Raysearch: Rapportkommentar Q1 2018

RaySearch bättre än de rapporterade siffrorna

RaySearch minskade försäljningen med 8% till 116 (127) SEKm, men 4% av det var på grund av negativa valutaeffekter och drygt 8% orsakades av förändrade redovisningsprinciper. Rensar man för de effekterna var den underliggande tillväxten 4%. EBIT påverkades också av den svaga rapporterade försäljningen och EBIT-marginalen minskade till 12 (26) procent. Bolaget genomför också omfattande marknadssatsningar som tynger resultatet.

Försäljningen backade på grund av förändrad redovisning

Försäljningen i Q1 minskade med -4.3% i lokala valutor till 116.3 (126.9) SEKm (rapporterad tillväxt -8.3%). Bolaget framhåller Nordamerika som en stark marknad medan försäljningen i Asien var svagare.

Övergången till IFRS 15 innebär att intäktsredovisningen fördröjs och den effekten har en negativ inverkan på tillväxten med 8.5%. Rensar man även för den negativa valutapåverkan skulle den organiska tillväxten rensat för förändrade redovisningsprinciper vara +4.2%. Vi justerar inte för den typen av effekter, men man bör vara medveten om effekten när man utvärderar försäljningsutvecklingen.

Källa: RaySearch

Från och med förra kvartalet redovisas RayStation och RayCare i samma kategori. Redovisningsförändringarna har 12.5% negativ inverkan på tillväxten jämfört med föregående år.

Källa: RaySearch

Partnerförsäljningen minskar eftersom bolaget fokuserar på egen försäljning av RayStation. Det som för ett antal år sedan var huvudfokus är nu endast en mindre del som är relativt perifer för bolaget.

Källa: RaySearch

Orderingången ökade marginellt

Orderingången i Q1 ökade till 106.6 (104.9) SEKm. Raystation (inklusive RayCare) ökade till 97.4 (93.8) SEKm. Ordrar från partners minskade till 9.2 (11.1) SEKm av samma anledning som partnerförsäljningen minskar.

Källa: RaySearch

Orderstocken för RayStation (inklusive RayCare) var relativt oförändrad på till 58.5 (58.1) SEKm. Det är dock intressant att notera den positiva sekventiella utvecklingen under det senaste året.

Källa: RaySearch

EBIT-marginalen minskade till 12 (26) procent

Bruttomarginalen minskade till 91.9 (92.1) procent. Det är naturligtvis en hög nivå, men vi noterar att det är den lägsta nivån på drygt två år. Det finns dock ett antal rörliga komponenter som bidrar till kvartalsvariationer. Mer hårdvara i produktmixen får en negativ inverkan på bruttomarginalen och det är en effekt som dels kan leda till fluktuationer och dels utgöra en faktor som får allt större betydelse när kunder vill ha systemlösningar inklusive hårdvara.

Källa: RaySearch

EBIT minskade till 14.1 (33.5) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 12.1 (26.4) procent. Den fördröjda intäktsredovisningen är en viktig faktor som bolaget uppger påverkade EBIT negativt med 10.1 SEKm. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade EBIT-marginalen varit 19% i Q1. Ökade avskrivningar på grund av lanseringen av RayCare sänker EBIT, men även de underliggande kostnaderna har ökat. Bolaget framhåller att antal anställda ökat med hela 33% sedan Q1 förra året.

I VD-ordet framhålls att satsningarna på att lyfta försäljningen av både RayStation och RayCare kan minska EBIT-marginalen på kort sikt, men “kommer leda till hög tillväxt med goda marginaler i framtiden”.

Källa: RaySearch

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av RaySearch. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om RaySearch finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.