Home Tags Rapportkommentar

Tag: Rapportkommentar

Vitrolife Q4 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2021

Vitrolifes organiska tillväxt i Q4 var 4%, men förvärvet av Igenomix lyfte den rapporterade tillväxten till 35% trots att det bara konsoliderats under en av kvartalets tre månader. Den totala försäljningen i Q4 var 514 (382) SEKm. Marginalerna försvagades jämfört med Q4 förra året, bland annat på grund av förvärvet, utmaningar inom logistik och ogynnsam produktmix. Vi bedömer att en del effekter kommer avta närmaste kvartalen medan effekterna av förvärvet kommer bestå. Samtidigt transformeras Vitrolife till ett nytt bolag, vilket även tydliggörs med en ny organisation från och med årsskiftet. Sammantaget är det just nu en hel del rörliga komponenter för aktieägarna att ta in och det har varit en osäkerhet kring vilken inverkan förvärvet kommer ha i kvartalet, men även i det längre perspektivet.
Här finns aktieanalyser och rapportkommentarer om Elekta ($EKTA), den senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen, lista över de största aktieägarna, de senaste pressmeddelandena och länkar till Elektas sidor hos Avanza och Nordnet.

Elekta vinstvarning inför Q3 2021/22

Igår vinstvarnade Elekta, släppte de viktigaste preliminära siffrorna och höll en telefonkonferens. Försäljningen kom in 7.4% lägre än analytikernas consensus som av någon anledning räknat med att det skulle bli en spektakulär återhämtning i just det här kvartalet. Istället fortsatte de globala utmaningarna som vi sett under åtskilliga kvartal även i Q3. Även marginalerna fortsatte att påverkas av de faktorerna, men analytikerna hade räknat med de högsta Q3-marginalerna på EBIT-nivå på fyra år. Orderingången, som inte påverkas nämnvärt av utmaningar med försörjningskedjan, växte valutajusterat med 8% och det var nästan i linje med analytikernas estimat.
Biotage Q4 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biotage: Rapportkommentar Q4 2021

Biotage ökade försäljningen med 14.5% till 341 (298) SEKm med hjälp av 10% organisk tillväxt plus ett förvärv som konsoliderades under drygt två månader i kvartalet. Alla fyra produktområdena och samtliga tre geografiska regioner växte i kvartalet och försäljningen kom in på en rekordnivå. Bruttomarginalen förbättrades jämfört med föregående år trots utmaningar inom försörjningskedjan och EBIT-marginalen var i stort sett oförändrad om man justerar för kostnaderna för förvärvet.  Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.55 (1.50) SEK/aktie, vilket är i linje med policyn om att dela ut 50% av resultatet efter skatt. Sammantaget anser vi att det var en bra rapport med bred tillväxt och optimistiska framtidsutsikter.
Biogaia Q4 2021: Rapportkommentar

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2021

Biogaias försäljning växte med 11% i lokala valutor till 206 (177) SEKm. EBIT på 53 (45) SEKm motsvarade en EBIT-marginal på 26 (24) procent. Dessutom var det engångskostnader på SEK 13m i kvartalet som vi inte justerat för. Styrelsen föreslår hela 14.92 (3.41) SEK per aktie i utdelning, men det inkluderar årets och de två föregående årens extrautdelning. Innan årsskiftet förvärvade Biogaia 80% av distributören i USA och resterande 20% ska förvärvas 2027 eller 2028. Vi är mycket positiva till det, dels av strategiska skäl och dels för att prislappen är attraktiv.
C-RAD Q4 2021: Rapportkommentar

