Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2017

Xvivo växer och investerar i framtiden

Xvivo Perfusion växte försäljningen utan kapitalvaror med 16% i lokala valutor. EBITDA-marginalen på 17 (20) procent är på en hälsosam nivå, men minskar på grund av omfattande satsningar på utvecklingsprojekten där två studier har nyligen färdigrekryterats. Bolaget har under första halvåret stärkt balansräkningen betydligt, vilket ger utrymme för kommande satsningar. Vi har ingen officiell syn på aktien.

Den totala försäljningen i Q2 med 7% till 37,0 (34,5) MSEK, vilket motsvarar 2% i lokala valutor. Försäljningen av kapitalvaror var dock ovanligt låg 0.6 (4.7) MSEK och den försäljningen tenderar att variera och har dessutom en liten resultatpåverkan. Försäljningen utan kapitalvaror växte med 22% (16% i lokala valutor) till 36.4 (29.8) MSEK.

Varm perfusion
Källa: Xvivo Perfusion

Varm perfusion är en del av förbrukningsvarorna som bland annat inkluderar Steen Solution. Den växte med cirka 18% (vår beräkning) i Q2. Under det senaste året har årstakten ökat på ett hälsosamt sätt efter cirka ett år med i stort sett oförändrad försäljning.

Kall perfusion
Källa: Xvivo Perfusion

Kall preservation växte med cirka 24% (vår beräkning). Kategorin utgörs främst av Perfadex som används vid lungtransplantationer enligt den traditionella “kalla metoden”. Även när den “varma metoden” används Perfadex och därmed driver det försäljningen även i den här produktkategorin. Försäljningen brukar visa en ökning utan alltför stora variationer. Det ligger dock nära till hands att förmoda att en del av den kraftiga ökningen i Q2 beror på hur försäljningen fördelar sig mellan kvartalen.

Marginaler
Källa: Xvivo Perfusion

EBITDA i Q2 blev 6.2 (6.9) om man väljer att justera för posterna som bolaget anser är jämförelsestörande. Det motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 16.9 (20.1) procent. Nivån på lönsamheten är klart godkänd, även om såväl absolut nivå och marginal trendar nedåt. Fortsatta utvecklingssatsningar innebär investeringar nu som förväntas lyfta försäljning och lönsamhet betydligt längre fram.

NOVEL-studien är som nyligen meddelats färdigrekryterad och den kommer utgöra underlag för PMA-ansökan hos FDA. Uppföljningstiden är upp till ett år och därmed slutförs studien i juli 2018 med efterföljande rapportering. Bolaget framhåller dock att de har en dialog med FDA avseende tidpunkten för inlämnande av ansökan, vilket innebär att den möjligen skulle kunna lämnas in innan alla patienterna genomgått hela uppföljningstiden.

PrimECC-studien som inkluderat 80 patienter har också nyligen blivit färdigrekryterad. Bolaget räknar med att kunna publicera första data i slutet av året. Produkten är sedan tidigare CE-märkt, men bolaget planerar inte någon större lansering förrän resultaten från studien är klara.

Bolaget tog nyligen in 181 MSEK från institutionella investerar för att möjliggöra satsningar på utvecklingsprojekten. Dessutom har teckningsoptioner tillfört cirka 13 MSEK i juni.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Xvivo Perfusion. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Xvivo Perfusion finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.