Home Tags 4Q19

Tag: 4Q19

GHP Murgata Q4 2019

GHP: Rapportkommentar Q4 2019

GHP växte organiskt med 7% i Q4. Verksamheten går i huvudsak bra även om en ny klinik i Stockholm och en expanderad klinik i Köpenhamn tynger lönsamheten innan de har fyllt upp kapaciteten. EBIT försämrades till 17.8 (28.3) SEKm och den försämringen förklaras nästan helt (ca SEK 10m) av förändrade betalningar/periodiseringar av intäkterna från Mellanöstern. Utdelningen föreslås bli oförändrad på SEK 0.30 per aktie.
Elos Medtech Murgata Q4 2019

Elos Medtech: Rapportkommentar Q4 2019

Elos Medtech tappade försäljning inom Life Science på grund av den strategiska förändringen som kommunicerades för ett år sedan. Sammantaget var försäljningen inom de båda andra områdena på ungefär samma nivå som föregående år, men lägre än våra estimat. Trots den lägre försäljningen var EBIT på samma nivå som förra året om vi justerar för en nedskrivning i jämförelsekvartalet. Vårt motiverade värde inför rapporten var SEK 115 per aktie.
Raysearch Murgata Q4 2019

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2019

RaySearch rapporterade rekordförsäljning i Q4 med en organisk tillväxt på 1.4%. Det stora frågetecknet är licensintäkterna där både försäljning och orderingång var påtagligt sämre än föregående år. Den växande installerade basen driver dock supportintäkter och det lyfter såväl försäljning som orderingång. Raysearch fortsätter sina ambitiösa satsningar på FoU och försäljning, vilket halverade EBIT-marginalen till 9.6 (19.0) procent.

Probi: Rapportkommentar Q4 2019

Försäljningen minskade med 1% i Q4 och helåret kom in oförändrat om man justerar för positiva valutaeffekter. EBIT förbättrades jämfört med föregående år och marginalen expanderade, men nu gäller det att försäljningstillväxten kommer igång ordentligt. Ledningen lät optimistisk på telefonkonferensen om att 2020 kommer bli bättre än året vi just lämnat bakom oss. Utdelningen föreslås återupptas och uppgå till 1.00 (0.00) SEK/aktie.
Boule Diagnostics Murgata Q4 2019

Boule: Rapportkommentar Q4 2019

Boule Diagnostics växte med valutajusterat med 18% och resultatet förbättrades jämfört med förra året. När det gäller FDA-problematiken ligger bollen för närvarande hos FDA. I övrigt går mycket åt rätt håll för bolaget. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.60 (0.55) SEK/aktie.
Biotage och Murgata Q4 2019

Biotage: Rapportkommentar Q4 2019

Biotage hade 9% organisk tillväxt i Q4, men inkluderar vi förvärv och valutaeffekter var den totala tillväxten 23%. EBIT-marginalen försämrades jämfört med föregående år, men tittar vi på årstakten håller den sig strax under målet på 20%. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.60 (1.50) SEK per aktie.
Biogaia Murgata 2019 Q4

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2019

Biogaia minskade försäljningen i Q4 med 5% justerat för valutaeffekter. Inom Barnhälsa var det framför det uppsagda royaltyavtalet, vilket varit känt i över ett år. Inom Vuxenhälsa har leveransproblemen från en leverantör drabbat försäljningen i både Q3 och Q4. Förutom de sedan tidigare kända effekterna går den underliggande verksamheten bra och bolaget investerar för framtiden.
Vitrolife Murgata Q4 2019

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2019

Vitrolife hade en organisk tillväxt på 11% i Q4 och med positiva valutaeffekter och förra årets förvärv blev den rapporterade tillväxten 28%. Alla regioner växte och särskilt time-lapse fortsätter att imponera. Marginalerna försämrades jämfört med förra året, men det är i linje med bolagets ambition om att satsa på tillväxt. Vitrolife är tydliga med att coronaviruset kommer ha en negativ inverkan på försäljningen i Kina under åtminstone Q1.
Cellavision Murgata Q4 2019

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2019

Cellavision hade en organisk tillväxt på 7% i Q4, men positiva valutaeffekter och framför allt förvärvet av RAL lyfte den rapporterade försäljningen med 35%. Förvärvet ökar kostnaderna och sänker marginalerna, men även utan förvärvet ökade kostnaderna betydligt. Vår bild är att bolaget investerar aggressivt i såväl försäljning som utveckling och det slår hårt mot marginalerna på kort sikt. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Arjo: Rapportkommentar Q4 2019

Arjo ökade försäljningen med 6.8% i Q4, vilket justerat för positiva valutaeffekter motsvarar 2.8% organisk tillväxt trots tuffa jämförelsetal och leveranser som försenats till Q1. Bruttomarginalen minskade något jämfört med Q4 föregående år, bland annat på grund av ogynnsam marknads- och produktmix. Kostnadskontrollen är god och efter omfattande effektiviseringsprogram i USA och Storbritannien är det nu dags för ett större program även i Europa. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.65 (0.55) kronor per aktie.