Sectra: Rapportkommentar Q1 2021/22

Sectra: Tidigarelagda leveranser lyfte försäljningen och orderingången minskade betänkligt

Sectras försäljning växte med 35.7% i Q1, men bolaget är noga med att framhålla att det delvis beror på att leveranser förskjutits från Q2 och Q3. En del av styrkan i Q1 kommer alltså visa sig som en svaghet under de närmaste kvartalen. Den goda försäljningen i kvartalet lyfte även resultatet. EBIT förbättrades till 90.1 (27.4) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 22.3 (9.2) procent. Orderingången var däremot ovanligt svag även för att vara det säsongsmässigt svaga första kvartalet. Vi betraktar även orderingången i Q4 som förhållandevis svag. Man bör vara försiktig med att dra slutsatser från kvartalet (både den starka försäljningen och den svaga orderingången). Sectra har normalt stora kvartalsvariationer och pandemin leder till ytterligare slagighet. Sammantaget anser vi att det var en bra rapport och vi förväntar oss ytterligare förbättring efter pandemin, men vi tror att det kommer dröja åtskilliga kvartal innan läget normaliseras helt.

Stark försäljning och svag orderingång

Orderingången i Q1 minskade med hela 35.8% till 393.2 (612.3) SEKm. Q1 brukar vara ett säsongsmässigt svagt kvartal. Det beror dels på att det är lägre aktivitet under början sommaren (Q1 i det brutna räkenskapsåret är maj-juli) och dels att det följer på det normalt starka Q4-kvartalet. Som vi noterade i vår Q4-kommentar var inte orderingången så stark och det är knappast en förklaring till den förhållandevis svaga orderingången i Q1.

Samtidigt kan man notera att kvartalsvariationerna är betydande och man bör inte dra alltför långtgående slutsatser från ett (eller två) svaga kvartal, även om årstakten (LTM i grafen nedan) minskar. Under telefonkonferensen framhöll ledningen kvartalsvariationerna och påpekade samtidigt att variationerna ökat under pandemin på grund av olika restriktioner och prioriteringar. Ledningen nämnde vidare att ungefär 70% av den minskade orderingången berodde på Secure Communications och Imaging IT i Storbritannien. Ungefär 20% berodde på lägre orderingång i Nordamerika.

Vi är inte särskilt bekymrade över orderingången, men kommer följa utvecklingen under de närmaste kvartalen med stort intresse.

Sectra Q1 2021/22: Orderingång och försäljning
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

Försäljningen i Q1 kom in på ungefär samma nivå som orderingången, men den ökade istället jämfört med förra året. Försäljningen växte med 35.7% till 405.7 (298.9) SEKm. Även i det här fallet brukar Q1 vara säsongsmässigt svagt, men ökningen jämfört med föregående år var alltså betydande.

Sectra framhåller mycket tydligt (till och med i rapportens rubrik) leveranser tidigarelagts från Q2 (augusti) och Q3 (november). Under telefonkonferensen preciserade ledningen den här effekten till SEK 34m. Om man skulle välja att bortse från den försäljningen effekten hade tillväxten varit 24.4% istället för 35.7%.

Den andra sidan av myntet, som bolaget också försöker vara tydliga med, är att den ovanligt starka försäljningen (på grund av förskjutningar från Q2 och Q3 till Q1) kommer drabba de närmaste kvartalen. I rapportens rubrik skriver Sectra att de tidigarelagda leveranserna inte bedöms påverka helåret. Det är en omskrivning för att en del av styrkan i Q1 kommer visa sig som svagheter i Q2 och Q3. Samtidigt är det så klatt andra faktorer än bara den här förskjutningen som kommer påverka de kvartalen, men bolaget vill uppenbarligen inte att aktiemarknaden extrapolerar Q1-försäljningen till de närmaste kvartalen.

 

Sectra Q1 2021/22: Försäljning och EBIT-marginal
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

Kostnaderna befinner sig på en ovanligt låg nivå. Det beror delvis på att pandemin leder till mindre resor, mässor och andra kostsamma aktiviteter. Sectra förväntar sig att kostnaderna kommer öka i takt med att läget med pandemin normaliseras, men en del av kostnaderna kommer inte återkomma. Marknaden har blivit mer kostnadseffektiv på grund av exempelvis fler möten på distans som delvis kommer ha en bestående effekt på arbetssättet.

Försäljningen kommer rimligen komma upp, men Sectra ser också potential att rekrytera fler medarbetare som ska kunna bidra till bolagets tillväxt på sikt. Vi noterat att medelantalet anställda i Q1 var 867 jämfört med 857 i Q4 och 805 för ett år sedan. Förutom att en hel del anställda inte har så stor effekt för försäljningen på kort sikt (FoU), så genererar nyanställda som ligger “närmare” försäljningen lägre intäkter i början pga utbildning, att det tar tid att komma in i verksamheten med mera.

