Episurf: Rapportkommentar Q3 2018

Episurf: Lägre förlust trots ambitiösa aktiviteter

Episurf ökade försäljningen i Q3, även om det fortfarande är på relativt låga nivåer. Förlusten på EBIT-nivå minskade något, dels på grund av högre försäljning och dels på grund av lägre kostnader. Trots detta pågår intensiva aktiviteter med bland annat förberedelser inför studier och geografisk expansion.

Episurf ökade försäljningen till 1.0 (0.5) SEKm i Q4, vilket blir 87% utan avrundning. Med tanke på de låga absoluta nivåerna blir försäljningen lite slagig mellan kvartalen, men även årstakten utvecklas på ett bra sätt.

Episurf försäljning Q3 2018
Källa: Episurf

Antal implantat ökar

Antalet genomförda operationer var 37 (19) i Q3 och precis som med försäljningen är trenden positiv, men med en viss kvartalsvariation. Aktiviteten under de fyra senaste kvartalen har varit betydligt högre än under de föregående.

Det totala antalet implantat som opererats in uppgick till 372 (222) i slutet av Q3. Det ackumulerade antalet operationer bygger viktigt klinisk erfarenhet.

Episurf implantat Q3 2018
Källa: Episurf

Lägre förlust på EBIT-nivå

Episurf rapporterade en EBIT på -12.6 (-13.5) SEKm i Q3. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 2.1 (1.3) SEKm. Bolaget uppger att de inledande kostnaderna för att gå in på den amerikanska marknaden uppgick till 2.1 (0.3) SEKm under kvartalet.

Antalet anställda minskade till 24 (27) vid periodens slut. Bolagets förluster är lägre nu än för ett par år sedan trots att det pågår ett intensivt arbete med såväl geografisk expansion, utveckling och förberedelser för ytterligare regulatoriska godkännanden.

Episurf EBIT Q3 2018
Källa: Episurf

Finansiering

Episurf har ett negativt kassaflöde vilket innebär att bolagets kassa minskat efter de kapitalanskaffningarna som skett. Dock tecknade Episurf ett finansieringsavtal med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO) som innebär att bolaget får tillgång till SEK 60m över tre år, varav SEK 7m utnyttjades under Q2.

Därmed finns det möjlighet till ytterligare finansiering utöver det som finns i kassan idag. Eftersom det inte finns någon anledning att ha överskottslikviditet kan kassan tillåtas vara lägre än om det inte finns tillgång till snabb finansiering.

I rapporten framgår även att styrelsen löpande utvärderar det finansiella behovet och förutom avtalet med ESGO bedöms det finnas goda förutsättningar att lösa ytterligare kapitalbehov genom en riktad nyemission av aktier.

Enkelt uttryckt finns det alltså ett latent kapitalbehov förr eller senare, men styrelsen räknar inte med att det ska behöva komma från befintliga aktieägare.

Episurf kassa Q3 2018
Källa: Episurf

Övrigt

Förberedelser för att starta en klinisk studie i USA pågår. Det pågår en dialog med FDA och bolaget för diskussioner med potentiella studiekliniker.

Episurf räknar med att få CE-märke för sitt fotledsimplantat inom några veckor. Det är något senare än bolaget tidigare hoppats på.

Den geografiska expansionen fortsätter genom möten med regulatoriska myndigheter, samarbeten med distributörer i olika länder med mera. Patentportföljen stärks löpande.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Episurf Medical. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Episurf finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.