GHP: Rapportkommentar Q2 2020

GHP parerade inverkan från COVID-19 väl

Trots betydande påverkan från COVID-19 lyckades GHP begränsa den negativa inverkan på försäljningen. Försäljningen minskade med 5.6% (organiskt 8.2%). Ett omfattande arbete med att ställa om verksamheten i kombination med statliga stöd och kostnadsbesparingar höll även uppe lönsamheten och bolaget lyckades till och med lyfta såväl EBIT som EBIT-marginal trots de utmanande tiderna. Det bör dock påpekas att kvartalets resultat säger ovanligt lite om den underliggande utvecklingen för bolagets normala verksamhet.

Bra hantering av COVID-19 och insiderköp lyfte aktien

COVID-19 hade en betydande inverkan på GHPs verksamhet i Q2. Bolaget har hanterat situationen mycket aktivt och konstruktivt. Det innebär att såväl intäkter som resultat höll upp betydligt bättre än den underliggande verksamheten i kvartalet.

Det är givetvis positivt att de lyckades så pass väl med det och som bolaget framhåller har de även lärt sig hur man ska kunna hantera liknande situationen om bolaget skulle ställas inför liknande situationer. En del av kostnadsbesparingarna har inneburit effektivitetsförbättringar som till viss del kommer bibehållas efter det här skedet.

Bolagets framgångsrika parerande av utmaningarna bidrog till att lyfta aktien 19% trots att en stor del av kvartalet ägnades åt annat än normal verksamhet. Aktien fick extra fart på eftermiddagen efter att styrelseledamoten, grundaren och storägaren Johan Wachtmeister köpt ytterligare 300 000 aktier för cirka SEK 5.1m. Hans totala aktieinnehav i GHP motsvarar nu strax under SEK 100m, vilket motsvarar en ägarandel på 27%.


Försäljning och marginaler

Försäljningen i Q2 minskade med 5.6% till 317.0 (335.7) SEKm, vilket motsvarade en organisk nedgång med 8.2%.

GHP total försäljning Q2 2020
Källa: GHP

EBIT förbättrades till 20.5 (17.1) SEKm, vilket motsvarar en expansion av EBIT-marginalen till 6.5 (5.1) procent. Det är imponerande att bolaget lyckas höja både resultat och marginaler i en turbulent miljö. I normala fall gynnas bolaget av höga volymer och förutsägbarhet i verksamheten, eftersom det möjliggör specialiserad vård på ett effektivt sätt.

GHP EBIT och EBIT-marginal Q2 2020
Källa: GHP

Under kvartalet har en betydande del av verksamheten påverkats negativt. Till exempel har den elektiva vården (som inte är så tidskritisk) minskat betydligt och bolaget undviker att vårda personer i riskgrupperna.

Samtidigt har bolaget kompenserat för detta genom att sänka kostnader när aktiviteten minskat. Personal har hyrts ut till den offentligt drivna vården, bolaget har fått statligt stöd i Sverige och Danmark (permitteringar och sänkta arbetsgivaravgifter), tillfälliga lönesänkningar för vissa grupper har införts och färre konsulter anlitas. Samtidigt har bolaget tagit sig an verksamhet som det normalt inte bedriver för att kunna tillvarata de resurser som den kvarvarande personalen utgör.

Att alla dessa åtgärder haft en positiv inverkan på såväl intäkter som resultat är positivt, men det utgör knappast en stabil grund att utgå från när man bedömer och värderar verksamheten som bolaget kommer bedriva när läget normaliseras.


Intäkter och EBIT per segment

Norden

Intäkterna i Norden minskade med 5.2% till 262.5 (276.9) SEKm i Q2. EBIT minskade något till 21.2 (22.8) SEKm, vilket motsvarade en EBIT-marginal på 8.1 (8.2) procent.

GHP Norden EBIT Q2 2020
Källa: GHP

Inom Norden har klinikerna i Stockholmsområdet och i Köpenhamn drabbats hårdast av COVID-19. Hälften av operationssalarna i Stockholm har hållits stängda och i Köpenhamn stängde myndigheterna ner verksamheten under ett par veckor och beslagtog viss utrustning. Bolaget uppger att en viss återhämtning har skett under slutet av kvartalet. Bolaget har lånat ut (hyrt ut) narkospersonal till den offentliga vården under pandemin och det har inneburit en obalans för personalen som inte kan bedriva den normala verksamheten. För att hantera detta har bolaget tagit på sig uppdrag inom exempelvis cancervård och geriatrik. Personalen väntas återgå till normal verksamhet efter semestrarna.

Pandemin har inneburit lägre patientvolymer, men en hel del av dessa kommer behöva behandlas. Det innebär att det byggts upp en så kallad “vårdskuld” som bör innebära en hög efterfrågan under de närmaste kvartalen för den vård som bolaget erbjudet. Det gäller i synnerhet den delen av vården som drabbats hårdast.

