Elekta Harmony

Elekta Harmony: Första intrycket av en ny linac

Igår introducerade Elekta den nya linjäracceleratorn Elekta Harmony. Det är en linac som vänder sig både till tillväxtmarknader och mer mogna marknader. Bolaget lyfter fram kortare behandlingstid, hög precision och flexibilitet. Den passar väl in i ett mellansegment och kommer på sikt ersätta två befintliga linacs. Högre pris och lägre kostnad än dessa talar för högre bruttomarginaler på sikt. Vi har även tittat närmare på Elektas övriga behandlingsalternativ.

“Balans utan kompromiss”

Elekta Harmony är en ny linjäraccelerator som samlar den senaste hårdvaran, uppdaterad mjukvara och ett arbetssätt som är enklare än tidigare linacs. Dessutom är den kompakt, vilket gör att den rent geometriskt får plats i bunkrar som Elekta hittills haft svårt att adressera med så här hög teknologisk nivå.

Elekta framhåller balansen mellan:

  • Effektivitet
  • Precision
  • Mångsidighet

1. Förbättrad effektivitet

Inställningstiden för patienterna halveras med Elekta Harmony jämfört med dagens utrustningar. Den totala behandlingstiden kan förkortas med upp till 25%.

Det kan innebära att den totala tiden per patient blir mindre än 10 minuter, vilket möjliggör behandling av sex patienter per timme istället för dagens ca 4-5 patienter. Det är en betydande effektivisering som ökar kapaciteten så fler kan behandlas. Det är också ett viktigt ekonomiskt argument eftersom den initiala investeringen motiveras av ersättning från behandling som normalt är per behandlad patient. Dessutom kan mer avancerade behandlingar i vissa fall ge en högre ersättning.

2. Precision på millimeternivå

Elekta uppger att multibladskollimatorn (multileaf collimator, MLC) i Elekta Harmony är “bäst i sin kategori”. Den formar strålen med en millimeters upplösning i 40 cm x 40 cm, vilket ger mindre än en millimeters precision runt tumören.

3. Mångsidighet ger flexibilitet

Elekta Harmony har flera konfigurationer som passar olika behandlingar. Det inkluderar cancer i vanliga, men utmanande lägen som bröst, prostata, lungor, bäcken och huvud/hals. Billigare och äldre system har inte samma flexibilitet.

Elekta Harmony är också cirka 30% mindre än jämförbara linacs och det gör att den kan användas i mindre bunkrar som idag begränsas av linacs med sämre prestanda. Därmed blir de klinikerna flexiblare och kan genomföra mer avancerad behandlingar. För Elektas del öppnar det även upp en del av marknaden som Elekta haft svårt att konkurrera inom.

Elekta Harmony
Källa: Elekta

Elekta Harmony kommer finnas i två versioner

Elekta Harmony detail
Källa: Elekta

Elekta Harmony fyller ett behov på såväl etablerade marknader som på utvecklingsmarknader.

Elekta Harmony passar kliniker som redan har flera linacs och som vill kompletterar med en snabb, mångsidig och högkvalitativ utrustning som enkelt kan integreras med klinikens övriga utrustning och mjukvara.

Den passar även för mindre bunkrar som ursprungligen byggts för koboltbaserad behandling. Sådana är vanligt förekommande i utvecklingsmarknader som Ryssland och Indien. Enligt Varian som bland annat riktar in sig mot det segmentet med sin produkt Halcyon finns det bara i Ryssland drygt 200 koboltbaserade system. Baserat på den information som finns tillgänglig nu är Elekta Harmony mer avancerad än Halcyon i flera avseenden.

1. Elekta Harmony Pro

Pro-versionen av Elekta Harmony riktar sig framför allt mot förhållandevis avancerade användare som har höga krav på vad utrustningen ska kunna åstadkomma. Därmed har den även ett högre pris än den något enklare versionen.

På etablerade marknader utgör en stor andel av försäljningen ersättning av äldre system. Personalen är utbildad för och van vid förhållandevis avancerad teknologi. Då är hög precision och snabbare behandlingar viktiga faktorer för de som överväger att byta ut sina system eller komplettera med ytterligare utrustning. Det är också viktigt att en ny linac kan integreras med såväl arbetssätt som mjukvara.

