Home Tags 3Q21

Tag: 3Q21

Raysearch Q3 2021: Rapportkommentar

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2021

Raysearch är fortfarande påverkat av pandemin, men rapporterade 15% försäljningstillväxt i Q3, men orderingången minskade med cirka 8%. Raysearch har höga kostnader i förhållande till den svaga försäljningen och EBIT förbättrades endast marginellt till -27 (-29) SEKm. Bolaget ser över kostnaderna och förväntar sig att försäljningen återvänder när effekterna från pandemin ebbar ut. Det finns ljusningar på sina håll, men det är svårt att veta när marknaden normaliseras.
Vitrolife Q3 2021: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2021

Vitrolifes försäljning i Q3 växte valutajusterat med 30% till 406 (320) SEKm. Det var en bred återhämtning över såväl geografiska regioner som produktområden. Jämförelsekvartalet var visserligen enkelt, men även sekventiellt är utvecklingen positiv. Bolaget bedömer att antalet IVF-behandlingar nu är tillbaka på ungefär samma nivåer som före pandemin, men läget skiljer sig åt geografiskt. Förvärvet av Igenomix väntas som tidigare meddelats slutföras i slutet av året, men det är beroende av myndigheters godkännande. Sammantaget en stark rapport och med höga marginaler som bolaget faktiskt vill få ner genom ökade marknadssatsningar.
Biotage Q3 2021: Rapportkommentar

Biotage: Rapportkommentar Q3 2021

Biotage ökade försäljningen med 16% till 305 (263) SEKm i Q3, vilket motsvarar 18% organisk tillväxt. Alla fyra produktområdena och samtliga tre geografiska regioner växte i kvartalet. Högre kostnader för frakt och material sänkte bruttomarginalen till 60.0 (61.1) procent och det förklarar mer än väl att EBIT-marginalen kontraherade till 22.3 (23.1) procent. EBIT förbättrades dock till 68 (61) SEKm på grund av den högre försäljningen. Förvärvet av ATDBio som meddelades efter kvartalets slut hade lyft försäljningen med cirka 6% och bidragit till högre marginaler.
C-RAD Q3 2021: Rapportkommentar

C-RAD: Rapportkommentar Q3 2021

Försäljningen växte valutajusterat med 25% till 63.2 (52.6) SEKm. EBIT-marginalen expanderade till 13.9 (10.1) procent, vilket nästan uteslutande berodde på en högre bruttomarginal. Orderingången växte med 8% justerat för valuta. Europa och Amerika har återhämtat sig väl, medan Asien och Oceanien båda hade negativ orderingång och försäljning. Delvis berodde det på en stor order förra året, men vissa marknader är fortfarande påverkade av pandemin även om det tycks gå åt rätt håll just nu. Sammantaget en godkänd rapport med en ledning som var optimistiskt inför framtiden.
Arjo Q3 2021: Rapportkommentar

Arjo: Rapportkommentar Q3 2021

Arjo växte organiskt med 5.1% i Q3 och dessutom har motvinden från valutor nästan helt upphört. EBIT kom in på 276 (208) SEKm, vilket motsvarar en marginal på 12.3 (9.9) procent. Den negativa påverkan från höga logistikkostnader och högre materialkostnader har kompenserats av fortsatta effektiviseringar som har pågått under en längre period. Samtidigt flaggar bolaget för att de kommer kompensera sig för det högre kostnadsläget, men det tar tid innan det får fullt genomslag. Sammantaget var det en bra rapport där det mesta talar för fortsatt stark försäljningsutveckling kombinerad med marginalexpansion.
GHP Q3 2021: Rapportkommentar

GHP: Rapportkommentar Q3 2021

GHP rapporterade intäkter på 295 (278) SEKm i Q3, vilket motsvarade 9% organisk tillväxt. EBIT försämrades till 4 (9) SEKm i det säsongsmässigt svaga kvartalet. Q3 påverkades också av en del negativa effekter, men det är inte ovanligt med tillfälliga störningar. Däremot pågår det, som tidigare meddelats, stora förändringar inom International. Förutom att det i sig leder till lägre intäkter och resultat för det segmentet kommer fokus framöver bli alltmer på verksamheten i Norden. Det görs även satsningar inom Vårdsamverkan, varav en del fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt skede. Sammantaget hyfsad rapport med positiv ton för Norden, samtidigt som förändringen inom International rimligen leder till ett resultatbortfall 2022 jämfört med 2021.
Cellavision Q3 2021: Rapportkommentar

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2021

Cellavisions försäljning växte med 52% i Q3 justerat för valutaeffekter. Den höga tillväxten beror på ett exceptionellt svagt jämförelsekvartal på grund av pandemin. Tittar vi på försäljningen är Americas är fortfarande negativt påverkat av pandemin, medan APAC och EMEA är tillbaka på ungefär samma nivåer som innan. EBIT förbättrades till 34 (17) SEKm. Alla regioner är i olika utsträckning påverkade rent operationellt av olika restriktioner, men det sker en gradvis förbättring och normalisering. Bolaget har parerat komponentbristen väl och säkrar upp alternativa leverantörer.
Biogaia Q3 2021: Rapportkommentar

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2021

Biogaias försäljning växte med 35% i lokala valutor till 174 (132) SEKm. EBIT kom in på 67 (27) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 39 (20) procent. Bolaget släppte en omvänd vinstvarning den 13 oktober, så de sifforna har varit kända sedan dess. Rapporten och telefonkonferensen gav dock mer detaljer och ökad förståelse. Uppenbarligen låg analytikernas förväntningar för lågt i Q3, för högt i Q4, men på en rimlig nivå för helåret. Aktien har trots det stigit med ca 10% sedan den omvända vinstvarningen. Liksom tidigare betraktar vi Biogaia som ett bra bolag med goda tillväxtutsikter, även om vi inte publicerar några estimat.
Elos Medtech Q3 2021: Rapportkommentar

Elos Medtech: Rapportkommentar Q3 2021

Försäljningen i Q3 växte med 27% till 187.2 (147.9) SEKm, vilket var i linje med våra förväntningar. Kostnaderna var generellt lägre än vi prognosticerat, men samtidigt flaggar bolaget för att normaliseringen kommer leda till högre kostnader framöver. TA Associates är ny huvudägare sedan i juli och har tagit plats i styrelsen. Budet kostade Elos SEK 15.6m, varav SEK 11.8m bokfördes i Q3. Vi kommer se över våra estimat och värdering, men förväntar oss inte att det kommer leda till några betydande förändringar.
Elos Medtech i Timmersdala och Microplast i Skara

Elos Medtech: Inför rapporten för Q3 2021

Imorgon, onsdagen den 20 oktober klockan 08.00, släpper Elos Medtech sin Q3-rapport. Vi förväntar oss en bra rapport justerat för betydande engångskostnader relaterade till budet. Omvärldsläget är osäkert och det finns faktorer man bör hålla ögonen på. Vi är inte särskilt bekymrade över påverkan i Q3, men är intresserade av hur dessa kan tänkas påverka verksamheten framöver. Vi gör inga estimatförändringar inför rapporten och behåller vårt motiverade värde på SEK 275 per aktie.