GHP Stockholm EBIT Q2 2020
Källa: GHP

GHP Danmark Q2 2020
Källa: GHP

GHP Västsverige EBIT Q2 2020
Källa: GHP

GHP Skåne EBIT Q2 2020
Källa: GHP

International

Intäkterna i Q2 ökade till 26.5 (25.5) SEKm i International. I jämförelsekvartalet bedrevs endast verksamhet i Förenade Arabemiraten (UAE), men Kuwait tillkom med början i Q3 2019. Rörelseresultatet kom in på 5.0 (8.4) SEKm, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18.7 (32.8) procent. Det kan dock vara missvisande att jämföra förändringen jämfört med föregående år.

Det har skett förändringar av periodiseringen av betalningarna. Det påverkar inte helåret, men däremot har kvartalen omdisponerats på ett sätt som försvårar jämförelser. Den negativa påverkan på såväl intäkter som resultat i Q2 är SEK 6m jämfört med föregående år.

I Kuwait har uppskalningen till stor del pausats på grund av COVID-19. Sjukhuset har ställts om till att bli ett barnsjukhus och GHPs ersättning har halverats under kvartalet, vilket innebär ett intäktsbortfall på cirka SEK 5m i Q2 jämfört med hur det hade varit under normala omständigheter (inte jämfört med föregående år då det inte bedrevs någon verksamhet).

Arbetet med affärsutveckling fortgår i regionen trots pandemin och en hel del verksamhet bedrivs på distans med videomöten med mera. På direkt fråga under telefonkonferensen uppgav bolaget att fokus främst är på egen organisk expansion, snarare än på förvärv.

GHP International Q2 2020
Källa: GHP

GHP International EBIT Q2 2020
Källa: GHP

Vårdsamverkan

Intäkterna för Vårdsamverkan minskade till 28.0 (33.3) SEKm, men rörelseresultatet förbättrades till +3.6 (-2.4) SEKm. Det motsvarar en rörelsemarginal på 12.8 (-7.4) procent.

Inom Vårdsamverkan fokuserar GHP på att tillsammans med försäkringsbolag effektivisera och optimera vårdkedjor till nytta för patienter, försäkringsbolag och vårdgivare som exempelvis GHP. Samarbetspartners är för närvarande Skandia och Trygg-Hansa.

Under Q2 har bolaget omprioriterat verksamhet till förmån för det digitala erbjudandet för såväl patienter som kunder. Det har inneburit att antalet fysiska besök inom GHP har kunnat minskas.

De minskade intäkterna i kvartalet berodde på minskad vårdförmedling, men det innebär också minskade kostnader. Bolaget räknar med högre vårdkonsumtion längre fram och det kommer innebära en normalisering. Under telefonkonferensen poängterade ledningen att marginalerna i Q2 väntas bli lägre när vårdkonsumtionen ökar. Samtidigt blir bolaget allt bättre på att styra och analysera vård som köps in. Utvecklingsprojekt belastar resultatet, men de förväntas bli lönsamma på lite längre sikt.

GHP Vårdsamverkan Q2 2020
Källa: GHP

 


Övrigt

Bolagets exempel på hur de stöttat vården av COVID-19-patienter:

  • Lånat ut personal till offentlig sjukvård: Stängt ner delar av vår ordinarie verksamhet i Stockholm för att istället låna ut anestesi, IVA samt övrig medicinsk personal till de offentliga sjukhusen. Personal från stoppad verksamhet har stöttat geriatrikvården i Stockholm. Helt stoppat verksamheten i Danmark under ett par veckor då det offentliga behövde tillgång till våra resurser.
  • Stöttat offentlig sjukvård med läkemedel: Slutat använda Propofol (narkosmedel som behövs i intensivvården), lämnat över Propofol till intensivvården. Detta har möjliggjorts genom att gå över till alternativa anestesimetoder och läkemedel.
  • Tagit emot patienter utanför vårt befintliga uppdrag: Behandlat prostatacancerpatienter som stått i kö till KS. Tagit hand om subakut ortopedi för Västra Götaland. Utrett misstänkta cancerpatienter i Skåne.
  • Stöttat internationell sjukvård att hantera Covid-19: På SKMCA i Förenade Arabemiraten har antalet intensivvårdsplatser kraftigt byggts ut och vi är det primära sjukhuset för covid-vård i den norra delen av landet. I Kuwait vårdar Kuwait Hospital nu i huvudsak barnpatienter som kommer från de offentliga sjukhusen så att det där blir mer plats för covid-patienter.
  • Stöttat försäkringsbolag: Stöttat försäkringsbolag i medicinska frågor kopplade till Covid-19.
  • Tillfälligt slutat ta emot patienter i riskgrupper

 

Murgata har för närvarande inte analysbevakning av GHP. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om GHP finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.