Biotage: Rapportkommentar Q3 2018

Biotage höjer marginalmålen

Biotage växte den underliggande försäljningen med 10%. Totalt inklusive förvärv växte försäljningen med drygt 30% till 232 (178) SEKm. EBIT förbättrades ca 50% till 45 (29) SEKm, vilket motsvarade en marginalexpansion till 19 (16) procent. Marginalmålet höjs till 20 (15) procent, vilket förefaller försiktigt med tanke på den goda utvecklingen under de senaste åren.

Biotage växte sin rapporterade försäljning med 30.7% till 232.2 (177.7) SEKm i Q3. Justerat för valutakurser och förvärv var den underliggande tillväxten 9.9%.

Biotage Sales Q3 2018
Källa: Biotage

Tillväxt och marginalexpansion förbättrade EBIT

Bruttomarginalen i Q3 expanderade till 60.9 (60.3) procent. Bolaget skriver i rapporten att högre volymer och effektiviseringar bidrog positivt, medan produktmixen bidrog negativt.

EBIT förbättrades till 45.1 (29.3) SEKm, vilket motsvarade en expansion av EBIT-marginalen till 19.4 (16.5) procent. De operativa kostnaderna ökade främst på grund av en större försäljningsorganisation och något högre administrativa kostnader.

Biotage EBIT Q3 2018
Källa: Biotage

Höjt mål för EBIT-marginalen

Efter börsens stängning igår höjde Biotage målet för rörelsemarginalen till 20% från tidigare 15%. Det finansiella målet med 8% försäljningstillväxt behölls oförändrat.

Med tanke på marginalexpansionen som skett under flera år är det inte förvånande att styrelsen ansåg att det är dags att höja ribban. Det tidigare målet på 15% har bolaget överstigit i två år om man tittar på rullande 12 månader. Redan nu är Biotage uppe på en årstakt i EBIT-marginalen på 19.5%. Biotage har dock valt att formulera målet som ett genomsnitt för rullande perioder om tre år.


Övrigt

Biotage expanderar i flera dimensioner. Förvärvet av Horizon Technology stärker erbjudandet inom analytisk kemi för miljö och livsmedel. Ett ökat fokus på direktförsäljning har också en positiv inverkan på de aktuella marknaderna.

I början av Q4 lanserade Biotage nya produktgenerationer inom det största området (organisk kemi).  Flashsystemet Biotage Selekt (ersätter Isolera) och förbrukningsvarorna Biotage Sfär (ersätter Snap) väntas “ytterligare befästa Biotages redan starka ställning och vidareutveckla marknaden”.

Medicinsk cannabis lyfts också fram som ett intressant område, särskilt i USA. Det pågår utvärderingar av Biotages produkter för såväl analys som rening och ett antal system har redan sålts.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biotage. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biotage finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.