Home Tags Vitrolife

Tag: Vitrolife

Vitrolife Q2 2021: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2021

Vitrolifes försäljning i Q2 växte med 94% i lokala valutor, men det är jämfört med föregående års kraftigt negativt påverkade kvartal. Försäljningen kom in på ungefär samma nivå som i Q2 2019. IVF-marknaden som helhet har dock inte återhämtat sig helt än, men vi tror att normaliseringen kommer fortsätta. Läget i olika regioner skiljer sig åt. Vi anser att det viktigaste just nu är förvärvet av Igenomix som presenterades i förra veckan. Då uppgav bolaget även försäljning och EBITDA, men i dagens rapport framkom mer detaljer.
Vitrolife förvärvar Igenomix

Vitrolife: Förvärvet av Igenomix stärker svagaste punkten

Vitrolife förvärvar Igenomix som utför genetiska tester åt IVF-kliniker över hela världen. Vi ser det som ett mycket viktig steg som stärker Vitrolife där bolaget var som svagast. Det är ett betydande förvärv som, enligt pro forma-siffrorna, lyfter Vitrolifes försäljning och EBITDA med 85% respektive 58%. Förvärvet finansierades av en riktad emission som genomfördes igår kväll, en apportemission, kassa och nyupptagna lån. Vitrolife räknar med att förvärvet slutförs i Q4.
Vitrolife rapportkommentar Q1 2021 från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2021

Vitrolifes försäljning i Q1 växte med 20% i lokala valutor. Det är dels en effekt av jämförelsetalen blir allt enklare, men också av att det finns ett uppdämt behov av IVF-behandlingar efter pandemin. Samtidigt är vissa marknader fortfarande drabbade och bolaget bedömer att antalet behandlingar totalt sett nu är tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Med en EBITDA på 163 (116) SEKm är bolaget redan nu tillbaka kring toppnivåerna bolaget rapporterade före pandemin.

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2020

Vitrolifes försäljning i Q4 var oförändrad jämfört med föregående år om man justerar för negativa valutaeffekter. Den rapporterade försäljningen minskade med 7%. Bruttomarginalen förbättrades till 66 (62) procent och EBITDA-marginalen expanderade till 43 (39) procent. Vitrolife bedömer att antalet cykler på marknaden i Q4, liksom under Q3, är på cirka 90% av föregående års nivå. Styrelsen föreslår utdelning på SEK 0.80 per aktie.
Vitrolife Q3 2020: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2020

Vitrolifes försäljning minskade med 11% i lokala valutor i Q3, men det är en betydande sekventiell förbättring jämfört med Q2. Bolaget uppskattar att antalet behandlingar under Q3 var uppe på ungefär 90% av normal nivå jämfört med ungefär 2/3 i slutet av Q2. Bolaget håller uppe lönsamheten väl och rapporterade en EBITDA-marginal på 42%, men det inkluderar även en del positiva engångseffekter. Bolaget förväntar sig en även Q4 kommer påverkas negativt och framhåller att den ökade smittspridningen ökar osäkerheten.
Vitrolife försäljning Q2 2020: Totalt och per region

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2020

Som Vitrolife var tydliga med redan när Q1 rapporterade kommer COVID-19 ha en betydande negativ inverkan på bolagets försäljning och lönsamhet. I början av juni meddelade bolaget att de förväntade sig 40-50% lägre försäljning och den blev 45% lägre. Samtliga geografiska regioner och samtliga divisioner. I början av kvartalet var försäljningen ungefär en tredjedel av normal nivå och i slutet ungefär två tredjedelar av normal nivå. Därmed förmodar vi att bolaget har det värsta bakom sig, även om kommer dröja innan läget normaliseras.

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2020

Vitrolife rapporterade ett förhållandevis bra kvartal i Q1 med 7% tillväxt. COVID-19 hann få en betydande negativ inverkan i Kina (region Asien) under Q1 och där börjar behandlingarna komma igång så smått. Men Vitrolife är tydliga med att Q2 kommer bli ett mycket svagt kvartal. Under de första veckorna av april ligger försäljningen på cirka en tredjedel av föregående års nivå. Det bör finnas ett uppdämt behov när behandlingarna väl kommer igång och Vitrolife har en betydande nettokassa.
Vitrolife Murgata Q4 2019

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2019

Vitrolife hade en organisk tillväxt på 11% i Q4 och med positiva valutaeffekter och förra årets förvärv blev den rapporterade tillväxten 28%. Alla regioner växte och särskilt time-lapse fortsätter att imponera. Marginalerna försämrades jämfört med förra året, men det är i linje med bolagets ambition om att satsa på tillväxt. Vitrolife är tydliga med att coronaviruset kommer ha en negativ inverkan på försäljningen i Kina under åtminstone Q1.

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2019

Vitrolife växte med 33% i Q3 varav 15% organisk tillväxt i lokala valutor. Positiva valutaeffekter och det nya området Genomics hjälpte till att lyfta den rapporterade tillväxten till 33%. Då bör man ändå ha i åtanke att det största området Media påverkades negativt av tillfälliga effekter i Kina.
Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2019

Vitrolife rapporterade ett mycket starkt Q2. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 18% och den rapporterade hela 34%. Samtliga affärsområden och samtliga produktområden växte. Marginalerna minskade något, men det är helt i linje med bolagets ambition att växa istället för att maximera marginalerna som sedan lång tid legat över bolagets finansiella mål.