EBIT förbättrades till 90.1 (27.4) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 22.3 (9.2) procent. Säsongseffekten med svag Q1 slår igenom även på marginal- och EBIT-nivå och den ovanligt starka försäljningen är en viktig förklaring till det starka resultatet i Q1.


Segment

Imaging IT är det största segmentet och det är också den viktigaste faktorn bakom den starka försäljningen och de förhållandevis höga marginalerna.

Sectra Q1 2021/22: Försäljning i årstakt
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

Tittar vi på årstakten (LTM = last twelve months) har försäljningen legat på ungefär samma nivå i sex kvartal i rad. Q1 ser ut som ett trendbrott, men man bör samtidigt tänka på att kvartalet var “dopat” av tidigarelagd försäljning som delvis förväntas tynga kommande kvartal. Men i takt med att vi kommer ur pandemin anser vi att det är rimligt att förväntas sig att försäljningen kommer fortsätta uppåt.

Med tanke på att Imaging IT Solutions är störst och har högst marginaler ligger även koncernens marginaler nära den nivån. Business Innovation är, som namnet antyder, utvecklingstungt och har därför lägre marginaler. Secure Communications är också i en investeringsfas och tyngs dessutom av pandemin just nu. Därmed är de marginalerna betydligt lägre än Imaging IT Solutions.

Sectra Q1 2021/22: EBIT-marginal
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

 


Imaging IT Solutions

Imaging IT som är det största segmentet växte försäljningen med hela 39.1% till 362.6 (260.6) SEKm. Två stora leveranser av mjukvarulicenser hade en stor positiv effekt på Q1. Samtidigt finns den en del leveranser som skjuts på framtiden på grund av pandemin, men nettoeffekten var alltså kraftigt positivt i kvartalet. Den höga andelen mjukvara är en förklaring till den höga marginalen för att vara årets första kvartal.

Sectra Q1 2021/22: Imaging IT
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

 


Secure Communications

Secure Communications balanserar försäljning och intäkter på ett sätt som leder till marginaler och resultat som ligger nära noll. Tanken på sikt är att intäkterna ska öka mer än kostnaderna, men just nu är det inte fokus på kortsiktig lönsamhet.

Försäljningen ökade med 4.6% till 38.5 (36.8) SEKm och EBIT kom in på 0.1 (0.4) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 0.3 (1.1) procent.

Sectra Q1 2021/22: Secure Communications
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

 


Business Innovation

Det här segmentet omfattar verksamhet som tas från relativt tidig FoU till marknaden. En del projekt och produkter har inte blivit tillräckligt mogna för att passa in i de andra affärsområdena medan andra inte passar in av andra skäl.

Segmentet har två affärsenheter: Ortopedi och Medicinsk utbildning.  Från och med det nya året är de egna juridiska personer.

Kvartalsvariationerna är stora och de absoluta talen små i relation till koncernen som helhet. Försäljningen ökade med 39.8% till 12.3 (8.8) SEKm och EBIT kom in på -1.5 (-5.1) SEKm.

Sectra Q1 2021/22: Business Innovation
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

 


Försäljning per geografisk region

Sectras största marknader är USA och Sverige som stod för 29% respektive 22% av försäljningen i Q1.

Den totala tillväxten var alltså 35.7% i Q1 och samtliga geografiska regioner växte utom Nederländerna som backade marginellt (-1.6%).

Sectra Q1 2021/22: Försäljning per region
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

 

Betraktar vi årstakten (LTM enligt nedan) är det framför allt USA som sticker ut med en årstakt som nu överstiger SEK 500m. Tillväxten Q1 var 86.9% i USA, vilket förklarar den uppgången. Som vi och bolaget framhållit är kvartalet “dopat”, så man bör inte dra alltför långtgående slutsatser av den uppgången även om det så klart är positivt.

Sectra Q1 2021/22: Försäljning per region (årstakt)
Källa: Sectra och Murgata Equity Research

 

 


Övrigt

Som tidigare meddelats föreslås en split av aktien (5:1), dvs en aktie blir fem. De som äger aktier kommer således få fem gånger så många och de kommer, teoretiskt, vara värda en femtedel så mycket per styck.

Styrelsen föreslår ett inlösenprogram på 4.50 SEK per aktie, vilket efter split motsvarar 0.90 SEK/aktie. Nettoeffekten är samma som om bolaget hade lämnat motsvarande utdelning.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Sectra. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Sectra finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.