GHP: Rapportkommentar Q1 2018

GHP växte 11% organiskt i Q1

Den organiska tillväxten justerad för nedlagda kliniker var 10.7% i Q1. Efter en period av omfattande kostnadsbesparingar förbättrades EBITDA-marginalen till 9.7 (7.0) procent. Både Norden och International utvecklades väl under kvartalet. Vårdsamverkan sänker resultatet något, men där pågår omfattande satsningar som i alla fall kommer lyfta intäkterna under den närmaste tiden.

Rapporterad försäljning växte med 7%

GHP växte försäljningsintäkterna med 6.9% till 251.8 (237.1) MSEK. Det motsvarade en organisk tillväxt på 10.7% med hänsyn tagen till avyttringarna i Århus och Helsingfors under Q2.

Källa: GHP

Norden

Försäljningen i Norden växte med 6.1% till 255.3 (240.6) MSEK, trots en något negativ effekt på grund av att en del av påsken inföll i Q1 i år. GHP skriver i rapporten att “merparten av klinikerna upplever fortsatt hög efterfrågan och goda patientvolymer”. Marginalen har förbättrats jämfört med förra året, vilket delvis är ett resultat av ett målinriktat arbete. Verksamheten kommer utökas vid GHP Spine Center Göteborg och i Köpenhamn.

International

International (sjukvård i Förenade Arabemiraten) minskade intäkterna marginellt till 15.3 (15.5) MSEK i Q1. Ersättningsmodellen är komplicerad och har dessutom förändrats över tid, till exempel hur intäkterna betalas och periodiseras över året. Den årliga ersättningen betalas i Q4, medan den kvartalsvisa ersättningen ska kopplas till aktiviteterna i respektive kvartal. Bolaget uppger i rapporten att verksamheten utvecklats på positivt under de senaste två kvartalen.

Vårdsamverken

Intäkterna från Vårdsamverkan ökade med 41.5% till 11.6 (8.2) MSEK i Q1. Enkelt uttryckt jobbar GHP i nära samarbete med försäkringsbolag för att optimera vården genom att höja service och kvalitet, samtidigt som kostnaderna minskar. Den första kunden var Skandia som inledde samarbete Den största delen av intäktsökningen beror på avtalet med Trygg-Hansa som startades i juli 2017. I april (efter det rapporterade kvartalet) har avtalet med Trygg-Hansa utökats till att även gälla patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem.

EBITDA starkt trots säsongsmässig svaghet

EBITDA ökade till 25.8 (18.2) MSEK i Q1, vilket motsvarar en expansion av EBITDA-marginalen till 9.3 (7.0) procent.

Källa: GHP

Tittar vi på EBIT-nivå ökade Norden sin marginal till 6.7 (4.8) procent och International till 24.4 (10.9) procent. Vårdsamverkan är lönsamhetsmässigt under break-even och rapporterade EBIT på -1.4 (-1.6) MSEK. Bolaget har haft en period av tuffa besparingar. Vi tror att de största effekterna är genomförda, men bolaget understryker vikten av en fortsatt kostnadsmedvetenhet.

Källa: GHP

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av GHP. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om GHP finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.1