Biogaia: Rapportkommentar Q2 2018

Biogaia: Q2 var ett mycket starkt kvartal

Biogaia växte med 26% i lokala valutor i Q2 till 200.9 (156.0) SEKm. EBIT-marginalen var relativt oförändrad på 39.8 (39.2) procent. Samtliga regioner och båda segmenten växte på ett imponerande sätt. Samtidigt flaggar bolaget för att pågående omförhandlingar av royaltyantalet med Nestlé kan leda till “betydligt lägre royaltyintäkter” när avtalet löper ut vid årsskiftet. 

Biogaia växte med 29% till 200.9 (156.0) SEKm i Q2, vilket motsvarade en ökning på 26% i lokala valutor.

Källa: Biogaia

Bruttomarginalen ökade något till 75.7 (75.4) procent. Barnhälsa minskade något till 76.3 (76.9) procent, medan Vuxenhälsa förbättrades till 72.3 (65.8) procent. Huvudanledningen till att förbättringen var att försäljningen inom Vuxenhälsa i Japan förbättrades och där är bruttomarginalerna höga.

Källa: Biogaia

EBIT kom in på 79.9 (61.2) SEKm, vilket motsvarade en EBIT-marginal på 39.8 (39.2) procent. Bolaget har justerat redovisningsprinciperna något och därför kan historiska kvartal skilja sig åt från omräknade, men effekten är relativt marginell.


Barnhälsa växte med 28%

Försäljningen inom Barnhälsa växte med 28% till 168.5 (132.0) SEKm. Ökningen drevs enligt bolaget framför allt av försäljningsökning av BioGaia Protectis droppar som ökade inom samtliga regioner.

Källa: Biogaia

 

Bruttomarginalen minskade marginellt (se ovan).


Vuxenhälsa ökade med 39%

Vuxenhälsa ökade med 39% till 32.1 (23.0) SEKm i Q2. Bolaget lyfter särskilt fram ökad försäljning av Prodentis munhälsotabletter. Särskilt Asia Pacific gick bra, men även flera länder i EMEA. Även försäljningen av Protectis maghälsotabletter ökade.

Källa: Biogaia

Bruttomarginalen förbättrades markant, vilket alltså berodde på tillväxten på Japan där marginalerna är höga.


Övrigt

Kvartalet var mycket starkt, men i VD-ordet skriver bolaget:
“Samtidigt vill vi meddela att vi förutser betydligt lägre royaltyintäkter från Nestlé, som en följd av den pågående omförhandlingen av vårt royaltyavtal, som löper ut vid årsskiftet. Vårt samarbete med Nestlé är fortsatt mycket gott och det pågår också ett antal förhandlingar avseende ytterligare produktförsäljning.”

Under telefonkonferensen fick bolaget frågor kring förändringen, men pågående förändringar i kombination med att bolaget av kommersiella skäl inte redovisar alla detaljer i olika avtal gör det är svårt att kvantifiera inverkan.

En intressant pusselbit var dock att VD sade:
“Nestlé has communicated that they wish limit the scope of the agreement, which then would result in significantly lower royalty revenues”.

Det innebär att det inte bara är en procentsats som kommer förändras.

Kostnaderna ökade i kvartalet (oförändrad marginal trots stark tillväxt). En del av kostnadsökningen är att betrakta som engångskaraktär. Ökningen av ägarandelen i Metabogen över 50% innebär att bolaget konsolideras från och med Q2. Bolaget har ingen försäljning, men däremot kostnader som nu alltså är inkluderade i koncernens redovisning.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biogaia. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biogaia finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.