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2021

Försäljningen i Q4 växte valutajusterat med 8% till 77 (74) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till rekordnivån 19.4 (13.3) procent. Jämförelsekvartalet inkluderade engångskostnader som vi inte har justerat för. Vi tycker att det är en intressant dynamik som vi tolkar som att det sker en gradvis sekventiell förbättring, men trots det är betraktar vi covid-effekten jämfört med föregående år som negativ. Början av 2020 var nämligen så negativt påverkat att ordrar och försäljning senarelades till Q4. På kostnadssidan fick bolaget statliga stöd förra året samtidigt som restriktioner innebar att kostnaderna var ovanligt låga. Ur det perspektivet är det imponerande att såväl försäljning som marginaler förbättrades i Q4 jämfört med föregående år.
Raysearch Q3 2021: Rapportkommentar

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2021

Raysearch är fortfarande påverkat av pandemin, men rapporterade 15% försäljningstillväxt i Q3, men orderingången minskade med cirka 8%. Raysearch har höga kostnader i förhållande till den svaga försäljningen och EBIT förbättrades endast marginellt till -27 (-29) SEKm. Bolaget ser över kostnaderna och förväntar sig att försäljningen återvänder när effekterna från pandemin ebbar ut. Det finns ljusningar på sina håll, men det är svårt att veta när marknaden normaliseras.
Vitrolife Q3 2021: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2021

Vitrolifes försäljning i Q3 växte valutajusterat med 30% till 406 (320) SEKm. Det var en bred återhämtning över såväl geografiska regioner som produktområden. Jämförelsekvartalet var visserligen enkelt, men även sekventiellt är utvecklingen positiv. Bolaget bedömer att antalet IVF-behandlingar nu är tillbaka på ungefär samma nivåer som före pandemin, men läget skiljer sig åt geografiskt. Förvärvet av Igenomix väntas som tidigare meddelats slutföras i slutet av året, men det är beroende av myndigheters godkännande. Sammantaget en stark rapport och med höga marginaler som bolaget faktiskt vill få ner genom ökade marknadssatsningar.
Biotage Q3 2021: Rapportkommentar

Biotage: Rapportkommentar Q3 2021

Biotage ökade försäljningen med 16% till 305 (263) SEKm i Q3, vilket motsvarar 18% organisk tillväxt. Alla fyra produktområdena och samtliga tre geografiska regioner växte i kvartalet. Högre kostnader för frakt och material sänkte bruttomarginalen till 60.0 (61.1) procent och det förklarar mer än väl att EBIT-marginalen kontraherade till 22.3 (23.1) procent. EBIT förbättrades dock till 68 (61) SEKm på grund av den högre försäljningen. Förvärvet av ATDBio som meddelades efter kvartalets slut hade lyft försäljningen med cirka 6% och bidragit till högre marginaler.
C-RAD Q3 2021: Rapportkommentar

C-RAD: Rapportkommentar Q3 2021

Försäljningen växte valutajusterat med 25% till 63.2 (52.6) SEKm. EBIT-marginalen expanderade till 13.9 (10.1) procent, vilket nästan uteslutande berodde på en högre bruttomarginal. Orderingången växte med 8% justerat för valuta. Europa och Amerika har återhämtat sig väl, medan Asien och Oceanien båda hade negativ orderingång och försäljning. Delvis berodde det på en stor order förra året, men vissa marknader är fortfarande påverkade av pandemin även om det tycks gå åt rätt håll just nu. Sammantaget en godkänd rapport med en ledning som var optimistiskt inför framtiden.
Arjo Q3 2021: Rapportkommentar

Arjo: Rapportkommentar Q3 2021

Arjo växte organiskt med 5.1% i Q3 och dessutom har motvinden från valutor nästan helt upphört. EBIT kom in på 276 (208) SEKm, vilket motsvarar en marginal på 12.3 (9.9) procent. Den negativa påverkan från höga logistikkostnader och högre materialkostnader har kompenserats av fortsatta effektiviseringar som har pågått under en längre period. Samtidigt flaggar bolaget för att de kommer kompensera sig för det högre kostnadsläget, men det tar tid innan det får fullt genomslag. Sammantaget var det en bra rapport där det mesta talar för fortsatt stark försäljningsutveckling kombinerad med marginalexpansion.