Elos Medtech: Utfall i budet – ny huvudägare välkomnas

Elos Medtech: Utfall i budet – Murgata välkomnar TA Associates som ny huvudägare

TA Associates offentliggör utfallet av acceptperioden. Drygt 73% av aktierna accepterade erbjudandet. Det är troligt att ytterligare någon eller några procent kommer acceptera det förlängda erbjudandet, men det är mycket osannolikt att de skulle nå 90% som krävs för tvångsinlösen. Därmed blir TA Associates en ny huvudägare. Vi välkomnar den utvecklingen och är övertygade om att det kommer bli en spännande resa för kvarvarande aktieägare. Vi behåller vårt motiverade värde på SEK 250 oförändrat.

Utfall i erbjudandet

Resultatet från acceptperioden som pågick mellan 14 juni – 5 juli meddelades idag.

Aktier motsvarande 73.1% av aktiekapitalet och 62.1% av rösterna har accepterat erbjudandet att sälja aktier för SEK 215 till budgivaren.

Budgivaren frånfaller kravet om 80% acceptans och fullföljer erbjudandet. De som har accepterat kommer således sälja sina aktier till TA Associates för SEK 215.

Förlängd acceptperiod

Acceptperioden förlängs till 14 juli kl 15.00. Om någon vill acceptera erbjudandet kan man göra det. Budet höjs inte, utan man kan fortfarande sälja sina aktier för SEK 215.

Man kan notera att Elos släpper sin kvartalsrapport två dagar senare, den 16 juli, och vi tror och hoppas att det kommer bli ännu en stark rapport som visar att Elos Medtech är på rätt väg.

Vår rekommendation är fortfarande att inte acceptera erbjudandet och vi är övertygade om att aktieägare som behåller aktien kommer få en betydligt bättre avkastning om de behåller aktierna. Vårt motiverade värde är SEK 250 per aktie.
Se analys här.


Vi välkomnar TA Associates som ny huvudägare

Som läget är just nu kommer alltså TA Associates äga 73.1% av aktierna. Det kommer antagligen vara en och annan som accepterar under den förlängda acceptperioden. Gissningsvis handlar det om någon eller några procentenheter, men det är mycket osannolikt att de skulle nå de 90% som krävs för tvångsinlösenförfarande.

Murgata Equity Research välkomnar TA Associates som ny aktiv storägare. Vi delar deras uppfattning om att det finns en betydande potential i Elos Medtech. Som vi skrev i vår analys som släpptes i november 2020 tror vi att aggressivare investeringar kommer skapa ytterligare värde för aktieägarna. Det är dock något vi inte tagit med i våra estimat eller vår värdering eftersom vi varit osäkra på om bolaget var beredd att genomföra sådana satsningar.


Så har budprocessen varit hittills

1 juni: Styrelsen meddelade att diskussioner om bud pågick

Elos meddelade att diskussioner förts med en potentiell budgivare sedan drygt två veckor. Den indikerade budnivån var SEK 215. Styrelsen misstänkte att den starka aktiekursutvecklingen kan ha berott på att diskussionerna läckt ut.

Vi utesluter inte att det skett ett läckage och att någon handlat på insiderinformation, men efter att ha granskat handeln närmare är vi inte alls övertygade om att det verkligen var därför aktien gick upp. Aktiekursen har varit stark under en längre period och fick extra fart efter den mycket starka Q1-rapporten. Vi anser att kursutvecklingen kan motiveras på fundamentala grunder. Dessutom tenderar jämna kursnivåer som SEK 200 att utgöra tekniska motstånd och vi noterar att det var precis i samband med den nivån som aktien tog extra fart.

11 juni: TA Associates lade budet

TA Associates offentliggör erbjudandet som bland annat innebär att aktieägarna ges möjlighet att sälja sina aktier för SEK 215. Budpremien var 8%, vilken vi anser är exceptionellt låg.

11 juni: Styrelsen kommenterade budet

I pressmeddelandet hänvisades till budet, att styrelsen anlitat rådgivare och att styrelsen skulle utvärdera erbjudandet.

