Biogaia: Rapportkommentar Q4 2019

Biogaia: Leverantörsproblem tyngde försäljningen i Q4

Biogaia minskade försäljningen i Q4 med 5% justerat för valutaeffekter. Inom Barnhälsa var det framför det uppsagda royaltyavtalet, vilket varit känt i över ett år. Inom Vuxenhälsa har leveransproblemen från en leverantör drabbat försäljningen i både Q3 och Q4. Förutom de sedan tidigare kända effekterna går den underliggande verksamheten bra och bolaget investerar för framtiden.

Biogaia minskade försäljningen med 1% till 207.6 (209.7) SEKm i Q4, vilket motsvarade -5% valutajusterat. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa minskade valutajusterat med 4% respektive 2% och den totala försäljningen tyngdes ytterligare av kategorin “Övrigt” som minskade till 0.9 (3.7) SEKm.

Biogaia intäkter 2019 Q4
Källa: Biogaia

Bruttomarginalen försämrades till 74.3 (75.2) procent. Det berodde främst på royaltyförändringen som hade en negativ inverkan på Barnhälsa, men även bruttomarginalen inom Vuxenhälsa var något lägre än i Q4 föregående år.

Biogaia EBIT 2019 Q4
Källa: Biogaia

EBIT minskade till 68.1 (75.1) SEKm, vilket motsvarar en minskning av EBIT-marginalen till 32.8 (35.8) procent. Av de tre procentenheterna stod alltså bruttomarginalen för drygt en procentenhet och resten berodde framför allt på högre kostnader för BioGaia Pharma och MetaboGen jämfört med föregående år.


Barnhälsa minskade 4% valutajusterat

Försäljningen inom Barnhälsa minskade till 157.4 (158.0) SEKm, vilket motsvarande en minskning med 4% justerat för valuta. Produktförsäljningen växte med 10% till 152.4 (139.1) SEKm, men det kompenserades mer än väl av att royaltyintäkterna minskade med SEK 11m.

Bruttomarginalen inom Barnhälsa expanderade något till 76.0 (75.8) procent trots nedgången av royaltyintäkter som bokförs med 100% bruttomarginal. En anledning är att det är en större andel droppar i produktmixen på grund av lansering på nya marknader (då droppar prioriteras initialt) och leveransproblemen för tabletter (som har lägre bruttomarginal än dropparna som produceras vid Biogaias egen anläggning i Eslöv).

Biogaia Barnhälsa 2019 Q4
Källa: Biogaia

Vuxenhälsa backade 2% valutajusterat

Försäljningen inom Vuxenhälsa ökade med 2% till 49.9 (49.1), vilket motsvarade en nedgång med 2% valutajusterat. Bolaget lyfter fram den goda försäljningen av BioGaia Protectis och Gastrus tabletter i APAC och Americas, men försäljningen har tyngts av förseningar från en leverantör i Belgien som drabbat Q3 och Q4.

Bruttomarginalen inom Vuxenhälsa minskade till 68.6 (71.8) procent.

Biogaia Vuxenhälsa 2019 Q4
Källa: Biogaia

Övrigt

Styrelsen föreslår en total utdelning på 8.00 (10.00) SEK per aktie varav 3.75 (4.05) SEK/aktie betraktas som ordinarie utdelning och 4.25 (5.95) SEK/aktie betraktas som extrautdelning.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biogaia. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biogaia finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.