Elos Medtech: Rapportkommentar Q2 2017

Elos försäljning var oförändrad även i Q2

Elos Medtech rapporterade en organisk tillväxt på -0.1% i Q2. EBIT minskade till 13.5 (16.0) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 8.7 (10.6) procent. Ökade marknadssatsningar och effektiviseringsarbete som ska bära frukt inför framtiden förklarar det lägre resultatet. Bolaget skriver att flera av de senaste kvartalens utmaningar nu utvecklar sig i rätt riktning.

Försäljningen oförändrad

Elos Medtech rapporterade total försäljning på 155.6 (151.6) MSEK, vilket motsvarar 2.6% tillväxt. Justerat för positiva valutaeffekter var den organiska tillväxten i lokala valutor -0.1%.

Försäljning
Källa: Elos Medtech

Bolaget har haft ett par tuffa kvartal bakom sig, men man bör ha i åtanke att Q2 är säsongsmässigt starkt. Sammantaget har försäljningsutvecklingen planat ut och det är anmärkningsvärt hur lika de fyra senaste kvartalen har varit de fyra föregående. I rapporten signalerar bolaget att flera av de senaste kvartalens utmaningar är på väg att förbättras.

Segmentet Orthopedics minskade med 7% jämfört med förra året, men det är ändå en återhämtning efter ett par svaga kvartal som bland annat orsakats av att en större kund minskat sin produktion. I VD-ordet nämns att det amerikanska bolaget aldrig tagit in fler projekt än under det senaste halvåret, så bolaget förväntar sig att på sikt ersätta produktionsbortfallet.

Omsättning per segment
Källa: Elos Medtech

Hearing Device & Vibrations minskade med 7% och det är också ett område som haft en hel del utmaningar under senare tid. Bolaget skriver att försäljningsnedgången avstannat och stabiliserats på en lägre nivå än tidigare.

Diagnostics växte med 7%, men det är från låga nivåer i förhållande till den totala försäljningen.

Other Medical Areas växte med 19% och det är framför allt Kina som driver det. Det har tidigare varit ett problemområde med lägre produktion till en större kund. Bolaget skriver att “det tidigare försäljningstappen nu ligger bakom oss”.

Det största segmentet Dental Implant Systems utvecklade starkt i kvartalet. Bolaget nämner att de vinner affärer i hård konkurrens. Dessutom utvecklas egna produkter på ett bra sätt.

Egna produkter
Källa: Elos Medtech

Egna produkter utgör nu 9.6 (9.2) procent av försäljningen. Det är ett strategiskt viktigt område där Elos Medtech ser stor potential på sikt.

Lägre EBIT-marginal

EBIT i Q2 minskade till 13.5 (16.0) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 8.7 (10.6) procent.

EBIT
Källa: Elos Medtech

Bruttomarginalen expanderade något till 30.4 (29.9) procent. Samtliga operativa kostnadsposter ökar jämfört med förra året. Ökade marknadssatsningar är en viktig förklaring till de högre kostnaderna. Bolaget skriver också att “det interna förbättringsarbetet interna förbättringsarbete, riktat mot att stärka synergier och effektivitet drar i kombination med större marknadsinvesteringar ner resultatet något”. Bolaget skriver vidare att de är övertygade om att satsningarna är “nödvändiga och kommer att ge effekt på sikt”.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Elos Medtech. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Elos Medtech finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.