21 juni: Uttalande från styrelsen till aktieägarna

Senast två veckor innan acceptperiodens slut måste målbolagets styrelse uttala sig om budet. Därför skickade bolaget ut ett uttalande. Vi delar inte slutsatserna i styrelsens uttalande, men det är hur som helst ändå aktieägarna som bestämmer hur de vill agera. Se det separata avsnittet om uttalandet och våra kommentarer till styrelsens överväganden och slutsatser.

5 juli: Acceptperioden slut

Acceptperioden löper från och med 14 juni till och med 5 juli. Man måste inte ge något besked, men man kan acceptera erbjudandet om man så önskar. Det innebär att man förbinder sig att sälja sina aktier om budet går igenom.


Andra exempel på private equity-bolag som huvudägare

TA Associates kommer bli en tydlig huvudägare med en genomtänkt strategisk agenda och kapital som möjliggör värdeskapande investeringar och förvärv. Vi har varit tveksamma till om Elos tidigare ägarbild varit beredd att genomföra de satsningarna, men ser ändå en betydande uppsida även med den strategin.

I vår analys som publicerades 5 juli tog vi upp två exempel på bolag som också har private equity-bolag som huvudägare. EQT äger drygt 78% av aktierna i Karo Pharma och ett bolag som kontrolleras av SEB Private Equity äger 81% av aktierna i Axkid.

I oktober 2018 lade EQT ett bud på SEK 36.90 på Karo Pharma (budpremie 25%). I januari 2019 höjdes budet till SEK 38 (höjning 3%). Budet fullföljdes i slutet av januari och när det meddelades kontrollerade de cirka 63% av aktierna, men det har alltså ökat till 78% sedan dess. Aktien har handlades över SEK 70 i september-oktober 2020, vilket alltså var ungefär en fördubbling sedan den ursprungliga budnivån.

I Axkids fall var det ursprungliga budet som lades i december 2019 SEK 14.50 (30% premie) och sedan höjdes det med ca 24% till SEK 18. Det fullföljdes i början av februari och aktien handlas nu, trots en pågående nyemission, till cirka SEK 30. Det är alltså dubbelt så högt som den ursprungliga budnivån för drygt ett halvår sedan.

Under budprocesser brukar aktier handlas i relation till budnivåerna och påverkas av spekulationer om exempelvis höjt eller tillbakadraget bud. Den största delen av uppgången inträffade efter budprocessen avslutats.

Vi noterar att de “misslyckade” utköpsförsöken resulterat i ett betydande värdeskapande för såväl budgivare som de kvarvarande aktieägarna. Vi är övertygade om att det gäller även i det här fallet.


Vad händer nu?

De som vill sälja aktierna för SEK 215 till TA Associates kan acceptera det förlängda erbjudandet. Vi rekommenderar att man inte gör det.

Den 16 juli släpper Elos Medtech sin Q2-rapport. Ungefär då kommer TA Associates meddela utfallet av den förlängda acceptperioden.

Under förutsättning att budgivaren inte når 90%, vilket förefallet mycket osannolikt, kommer aktien fortsätta handlas på börsen. Skillnaden är att de kvarvarande ägarna har en stark tro på bolagets framtidsutsikter.

De närmaste dagarna kan aktien vara volatil. De som köpt för att spekulera i ett höjt bud kommer sälja. De som trott att budet varit mer eller mindre klart och sålt kommer inse att det här är en resa de trots allt kommer vilja vara med på.

Det är också möjligt att nya ägare kommer attraheras av att de genom att äga Elos Medtech får möjlighet att ta del av avkastningen som de förmodat värdeskapande åtgärderna från ett private equity-bolag resulterar i.


Ytterligare läsning

En länk till pressmeddelandet (7 juli) om utfallet i acceptperioden finns här.

Vår senaste analys av Elos Medtech (motiverat värde SEK 250) och tankar om budet (5 juli) finns här.

Vår kommentar från när styrelsen sade att diskussioner pågår (2 juni) finns här.

Vår kommentar till när TA Associates lade budet (11 juni) finns här.

Du hittar mer information om Elos Medtech på bolagssidan.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får heller inte äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.