Arjo: Rapportkommentar Q4 2019

Arjo: Starkt Q4 och ytterligare effektiviseringsprogram

Arjo ökade försäljningen med 6.8% i Q4, vilket justerat för positiva valutaeffekter motsvarar 2.8% organisk tillväxt trots tuffa jämförelsetal och leveranser som försenats till Q1. Bruttomarginalen minskade något jämfört med Q4 föregående år, bland annat på grund av ogynnsam marknads- och produktmix. Kostnadskontrollen är god och efter omfattande effektiviseringsprogram i USA och Storbritannien är det nu dags för ett större program även i Europa. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.65 (0.55) kronor per aktie.

[Björn Olander äger aktier i Arjo]

Försäljning och marginaler

Arjo växte försäljningen med 6.8% till 2,464 (2,307) SEKm, vilket motsvarade 2.8% organisk tillväxt justerat för positiva valutaeffekter. Vi noterar att det var rekordförsäljning i Q4 som är säsongsmässigt starkt.

Arjo försäljning och tillväxt Q4 2019
Källa: Arjo

Bruttomarginalen minskade något till 44.4 (45.2) procent. Bolaget uppger att det beror på en ogynnsam marknads- och produktmix. Det var en lägre andel USA (som har höga bruttomarginalen) och Arjo hade en god försäljning av sjukvårdssängar och bäckenspolare (som har relativt låga bruttomarginaler). Dessutom centraliserar bolaget lagerhållningen och det hade en negativ inverkan på bruttomarginalen i kvartalet.

Samtidigt noterar vi den sekventiella förbättringen jämfört med Q3 då bruttomarginalen uppgick till 41.5%.

Arjo försäljning och marginaler Q4 2019
Källa: Arjo

Den justerade EBITDA-marginalen förbättrades till 20.8 (17.7) procent. Den påverkades dock positivt av den nya redovisningsprincipen IFRS 16 och utan den hade EBITDA-marginalen varit 17.4% i Q4.

Justerad EBITA kom in på 338 (313) SEKm i Q4. Bolaget har en tight kostnadskontroll och effektiviseringsprogram i USA och Storbritannien kommer få full effekt från och med 2020. Dessutom kommer bolaget lansera ett program i Europa som väntas kosta SEK 75m, men leda till årliga besparingar på cirka SEK 50m.

Arjo EBITA justerad Q4 2019
Källa: Arjo

Försäljning per region

Västeuropa: 2.5% organisk tillväxt i Q4

Arjo försäljning Västeuropa Q4 2019
Källa: Arjo

Försäljningen i Västeuropa växte med 5.6% till 4,240 (4,115) SEKm, vilket motsvarade 2.5% organisk tillväxt.

Bolaget lyfter fram Storbritannien som växte med organisk med 2.8% trots relativt låg marknadsaktivitet. Där har Arjo genomfört ett effektiviseringsprogram som förväntas innebära SEK 30m i årliga besparingar.

Dessutom kommer ett program genomföras i Europa som väntas leda till SEK 50m i årliga besparingar till en kostnad på SEK 75m. En liten positiv effekt av det väntas redan under 2020.

Arjo försäljning per kvartal Västeuropa Q4 2019
Källa: Arjo

Nordamerika: -1.6% organisk tillväxt i Q4

Arjo försäljning Nordamerika Q4 2019
Källa: Arjo

Försäljningen i Nordamerika växte med 5.0% till 916 (872) SEKm, vilket motsvarade -1.6% organisk tillväxt.

Den organiska nedgången bör ställas i relation till det mycket starka jämförelsekvartalet som hade en organisk tillväxt på 12.3%.

Bolaget uppger även att tre större projekt med sammanlagt värde av cirka USD 2.5m. Leker vi med tanken på att de hade kommit in i Q4 hade den positiva inverkan på den rapporterade tillväxten varit cirka 2.8 procentenheter. Om inte annat talar det för stark försäljning i Q1.

Effektiviseringsprogrammet för uthyrningsprogrammet i USA som väntas generera SEK 30m i årliga besparingar levererade i enlighet med de ambitionerna under Q4.

Kanada uppges ha en god tillväxt och bolaget lyfter särskilt fram uthyrningsverksamheten och Patient Handling.

Arjo försäljning per kvartal Nordamerika Q4 2019
Källa: Arjo

Övriga världen: 16.0% organisk tillväxt i Q4

Arjo försäljning Övriga världen Q4 2019
Källa: Arjo

Försäljningen i “Övriga världen” växte med 16.4% till 341 (293) SEKm, vilket motsvarade 16.0% organisk tillväxt.

Det är den minsta regionen, men också den med högst tillväxt i kvartalet och särskilt Australien lyfts fram som en förklaring till den goda tillväxten. Arjo satsar på att bygga upp såväl egna säljorganisationer som distributörsnärvaro i regionen och det är också en förklaring till den goda tillväxten.

Arjo försäljning per kvartal Övriga världen Q4 2019
Källa: Arjo

Övrigt

Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.65 (0.55) SEK per aktie. För 2019 var resultatet per aktie SEK 1.48. Det innebär en utdelningssandelen på 44%, vilket är i linje med målet på 30-50%.

Bolaget kommer arrangera en kapitalmarknadsdag i Malmö där bolaget kommer presentera en uppdaterad strategi med fokus på att “stärka positionen som en mobilitetspartner och
därmed fortsatt bidra till en effektivare och hållbar vård”. De finansiella målen kommer också uppdateras.

Murgata har för närvarande inte analysbevakning av Arjo. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Arjo finns på bolagssidan.

Rapportkalendern med länkar till rapporter, presentationer och rapportkommentarer finns här.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.