C-RAD: Rapportkommentar Q1 2017

C-RAD ökade försäljningen med 50% i Q1

C-RAD ökade försäljningen i Q1 med nästan 50% och orderingången tripplades. Bolaget uppvisar fortfarande förluster, men med en stark försäljningsutveckling i kombination med kostnadskontroll räknar inte bolaget med ytterligare nyemissioner.

C-RADs försäljning i Q1 ökade med 49% till 25.8 (17.3) MSEK och orderingången tripplades till 40.2 (13.0) MSEK.

Crad 1Q17 försaljning
Källa: C-RAD

Bruttomarginalen expanderade till 59.5 (53.8) procent, vilket bland annat förklaras av att bolaget har optimerat kostnadsstrukturen för produktionen. Det innebär också att bolaget förbättrat skalbarheten och därmed bättre kan hantera en ökad efterfrågan.

 

 

Crad 1Q17 ordrar
Källa: C-RAD

Tittar vi på de lite längre trenderna (rullande 12 månader) har försäljningen vuxit på ett imponerande sätt, men orderingången har varit ännu starkare. Det har i sin tur medfört en allt större backlog (ordrar som inte levererats). Det bådar gott inför framtiden, samtidigt som man bör vara medveten om att ordrarna har blivit allt större. Servicekontrakt under längre perioder innebär också att försäljningen sprids ut över en relativt lång period.

Crad 1Q17 EBIT
Källa: C-RAD

Lönsamhetsmässigt ligger bolaget fortfarande på minussidan. Den imponerande försäljningsökningen (blå staplar) har skett genom ökande kostnader (orange). Netto av staplarna är EBIT och under det senaste året har lönsamheten kommit upp något. VD skriver i rapporten att de räknar med att kostnadsökningarna under 2017 kommer bli mindre än under 2016.

Vid dagens telefonkonferens gav VD beskedet att någon ytterligare finansiering inte kommer behövas. Bolaget har skulder och konvertibler och har kreditfaciliteter som kan öka lånen något. Vi ser både fördelar och nackdelar med att stärka balansräkningen i det här läget.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av C-RAD. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om C-RAD finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.