2. Elekta Harmony Base

Den här versionen har, som namnet antyder, de mest basala funktionerna av Elekta Harmony. Den riktar sig framför allt till kliniker i utvecklingsländer. De tenderar att vara mer priskänsliga och de har inte heller alltid behov av de mest avancerade funktionerna.

En utmaning när behandlingskapaciteten växer snabbt är att det tenderar att uppstå en brist på utbildad och framför allt erfaren personal. Då underlättar det att ha något enklare utrustning. Samtidigt innebär bristen på kapacitet att fokus ligger på att behandla många patienter säkert och effektivt, snarare än att använda sig av de mest avancerade och individanpassade teknologierna.


Godkännanden, försäljning och ordrar

En ansökan om CE-märkning är inlämnad och Elekta förväntar sig godkännande i slutet av 2020. Därefter kan produkten säljas i Europa och på vissa andra marknader.

För USA räknar Elekta med att få 510(k)-godkännande från FDA under Q1 2021.

Elekta avser lämna in en ansökan om godkännande i Kina i slutet av det här kalenderåret.

Med tanke på leveranstider och att det tar tid för kunderna att göra sig redo att motta leveranser räknar inte Elekta med att något större bidrag till försäljningen under innevarande räkenskapsår som sträcker sig till april 2021. Möjligen kan någon hinna levereras och det är inte omöjligt att någon av de befintliga ordrarna kommer omförhandlas till att omfatta Elekta Harmony. Men i så fall blir nettoeffekten rimligen begränsad.

När det gäller orderingången är det olika principer. I USA kan man inte lägga order innan produkten är godkänd. Det kan man däremot göra i exempelvis Europa och Elekta räknar med att få de första ordrarna inom kort.

Det finns alltid en risk att kunder avvaktar med att lägga ordrar tills de nya produkterna är tillgängliga. Därmed kan en sådan här lansering i princip ha en negativ inverkan på kort sikt, men med tanke på leveranstider förväntar sig inte Elekta någon större inverkan av det slaget.

Elekta Harmony straight
Källa: Elekta

Högre pris och lägre kostnad lyfter bruttomarginalen

Priserna på linacs i olika delar av världen varierar, så Elekta vill inte uppge något specifikt pris. Men priset på respektive marknad kommer vara högre för Elekta Harmony än motsvarande befintliga produkter.

Elekta har också jobbat hårt med att sänka tillverkningskostnaderna (COGS) genom en rad åtgärder. Det innebär att Elekta Harmony har lägre COGS än produkterna den ersätter. Flera viktiga komponenter är gemensamma med exempelvis Versa HD. I princip skulle man kunna tänka sig att större inköpta volymer sänker styckpriset även för befintliga produkter, men Elekta redovisar inte det externt och sådana kostnadsfördelningar blir därför ganska hypotetiska ur aktiemarknadens perspektiv.

Sammantaget talar det för förhållandevis höga bruttomarginaler när försäljningen är högre och kostnaderna lägre. Det är dock en effekt som inte kommer synas på åtskilliga kvartal. Det första dröjer innan försäljningen kommer igång och det tar tid innan det får en betydande inverkan i den totala produktmixen. Bruttomarginalen påverkas så klart även av andra faktorer, till exempel övrig produktmix, andelen service, valutafluktuationer med mera.


Produktöverblick: Mångsidig linac i mellansegmentet

Tanken är att Elekta Harmony gradvis ska ersätta exempelvis Elekta Synergy (introducerades 2003) och Elekta Infinity (introducerades 2008). Högre kapacitet och större behandlingsmöjligheter är viktiga faktorer inför sådana beslut. Ambitionen är förstås även att ta marknadsandelar från andra när kliniker byter ut gammal utrustning och/eller expanderar.

Versa HD (introducerades 2013) är en mer traditionell linac som uppfyller högt ställda krav. Vår tolkning är att den kommer behålla sin status som flaggskepp, men att Elekta Harmony på sikt kommer utgöra ett naturligt komplement såväl pris- som funktionsmässigt.

Elekta Unity i en klass för sig

Elektas mest innovativa linac är Elekta Unity som avbildar det behandlade området under behandlingen med hjälp av MR (Magnetic Resonance Imaging, MRI). Det var länge ett utvecklingsprojekt under benämningen Atlantic som (om inte tidigare) omnämndes i november 2014 (Q2-rapporten 2014/15). Benämningen Elekta Unity användes vid introduktionen 2017. Då nämndes även att utvecklingsprojektet startat 18 år tidigare.

