Home Tags Vitrolife

Tag: Vitrolife

Vitrolife Q4 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2022

Vitrolife ökade försäljningen till 855 (514) SEKm i Q4 med god hjälp av förvärv och positiva valutaeffekter. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 11% i kvartalet. Samtliga fyra marknadsregioner och alla tre affärsområden växte jämfört med samma period föregående år. Marginalerna påverkas av förvärvet, omstruktureringar och den generellt utmanande situationen för många bolag kring inflation, logistik med mera. Tittar man på proforma EBITDA-marginalen förbättrades den till 31.9 (27.8) procent. Bronwyn Brophy blir ny VD och hon tillträder senast den 1 augusti. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.85 (0.80) kronor per aktie.
Vitrolife Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2022

Vitrolifes nästan fördubblade försäljningen till 798 (406) SEKm på grund av förvärvet av Igenomix som konsoliderats sedan 1 december förra året. Pro forma (inklusive förvärvet och exklusive covid-tester) var tillväxten i lokala valutor 5%. De rapporterade marginalerna försämrades jämfört med föregående år på grund av förvärvet. Tittar vi på pro forma förbättrades EBITDA-marginalen, medan bruttomarginalen var något lägre på grund av förändrad produktmix.
Vitrolife Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2022

Vitrolifes försäljning växte organiskt med 18% i lokala valutor under Q2. Förvärv och framför allt förvärvet av Igenomix lyfte den rapporterade tillväxten till 117%. Den rapporterade försäljningen summerades till 829 (382) SEKm i Q2. Bruttomarginalen försämrades till 56.8 (62.1) procent på grund av att förvärvet har lägre marginaler. EBITDA förbättrades till 273 (134) SEKm, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 32.9 (35.2) procent jämfört med målet på 30%. Vitrolife påverkas fortfarande i viss mån av pandemin, men den effekten avtar. Oro för privatekonomi skulle kunna utgöra en risk för avmattning av marknaden. Det är dock inget som drabbat bolaget än så länge.
Vitrolife Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2022

Vitrolifes organiska tillväxt justerat för valutor var 11% och tittar vi istället på pro forma var tillväxten 10%. Det här är första hela kvartalet som inkluderar förvärvade Igenomix, vilket med hjälp av positiva valutaeffekter nästan fördubblade försäljningen i Q1. Förvärvet har dock lägre marginaler, vilket rent matematiskt medför lägre brutto- och EBITDA-marginaler. Förvärvet leder även till ökade avskrivningar så effekten på EBIT-nivå är ännu större. Sammantaget går det mesta i rätt riktning, pandemin får en allt mindre inverkan på verksamheten och IVF-cyklerna på global basis är nu i stort sett på normal nivå.
Vitrolife Q4 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2021

Vitrolifes organiska tillväxt i Q4 var 4%, men förvärvet av Igenomix lyfte den rapporterade tillväxten till 35% trots att det bara konsoliderats under en av kvartalets tre månader. Den totala försäljningen i Q4 var 514 (382) SEKm. Marginalerna försvagades jämfört med Q4 förra året, bland annat på grund av förvärvet, utmaningar inom logistik och ogynnsam produktmix. Vi bedömer att en del effekter kommer avta närmaste kvartalen medan effekterna av förvärvet kommer bestå. Samtidigt transformeras Vitrolife till ett nytt bolag, vilket även tydliggörs med en ny organisation från och med årsskiftet. Sammantaget är det just nu en hel del rörliga komponenter för aktieägarna att ta in och det har varit en osäkerhet kring vilken inverkan förvärvet kommer ha i kvartalet, men även i det längre perspektivet.
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.
Vitrolife Q3 2021: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2021

Vitrolifes försäljning i Q3 växte valutajusterat med 30% till 406 (320) SEKm. Det var en bred återhämtning över såväl geografiska regioner som produktområden. Jämförelsekvartalet var visserligen enkelt, men även sekventiellt är utvecklingen positiv. Bolaget bedömer att antalet IVF-behandlingar nu är tillbaka på ungefär samma nivåer som före pandemin, men läget skiljer sig åt geografiskt. Förvärvet av Igenomix väntas som tidigare meddelats slutföras i slutet av året, men det är beroende av myndigheters godkännande. Sammantaget en stark rapport och med höga marginaler som bolaget faktiskt vill få ner genom ökade marknadssatsningar.
Vitrolife Q2 2021: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2021

Vitrolifes försäljning i Q2 växte med 94% i lokala valutor, men det är jämfört med föregående års kraftigt negativt påverkade kvartal. Försäljningen kom in på ungefär samma nivå som i Q2 2019. IVF-marknaden som helhet har dock inte återhämtat sig helt än, men vi tror att normaliseringen kommer fortsätta. Läget i olika regioner skiljer sig åt. Vi anser att det viktigaste just nu är förvärvet av Igenomix som presenterades i förra veckan. Då uppgav bolaget även försäljning och EBITDA, men i dagens rapport framkom mer detaljer.
Vitrolife förvärvar Igenomix

Vitrolife: Förvärvet av Igenomix stärker svagaste punkten

Vitrolife förvärvar Igenomix som utför genetiska tester åt IVF-kliniker över hela världen. Vi ser det som ett mycket viktig steg som stärker Vitrolife där bolaget var som svagast. Det är ett betydande förvärv som, enligt pro forma-siffrorna, lyfter Vitrolifes försäljning och EBITDA med 85% respektive 58%. Förvärvet finansierades av en riktad emission som genomfördes igår kväll, en apportemission, kassa och nyupptagna lån. Vitrolife räknar med att förvärvet slutförs i Q4.
Vitrolife rapportkommentar Q1 2021 från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2021

Vitrolifes försäljning i Q1 växte med 20% i lokala valutor. Det är dels en effekt av jämförelsetalen blir allt enklare, men också av att det finns ett uppdämt behov av IVF-behandlingar efter pandemin. Samtidigt är vissa marknader fortfarande drabbade och bolaget bedömer att antalet behandlingar totalt sett nu är tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Med en EBITDA på 163 (116) SEKm är bolaget redan nu tillbaka kring toppnivåerna bolaget rapporterade före pandemin.