Home Tags Rapportkommentar

Tag: Rapportkommentar

Elekta Q4 2021/22: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Elekta: Rapportkommentar Q4 2021/22

Elekta Q4: Tillväxt men fortsatt marginalpress Elekta hade en underliggande försäljningstillväxt på 5% i Q4 som med hjälp av positiva valutaeffekter lyfte försäljningen med 16%...
Cellavision Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2022

Cellavisions försäljning växte med 21% till 162 (134) SEKm i Q1, vilket motsvarar 15% justerat för valutaeffekter. Tillväxten drivs helt och hållet av Americas där försäljningen nästan fördubblades jämfört med föregående år. I de andra regionerna, EMEA och APAC, minskade däremot försäljningen. Det kan förklaras med kvartalsfluktuationer, starkt jämförelsekvartal i EMEA och negativ påverkan i Kina på grund av pandemin. EBIT kom in på 50 (38) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 26 (23) procent.
Biogaia Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2022

Biogaias rapporterade försäljning växte med 41% till 283.9 (202.0), vilket justerat för ett stort förvärv och positiva valutaeffekter motsvarade en underliggande tillväxt på 24%. EBIT kom in på 95.3 (64.2) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 33.6 (31.8) procent. Sammantaget en bra rapport i linje med den omvända vinstvarningen för några veckor sedan. Normaliseringen efter pandemin gynnar Biogaia på flera sätt och bolaget balanserar satsningar med kostnadskontroll. Prisökningarna på råmaterial har inte slagit igenom så mycket än, men Biogaia kommer kompensera för dem genom att höja priserna.
Boule Diagnostics Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Boule: Rapportkommentar Q1 2022

Boule Diagnostics växte valutajusterat med 32% i Q1 till 132.5 (100.6) SEKm (23% valutajusterat). Bolagets återhämtning efter pandemin går bra, även om läget inte är normaliserat på alla marknader. Samtidigt finns det generella marknadsstörningar med utmaningar inom försörjningskedjan och högre kostnader som gör att osäkerheten är förhöjd just nu. Bolaget investerar i utveckling av nya produkter och de kostnaderna kommer fortsätta vara höga under resten av året. Vi anser att bolaget bör utnyttja mandatet att stärka balansräkningen för att säkerställa offensiva satsningar oavsett hur de närmaste kvartalen faller ut.
Biotage Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biotage: Rapportkommentar Q1 2022

Biotage uppvisade en imponerande tillväxt på 37.0% till 386 (281) SEKm. Det motsvarade 21.9% organisk tillväxt och samtliga geografiska regioner och produktområden växte. Marginalen var något lägre än förra året. Den justerade EBITA-marginalen kom in på 28.1 (29.1) procent, vilket kan jämföras med bolagets nya marginalmål från i januari på minst 25%. Sammantaget var det ett mycket starkt kvartal. Ledningen framhåller att alla stjärnor stod rätt i det här kvartalet med både försäljning och valutaeffekter. Det är en osäker omvärld med inflation, logistik och komponentbrist, men än så länge verkar bolaget ha läget under kontroll.
Probi Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Probi: Rapportkommentar Q1 2022

Probis resultat minskade i Q1 Försäljningen minskade med 16% i lokala valutor till 154.7 (171.3) SEKm. Lägre försäljning och högre kostnader sänkte EBIT-marginalen till 12.0...
Vitrolife Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2022

Vitrolifes organiska tillväxt justerat för valutor var 11% och tittar vi istället på pro forma var tillväxten 10%. Det här är första hela kvartalet som inkluderar förvärvade Igenomix, vilket med hjälp av positiva valutaeffekter nästan fördubblade försäljningen i Q1. Förvärvet har dock lägre marginaler, vilket rent matematiskt medför lägre brutto- och EBITDA-marginaler. Förvärvet leder även till ökade avskrivningar så effekten på EBIT-nivå är ännu större. Sammantaget går det mesta i rätt riktning, pandemin får en allt mindre inverkan på verksamheten och IVF-cyklerna på global basis är nu i stort sett på normal nivå.
Sectra Q3 2021/22: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Sectra: Rapportkommentar Q3 2021/22

Sectras orderingång backade med 26.5% i Q3, men försäljningen växte valutajusterat med 15.0%. Situationen är mer normal nu än under förra räkenskapsåret som var mer påverkat av pandemin. Försäljningens årstakt har fortsatt upp under pandemin trots en hel del störningar som fortfarande påverkar delar av verksamheten. Orderingången har legat betydligt högre än försäljningen i årstakt, men är nu nästan i nivå med försäljningen. Flera faktorer förklarar en viss marginalpress, men EBIT-marginalen på 22.2% i Q3 är betydligt högre än målet på minst 15%. Sectra satsar mer på tillväxt än att höja marginalerna på kort sikt och det kan hålla nere marginalerna närmaste tiden.
Elekta Q3 2021/22: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Elekta: Rapportkommentar Q3 2021/22

Elekta vinstvarnade den 14 februari och meddelade preliminära resultat för Q3, men dagens rapport visade en mer detaljerad bild. Elekta växte orderingången med 8% i lokala valutor medan försäljningen minskade marginellt. Sammantaget anser vi att läget är ganska odramatiskt och att läget förbättras gradvis, samtidigt som det kvarstår utmaningar relaterade till pandemin och högre kostnader för transporter och komponenter. Det påverkar marginalerna i negativ riktning. Inför det säsongsmässigt starka kvartalet räknar bolaget med tillväxt, men samtidigt finns det utmaningar med att slutföra installationer. Vår bild är att det kommer dröja ett antal kvartal innan läget normaliserats, men att bolaget bör går mot ljusare tider i termer av tillväxt, marginaler och lönsamhet.
Raysearch Q4 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2021

Raysearch växte försäljningen med 22% i lokala valutor till 188 (160) SEKm och orderingången ökade med 44% till 345 (239) SEKm. Jämförelsekvartalet är mer negativt påverkat av pandemin och Q4 tenderar att vara säsongsmässigt starkt, vilket det inte var förra året. EBIT var negativt, men tyngdes av engångskostnader som bolaget inte vill specificera. Det viktigaste i rapporten var att mycket talar för att försäljningen är på väg att ta fart, samtidigt som bolaget guidar för oförändrade kostnader 2022 jämfört med 2021. Det bör kunna leda till betydande resultatförbättringar och det har vi väntat på under en längre tid.