Home Tags 2Q20

Tag: 2Q20

Biogaia Q2 2020

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2020

Biogaia växte 7% valutajusterat till 245 (222) SEKm. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa växte och samtliga tre geografiska regioner växte. COVID-19 har haft en negativ inverkan på en del av försäljningen, medan online-försäljningen gynnats. Pandemin har också inneburit mindre resande och färre marknadsföringsaktiviteter. EBIT kom in på 100.2 (78.5) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 41 (35) procent. Sammantaget en bra rapport med tanke på omständigheterna.
C-RAD kvartalsrapport Q2 2020

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2020

Försäljningen minskade med 17% i Q2, vilket framför allt förklaras av den låga marknadsaktiviteten i Nordamerika till följd av COVID-19. Orderingången minskade med 3%, men orderstocken är på rekordhög nivå. Trots minskad försäljning och utmanande tider lyckades bolaget förbättra EBIT till +0.9 (-0.6) SEKm. Det förklaras dels av en hög bruttomarginal på grund av gynnsam produktmix och dels av en god kostnadskontroll till följd av pandemin.
Arjo överblick Q2 2020

Arjo: Rapportkommentar Q2 2020

Arjo ökade försäljningen med 2.2% i Q2. Vissa delar av verksamheten gynnas av pandemin, medan andra missgynnas. Högre bruttomarginaler, effektiviseringar och kostnadsbesparingar lyfte justerad EBITDA med 16.0% till 489 (421) SEKm, vilket motsvarar en marginalexpansion till 21.6 (19.0) procent. Under telefonkonferensen var ledningen ödmjukt optimistisk och bedömer att den organiska tillväxten under såväl Q3 som Q4 kommer hamna inom det guidade helårsintervallet på 2-4%.
Cellavision Q2 2020

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2020

Cellavision rapporterade 5% tillväxt i Q2, men justerar vi för valuta och framför allt ett förvärv minskade den underliggande försäljningen med 15%. Förutom de normalt stora kvartalsvariationerna befinner sig de tre geografiska regionerna i olika skeden i pandemin. Förvärvet av RAL har en negativ inverkan på marginalerna och i kombination med de utmanande marknadsförhållandena på grund av COVID-19 minskade EBIT-marginalen till 24.0 (33.7) procent. Bolaget tycks ha hanterat inverkan från pandemin på ett bra sätt.
Elos Medtech överblick Q2 2020

Elos Medtech: Rapportkommentar Q2 2020

Försäljningen i Q2 minskade med 36% till 118.3 (184.1) SEKm, vilket var mer än vi räknat med. Samtidigt hölls resultatet på grund av lägre kostnader och framför allt deltagande i statliga stödprogram. EBIT kom in på 14.9 (15.6) SEKm, vilket var högre än vårt estimat på SEK 11.8m. Den negativa inverkan från COVID-19 var betydande och det var värst i början av kvartalet. I slutet av kvartalet har efterfrågan återhämtat sig något och vi tror att bolaget har det värsta bakom sig. Samtidigt räknar vi med att återhämtningen kommer ta tid. Vi kommer se över våra estimat och värdering. Vårt nuvarande motiverade värde inför rapporten var SEK 100 per aktie.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q2 2020

Elos släpper sin Q2-rapport den 16 juli. COVID-19 har en betydande inverkan för bolaget eftersom många kunders efterfrågan minskat påtagligt under pandemin. Vi har gjort små estimatförändringar jämfört med tidigare antaganden och behåller vårt motiverade värde SEK 100 per aktie oförändrat.
Vitrolife försäljning Q2 2020: Totalt och per region

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2020

Som Vitrolife var tydliga med redan när Q1 rapporterade kommer COVID-19 ha en betydande negativ inverkan på bolagets försäljning och lönsamhet. I början av juni meddelade bolaget att de förväntade sig 40-50% lägre försäljning och den blev 45% lägre. Samtliga geografiska regioner och samtliga divisioner. I början av kvartalet var försäljningen ungefär en tredjedel av normal nivå och i slutet ungefär två tredjedelar av normal nivå. Därmed förmodar vi att bolaget har det värsta bakom sig, även om kommer dröja innan läget normaliseras.
GHP Q2 2020

GHP: Rapportkommentar Q2 2020

Trots betydande påverkan från COVID-19 lyckades GHP begränsa den negativa inverkan på försäljningen. Försäljningen minskade med 5.6% (organiskt 8.2%). Ett omfattande arbete med att ställa om verksamheten i kombination med statliga stöd och kostnadsbesparingar höll även uppe lönsamheten och bolaget lyckades till och med lyfta såväl EBIT som EBIT-marginal trots de utmanande tiderna. Det bör dock påpekas att kvartalets resultat säger ovanligt lite om den underliggande utvecklingen för bolagets normala verksamhet.
Xvivo Perfusion Q2 2020

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2020

Antalet lungtransplantationer har minskat till följd av COVID-19 och det slog hårt mot bolagets försäljning som nästan halverades. Även kall preservation som höll uppe väl i Q1 minskade kraftigt i Q2. Försäljningstapp och engångskostnader för organisationsförändringar sänkte EBITDA till -5.5 (+8.1) SEKm trots statliga stöd i USA som uppgick till SEK 2.4m. Det här blev första rapporten som VD för Dag Andersson som tillträdde den 1 juni.