Episurf: Rapportkommentar Q4 2017

Episurf tar in kapital inför USA-studie

Episurfs försäljning minskade marginellt i Q4 trots fler sålda implantat. Den absoluta nivån är dock på en alltför låg nivå för att det ska vara meningsfullt att dra slutsatser från kvartalsvariationerna. Bolaget räknar med att inleda en klinisk studie under slutet av året som förhoppningsvis kan ligga till grund för ett FDA-godkännande. De första patienterna av 200 väntas inkluderas i Q4 och uppföljningstiden är två år. Episurf meddelade även att bolaget avser ta in ytterligare kapital.

Episurf minskade försäljningen till 0.88 (1.00) MSEK i Q4. De absoluta beloppen är på en låg nivå och kvartalsvariationer får därför en stor procentuell inverkan.

Episurf Intäkter
Källa: Episurf

Försäljningen i Q4 var betydligt större än under årets tre föregående kvartal. Möjligen kan man göra tolkningen att försäljningen i Q4 är säsongsmässigt starkt.


Fler implantat trots lägre försäljning

Antalet implantat i Q4 var 40 (34) och följer av naturliga skäl ungefär den rapporterade försäljningen i monetära termer. Det är alltså ungefär samma tendenser med kvartalsvariationer.

Episurf antal implantat
Källa: Episurf

Vi noterar att försäljningen minskade i Q4, medan antalet implantat ökade. Dividerar man försäljningen med antalet implantat kan man notera att intäkterna minskade till 22,102 (29,640) SEK per implantat.

Vid dagens presentation uppgav bolagets VD att de lyckas hålla sitt listpris på 3000 EUR för Episealer. Däremot har bolaget en “mycket låg ersättning” från Belgien som är en viktig marknad för bolaget.


Något lägre förlust på EBIT-nivå

Rapporterad EBIT i Q4 förbättrades till -15.6 (-18.3) MSEK. Med tanke på den något lägre försäljningen innebär det att kostnaderna minskat. Såväl personalkostnader som övriga externa kostnader minskade jämfört med Q4 i föregående år.

Episurf EBIT
Källa: Episurf

FDA-studie väntas startas under 2018

Episurf räknar med att skicka in en IDE-ansökan till FDA under Q2 för att få starta en klinisk studie. Kliniker såväl i som utanför USA kommer involveras. Bolaget hoppas komma igång med de första operationerna i Q4 2018.

Det kommer vara en icke-randomiserad multicenterstudie med mikrofrakturering som kontrollgrupp. Upp till 200 patienter väntas inkluderas. Uppföljningstiden kommer vara 24 månader.


Ytterligare finansiering meddelades idag

Episurf har ett negativt kassaflöde och har tagit in kapital vid ett flertal tillfällen och på så sätt fyllt på kassan.

Episurf kassa
Källa: Episurf

Vid dagens presentation uppgav VD att bolaget inte planerar några nyanställningar under 2018. Vi offentliggör inga prognoser, men det är ju naturligt att det kliniska utvecklingsarbetet och marknadsföringskostnader kommer öka på sikt. Resultatet och kassaflödet påverkas naturligtvis i stor grad av försäljningsutvecklingen.

Episurf meddelade idag att bolaget “säkrar finansiering om upp till 70 MSEK”. Bolaget ger ut konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg över 36 månader. I den första delen tillförs bolaget 7 MSEK. Mer information från bolaget finns i ett separat pressmeddelande här.


Övrigt

Den 14 november tillkännagavs att 24-månaders data publicerats i “Knee Surgery,
Sports Traumatology, Arthroscopy”. Läs pressmeddelandet här!

Episurf presenterade även en strategiuppdatering med nya långsiktiga operativa mål. Läs mer här!

Som bolaget meddelade 14 februari är utvecklingen av fotledsimplantat i ett slutskede.

Partnerdiskussioner för USA är påbörjade.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Episurf Medical. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Episurf finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.