuta och framför allt ett förvärv minskade den underliggande försäljningen med 15%. Förutom de normalt stora kvartalsvariationerna befinner sig de tre geografiska regionerna i olika skeden i pandemin. Förvärvet av RAL har en negativ inverkan på marginalerna och i kombination med de utmanande marknadsförhållandena på grund av COVID-19 minskade EBIT-marginalen till 24.0 (33.7) procent. Bolaget tycks ha hanterat inverkan från pandemin på ett bra sätt.
Cellavision Murgata Q4 2019

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2019

Cellavision hade en organisk tillväxt på 7% i Q4, men positiva valutaeffekter och framför allt förvärvet av RAL lyfte den rapporterade försäljningen med 35%. Förvärvet ökar kostnaderna och sänker marginalerna, men även utan förvärvet ökade kostnaderna betydligt. Vår bild är att bolaget investerar aggressivt i såväl försäljning som utveckling och det slår hårt mot marginalerna på kort sikt. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.
Celllavision DC-1

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2019

Cellavision växte 31% i lokala valutor. Samtliga tre regioner växte, men det är stora fluktuationer mellan kvartalen. EBIT förbättrades till 34.9 (23.3) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 33.6 (29.9) procent. Sammantaget ett bra kvartal trots att det nya instrumentet DC-1 inte hann generera någon försäljning i Q1.