Den här så kallade MR linacen är så speciell att Elekta Harmony knappast kommer vara ett alternativ för kliniker som överväger att investera i Elekta Unity. Däremot kan Elekta Harmony vara ett utmärkt komplement till Elekta Unity för kliniker som vill kunna utföra de mest krävande behandlingarna, men även utföra snabba och effektiva behandlingar för patienter som inte har lika komplicerade fall.

Positionering av Elekta Harmony inom strålterapi

Alla fakta och specifikationer om Elekta Harmony är inte offentliga än och det återstår att se hur Elekta rent praktiskt kommer marknadsföra och positionera produkten. Vår uppfattning just nu är att den initialt kommer komplettera, men på sikt ersätta Elekta Infinity och Elekta Synergy.

Dagens erbjudande inom radioterapi:
Versa HD | Infinity | Synergy

Efter godkännande av Elekta Harmony:
Versa HD | Harmony Pro | Harmony Basic | Infinity | Synergy

Och på sikt:
Versa HD | Harmony Pro | Harmony Basic

Stereotaktisk strålkirurgi och “Gammakniven”

Gammakniven är ett så fascinerande namn att en hel del mindre pålästa investerare utgår från att det är Elektas huvudsakliga produkt. Det var länge sedan den var det, men det är fortfarande en viktig produkt i Elektas totala erbjudande.

Gammaknivar används för så kallad stereotaktisk strålkirurgi/strålbehandling. Utan att fördjupa oss i detaljerna så finns det likheter med linacs (strålningen från många vinklar koncentreras i en punkt), men också betydande skillnader. De 192 fasta strålkällorna (Icon) baseras på kobolt-60 och den resulterande strålningen riktas mot en viss punkt istället för att elektroner accelereras och alstrar fotoner som sedan bestrålar patienten.

I takt med att linacs fått en allt högre precision och använder sig av högre intensitet är skillnaden i behandlingsutfall inte lika stor nu som den var för ett antal år sedan. Gammaknivarna är bra på att behandla huvudet och numera även delar av nacken med hög intensitet och god precision, men resten av kroppen måste behandlas av linacs.

Elekta marknadsför tre varianter av Leksell Gamma Knife (LGK):

Versa HD är så pass bra på att leverera hög dos med god precision att Elekta räknar även den till kategorin “Stereotactic Radiosurgery” och den introducerades alltså 2013 (se ovan).

I den här kategorin återfinns även Elekta Axesse (introducerades 2006). Även om inte Elekta brukar framhålla det själva så betraktar vi det som en sorts vidareutvecklad/förbättrad/anpassad version av Elekta Synergy som alltså introducerades tre år tidigare (se ovan).

Gränsdragningen mellan “Radiotherapy” och “Stereotactiv Radiosurgery” är lite flytande, men vi tror att åtminstone Elekta Harmony Pro kommer positioneras i båda kategorierna.

Kort om brachyterapi

Brachyterapi (eng: brachytherapy) är ett område som Elekta gav sig in i genom förvärvet av Nucletron 2011 (se pressmeddelande).

Det är också strålterapi, men istället för att strålning levereras utifrån (“extern”) och koncentreras i tumören förs strålkällan in i tumören och avger strålning på plats (“intern”). Det är en teknologi som lämpar sig väl för vissa cancerformer. Strålkällan är liksom i gammakniven kobolt-60. I det här fallet är den ungefär lika stor som ett riskorn och förs genom en sorts slang till exakt rätt position där den avger strålning under en bestämd tid innan den dras tillbaka.

Elektas så kallade efterladdare som inkapslar och levererar strålkällan till patienten heter Elekta Flexitron. Det finns även tillhörande applikatorer som används i anslutning till patienten för att källan ska nå rätt läge.


Mer om Elekta Harmony

Än så länge är den tillgängliga informationen om Elekta Harmony relativt begränsad.
Här är pressmeddelandet från introduktionen: pdf

Här är introduktionsfilmen som visades vid introduktionen den 15 september 2020.

Läs mer om Elekta här.

Läs Murgatas rapportkommentar efter Q1 2020/21 som släpptes den 26 augusti.

Läs mer om: Bolag | Sektor | Börsen

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.